Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Warszawskiej 34

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 30.09.2016 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
496 m2
Ulica: 
Warszawska

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 34w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,61 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: jednego pokoju, kuchni, w.c. i przedpokoju o powierzchni użytkowej 25,64 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 9,97 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 547 o powierzchni 0.0496 ha – obręb Jelenia Góra 3, AM-9 – wynosi 12,85%. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 6 czerwca 2105 roku. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00068843/3.

Budynek przy ulicy Warszawskiej 34 ujęty w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku, tj. bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój, forma otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Wymagane: restauracja elewacji (kolorystykę należy odtworzyć na podstawie badań architektonicznych oraz ikonograficznych, restauracja stolarki drzwiowej, przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej w oparciu i źródła historyczne lub analogicznie do zachowanych historycznych rozwiązań znajdujących się w danym typie budownictwa (z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków; wykluczony podział międzyszybowy).

Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość przy ulicy Warszawskiej 34 znajduje się na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 roku ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MP – tereny, dla których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze o „drobnoziarnistej”, mozaikowatej strukturze zagospodarowania przestrzennego (sukcesywnie narastającego, jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania).

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.