Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 07.12.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Powstańców Wielkopolskich

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,30 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 16,4 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 18,90 m2. wraz z udziałem wynoszącym 1.096/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 744 o powierzchni 0.0857 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00052867/2.

Budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) Prawo budowlane.

 Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków, urządzenia towarzyszące, zieleń

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.