Rejon ul. Granicznej - dz. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 03.03.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 737 m2
Ulica: 
Graniczna

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 o łącznej powierzchni 0.3737 ha, obręb Cieplice XI, AM-3, księga wieczysta JG1J/00081756/3.

 

Opis:

Nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, na końcu ulicy Granicznej, na zapleczu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 52 przy ul. Granicznej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz niezabudowanych terenów zielonych. Część powierzchni gruntu przy budynku nr 52 wykorzystywana jest bezumownie jako ogród warzywny, pozostała część to teren nieużytkowany, zachwaszczony i zakrzaczony. Dojazd do nieruchomości - urządzoną drogą asfaltową, która kończy się na wysokości budynku nr 52, dalej drogą gruntową i przez teren działki nr 7/6, która stanowi teren zielony.

Najbliższa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Granicznej i „sięga” do budynku nr 52. Jak poinformowało PWiK „Wodnik” w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej nie jest planowana dalsza rozbudowa i pozostaje to w gestii przyszłego inwestora. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne będzie uwzględnienie urządzenia podnoszącego ścieki.

 

Obciążenia:

Nieruchomość z dwóch stron ograniczona rowami wodnymi. Pierwszy położony jest w granicach działki gminnej nr 6, wzdłuż działki nr 7/6, która ma stanowić dojazd do działek nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5. Rów ten, jak poinformował WGKiOŚ tut. Urzędu, odprowadza duże ilości wody z terenów położonych powyżej. Zabezpieczenie tego rowu należy uwzględnić w projekcie budowy drogi dojazdowej na działce nr 7/6.

Drugi, czynny rów biegnie w granicach działek prywatnych nr 9/4, 9/5, 9/10 oraz obciąża częściowo działki przeznaczone do zbycia nr 7/3, 7/4, 7/5. Jego ewentualne zarurowanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Na działce nr 7/5 istnieje zagłębienie terenu o nieustalonej głębokości, w którym zbierają się wody. Zbiornik ten jest nieużytkowany, zabagniony, zakrzaczony. W obrębie tego zbiornika zlokalizowana jest betonowa komora. Ewentualna likwidacja zbiornika poprzez jego osuszenie wymaga wykonania specjalistycznych opinii. Wszelkie prace przy zbiorniku należy uzgadniać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Teren nieruchomości miejscami podmokły, zwłaszcza w okresie opadów.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość (poza działką nr 7/5) położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN 49, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 7/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS 5, określonym jako tereny wód powierzchniowych śródlądowych, na których ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów przeznaczenia uzupełniającego.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.