Lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Kruszwickiej 1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 12.10.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Kruszwicka

Więcej o ofercie

Lokal MIESZKALNY NR 10 położony na parterzebudynku przy ul. Kruszwickiej 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 77,00 m2, składa się z czterech pokoi, łazienki, w.c. przedpokoju i kuchni, wraz z udziałem wynoszącym 710/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 84 o powierzchni 0.0970 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00038194/9.

Budynek przy ul. Kruszwickiej 1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U 38 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny usług.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.