Rejon ul. Pijarskiej i Jeleniej - działki nr 125/5, 125/11, 125/13, 123/2 i 422/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 15.09.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 000 m2
Ulica: 
Rejon ulic: Pijarska i Jelenia

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym w części dwukondygnacyjnym, w części zaś trzykondygnacyjnym (wykorzystywanym wcześniej dla realizacji celów statutowych Straży Miejskiej w Jeleniej Górze) położona w Jeleniej Górze w rejonie ulic: Pijarskiej i Jeleniej, w granicach działek nr 125/5, 125/11, 125/13, 123/2 i 422/1 o łącznej powierzchni 0.1000 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00082718/2, JG1J/00087967/7, JG1J/00060283/3. Budynek usytuowany jest na wschodniej granicy działki nr 125/13. Z kolei zachodnia granica nieruchomości przebiega częściowo wzdłuż ściany wielkopowierzchniowego obiektu niemieszkalnego.

Opis: nieruchomość położona w strefie centralnej miasta, w pobliżu ulic: Podwale, Jana Kilińskiego i Jeleniej, z bliskim dostępem do centrum miasta, tj. Placu Ratuszowego i ulic: 1 Maja i Marii Konoponickiej, które są głównymi ulicami handlowymi Jeleniej Góry, wyłączonymi z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem zaopatrzenia i dostaw towarów). Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna i usługowa, parking wielopoziomowy oraz obiekt, który docelowo ma pełnić funkcję hotelową. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się od strony ulicy Pijarskiej.

W związku z tym, iż nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta, powinna zostać zabudowana na podstawie wcześniejszych badań konserwatorskich w oparciu o badania historyczne i ikonograficzne. Wszelkie inwestycje polegające na wykonywaniu prac ziemnych należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym pełnionym przez uprawnionego archeologa, dokumentować odkrywane warstwy kulturowe, obiekty archeologiczne, w tym relikty architektoniczne.

Obciążenia: nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej ze studzienkami oraz telefonicznej ze studzienką. Część z w/w sieci stanowi przyłącza do istniejącej na gruncie zabudowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się od strony ulicy Pijarskiej przez grunt gminny oznaczony geodezyjnie jako działki: nr 125/9 i 125/8, który objęty jest umową dzierżawy zawartą z Miastem na do dnia 20.12.2017 r. z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem i uporządkowaniem terenów ogólnodostępnych, stanowiących ciąg komunikacyjny, sąsiadujący z nieruchomością stanowiącą własność Dzierżawcy. Ww. umową dzierżawy objęte są również działki nr: 125/11, 123/2, 125/5 i 422/1.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jeleniej i Pijarskiej w Jeleniej Górze, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1.U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego planu część nieruchomości znajduje się w granicach obszaru wymagającego ochrony przed zalaniem p=1%.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.