Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Długiej 3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
169 200.00 pln

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
462 m2
Cena m2: 
1 174.18 pln/m2
Ulica: 
Długa
Termin przetargu: 
2018-01-17

Więcej o ofercie

Lokal MIESZKALNY NR 3 położony w budynku przy ulicy Długiej 3 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 155,80 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: czterech pokoi, łazienki z w.c., dwóch kuchni oraz dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej 144,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. dwóch piwnic o łącznej powierzchni 11,70 mwraz z udziałem wynoszącym 1.524/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako  działka nr 48/30 o powierzchni 0.0462 ha – obręb 28 NE, AM-58. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/0063177/8.

Budynek przy ulicy Długiej 3 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miasta Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1812/364 decyzją z dnia 25.11.56. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 23 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446). Ochronie konserwatorskiej podlegają oryginalne elementy budynku: zachować rzut, bryłę, formę dachu, materiał zadaszenia, zachować układ i wystrój elewacji: opaski okien, gzymsy, nadokienniki, wskazana dekompozycja elewacji, wymagane badania architektoniczne.

Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono: „ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, wobec przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. Ujawnione zostało ograniczone prawo rzeczowe w postaci: „nieodpłatnej i bezterminowej służebności przejścia przez usytuowaną na parterze budynku nr 3 przy ulicy Długiej w Jeleniej Górze klatkę schodową prowadzącą do budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze (działka nr 48/9 o powierzchni 0,0138 ha objęta KW JG1J/00030332/3), zaznaczoną na załączonym do aktu notarialnego szkicu kolorem czerwonym K.120, a warunki korzystania ze służebnością są następujące: - właściciele lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze ponoszą w całości koszty eksploatacji klatki schodowej, tj. oświetlenie (licznik energii elektrycznej jest odrębny), sprzątanie klatki schodowej z częstotliwością – jeden raz w tygodniu zamiatanie, co dwa zamiatanie połączone z myciem, dwa razy w roku mycie okien, - właściciele lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze ponoszą w całości koszty utrzymania klatki schodowej w należytym stanie technicznym tj. bieżących napraw konserwacji i remontów łącznie z naprawą lub wymianą drzwi wejściowych na klatkę schodową”.

Nieruchomość przy ulicy Długiej 3 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC, UC.15 – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych, preferuje się różne nieuciążliwe usługi – głównie o charakterze cenotwórczym oraz placówki, administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa. Tereny, na których preferuje się usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2wyłącznie jako uzupełniające funkcję podstawową określoną symbolem MUC.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.