Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 231

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 20.01.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
847 m2
Ulica: 
Cieplicka 231

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 231 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 57,67 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 46,39 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy, w.c. i komórki o powierzchni 11,28 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 295/1 o powierzchni 0.0847 ha – obręb Sobieszów II, AM-15 – wynosi 22,11%. KW nr JG1J/00089066/5.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1811/610/J z dnia 26.02.1980 r. Przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: zróżnicowana bryła dwóch budynków występujących pod jednym nr 231, forma dachów, kompozycja i wystrój elewacji budynku wyższego, forma i układ otworów okiennych, stolarka drzwi i stolarka okienna. Wymagana rekompozycja elewacji budynku niższego (elewację należy odtworzyć na podstawie badań architektonicznych oraz ikonograficznych), przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy).

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U,MN,MW/ZP,KS1.22 – tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.