Rejon ul. Wróblewskiego dz. 3/3

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
13 148 m2
Ulica: 
Wróblewskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 3/3 o powierzchni 1.3148 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działkach nr 2/10, 2/11, 3/4, 3/7 o łącznej powierzchni 0.4229 ha, obręb Cieplice X, AM-1, księga wieczysta JG1J/00062722/7.

 

Opis i obciążenia: Działka położona jest w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych pomiędzy ulicami Wróblewskiego i PCK w dzielnicy Cieplice. Działka w większości stanowi odłogowane użytki zielone. Część jej powierzchni znajdującą się na skalistych wzgórzach porastają drzewostany liściaste (starodrzew).

 

Przez teren działki nr 3/3 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia (plan wyznacza granice pasa technologicznego od linii energetycznej – po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej). Na działce znajduje się strefa koncentracji powierzchni biologicznie czynnej.

 

Grunt o niepełnym uzbrojeniu. Dostęp do energii elektrycznej z linii średniego napięcia oraz wody i kanalizacji znajdujących się w ciągu ulicy Wróblewskiego. Brak gazu. Zgodnie z informacją Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu Oddział w Zgorzelcu przyłączenie będzie możliwe do istniejących gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych w ulicy PCK i ul. Rubinowej. Przed realizacją przyłączenia Inwestor winien wystąpić o warunki przyłączenia do sieci gazowej.

 

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00062722/7 ujawnione są ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe oraz służebność przesyłu), które nie dotyczą zbywanych działek.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze 1) B6.Mne, B10.Mne – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej, 2) B9.ZL, B11.ZL – las, 3) B8.KDW, B12.KDW (działki nr 2/10, 2/11, 2/13, 3/4, 3/7) – tereny dróg wewnętrznych.

 

Teren położony w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej i strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.