Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 20

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 27.01.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
802 m2
Ulica: 
Jana Kilińskiego

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 5 o ogólnej powierzchni 32,17 m2, składa się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 30,47 m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 1,70 m2, położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu – 466/10.000 części. Działka nr 21/19 o powierzchni 0.0802 ha, obręb 28 NE, AM-36, KW JG1J/00061715/8. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 27.04.2103 r.

Budynek przy ul. Jana Kilińskiego 20 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) Prawo budowlane. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (kamienne obramienia okien, kamienny portal z kluczem), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów oraz stolarki bramy wjazdowej wymienionej bez zezwolenia konserwatora zabytków, wymagana likwidacja sidingu na elewacji frontowej i bocznej. Zachowaniu podlega układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji, klatka schodowa, wymagane przeprowadzenia badań architektonicznych budynku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 20 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze oznaczona jest symbolem 31.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono: teren, na którym zlokalizowano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niŜ dwa mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego, usługi sektora publicznego. Przeznaczeniem uzupełniającym są parkingi, wbudowane urządzenia towarzyszące, zieleń.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.