Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Marysieńki Sobieskiej

Więcej o ofercie

Lokal MIESZKALNY NR 6położony na II piętrzebudynku przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 24,10 m2, składa się z pokoju i kuchni. W.c. lokalu na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Lokal zbywany wraz z udziałem wynoszącym 822/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 69 o powierzchni 0. ha, obręb Cieplice V, AM-1. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00041453/7.

Budynek przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Cieplice wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków W Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze.

Obciążenia: Nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego w zakresie dotyczącym zmiany udziałów. W związku z tym, nabywca wyraża zgodę na nabycie udziału w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 822/10.000 części, tj. udziału aktualnie przypadającego Gminie oraz na zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Marysieński Sobieskiej 5 i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Jelenia Góra. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 14 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.