Lokal użytkowy nr 1u położony w budynku przy ul. Wolności 44

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 08.11.2017 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
695 m2
Ulica: 
Wolności

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 1u położony w budynku przy ul. Wolności 44 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 45,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 5,45% w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 667/7 o powierzchni 0,0695 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00064019/0.

Budynek przy ul. Wolności 44 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) ustawy Prawo budowlane. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: rzut i bryła budynku, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji: oblicowanie elewacji cegła klinkierową, nadokienniki, gzymsy, gzyms konsolowy, szczyt, balkon, narożny kartusz, forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Ochronie podlega zachowany, oryginalny układ przestrzenny wnętrz z klatką schodową.

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 44 w granicach działki nr 667/7 o powierzchni 0,0695 ha, zabudowana jest podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach nadziemnych, posiadającym 10 lokali.

Nieruchomość przy ul. Wolności 44 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC - tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych; preferuje się różne nieuciążliwe usługi - głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.