Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Traugutta 13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 08.09.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Traugutta

Więcej o ofercie

Lokal mieszkalny nr 7 o ogólnej powierzchni 54,90 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 39,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki strychowej i lokatorskiej o łącznej powierzchni 15,80 m2, położony na drugim piętrze (poddaszu) budynku. W.c. lokalu znajduje się na półpiętrze drugiego piętra klatki schodowej w częściach wspólnych budynku i jest wspólne z lokalem nr 5 i nr 7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu 13,65%. Działka nr 697/1 o powierzchni 0.0622 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW JG1J/00057975/7.

Budynek przy ul. Romualda Traugutta 13 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast pracem wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 Prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (dekoracja międzygzymsowa), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

Uprawnienia: w dziale I księgi wieczystej nr JG1J/00057975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane jest uprawnienie polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 700 objęta księgą wieczystą nr 57651 na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników działki nr 697/1 objętej niniejsza księgą (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.).

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00057975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej przy ul. Romualda Traugutta 13 wpisane są:
- nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 697/1 objęta niniejszą księgą wieczystą (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.) na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 700 położonej przy ul. Traugutta 15,
- nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 697/1 (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.) na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 697/2 położonej przy ul. Traugutta 13 A.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Romualda Traugutta 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW – określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeŜeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.