Rejon ulicy Nowowiejskiej i Praskiej - dz. 14/1 i 17/7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 13.10.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
7 250 m2
Ulica: 
rejon Nowowiejskiej i Paryskiej

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze w rejonie ulicy Nowowiejskiej i Praskiej zabudowana jest trzemabudynkami niemieszkalnymi (dawna ujeżdzalnia).Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 14/1 i 17/7o łącznej powierzchni 0.7250 ha, obręb 34, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00094998/5.

 

Budynki ujeżdżalni i drewnianej wiaty usytuowane na działce nr 14/1 ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 ustawy prawo budowlane. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut budynków, forma dachów, kompozycja i wystrój elewacji z klinkierową cegłą licującą ujeżdżalni, forma otworów okiennych i drzwiowych, drewniana snycerka i konstrukcja wiaty.

 

Opis:

Nieruchomość położona w rejonie ulic Nowowiejskiej i Praskiej w Jeleniej Górze, na terenie nowo powstającego osiedla mieszkaniowego. W pobliżu znajduje się Pałac Paulinum i obwodnica miasta – aleja Solidarności. Dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez zjazd z ulicy Nowowiejskiej i dalej drogą gruntową na działce nr 3 (za budynkiem nr 67) oraz poprzez zjazd z ulicy Nowowiejskiej obok budynku nr 77 (działki nr 98 i 14/2).

 

Obciążenia:

W granicach terenu działki nr 17/7 wyodrębniona została działka nr 4, zabudowana stacją transformatorową. Działka obciążona jest również linią napowietrzną średniego napięcia 20 kV, w tym jeden słup podwójny, linią napowietrzną niskiego napięcia, w tym jeden słup pojedynczy, linią kablową niskiego napięcia. Zgodnie z normami przyjmuje się, że od linii napowietrznej musi zostać zachowana odległość od zabudowy odpowiednio dla napięcia od 1 do 45 kV - ≥ 5,2m oraz dla napięcia 110 kV - ≥ 6,5m. Jednocześnie TAURON informuje, iż na przedmiotowej nieruchomości mogą być zlokalizowane czynne urządzenia elektroenergetyczne nie zainwentaryzowane na mapach sytuacyjno-wysokościowych. W granicach działki 17/7 zlokalizowane są przewody sieci wodociągowej PE-HD DN160, przewody sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U DN200 oraz przewody wodociągowe DN315, wzdłuż których należy zachować pas techniczny na którym zabronione jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń (drzew, krzewów) oraz tym podobnych prac powodujących ograniczenia w dostępie do sieci lub mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu.

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00094998/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości wpisane jest na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze na działce gruntu 17/7 prawo odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegające na:

znoszeniu istnienia na ww. nieruchomości, w granicach tzw. powierzchni strefy służebności przesyłu, urządzeń przesyłowych w postaci: - na działce nr 17/7 – sieci wodociągowej FI 315 na odcinku o długości 61,0 metrów, z pasem technicznym o szerokości łącznej 3,0 metry (1,5 metra z obu stron licząc od osi rurociągu) o powierzchni służebności wynoszącej 183,0 m² – obliczonej jako iloczyn długości rurociągu w obszarze działki i szerokości pasa technicznego ;

prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem, przy czym warunki techniczne wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z aktualnym właścicielem nieruchomości obciążonej;

ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez zakazanie:

- wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na urządzeniach przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia urządzeń przesyłowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia prac ziemnych zmieniających istotnie ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu urządzeń przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- przeprowadzania działań mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny i sposób działania urządzeń przesyłowych, bądź prowadzących do ich uszkodzenia.

Zakres korzystania ze służebności określają mapy – K. 5-8 w KW JG1J/00096812/2.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej-Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku, na obszarze oznaczonym symbolem 68 ZP,UTS, opisanym jako tereny pod usługi turystyki i sportu wraz z zielenią towarzyszącą; preferowane przeznaczenie pod ośrodki turystyczne związane z wypoczynkiem w siodle; jako przeznaczenie dopuszczalne na ww. terenach ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do obsługi zespołów sportowo – rekreacyjnych, urządzenia komunikacyjne niezbędne do obsługi terenów – parkingi, drogi dojazdowe, aleje piesze, usługi komercyjne związane ze sportem (obiekty: handlowe, mała gastronomia) istniejący obiekt dawnej ujeżdżalni na terenie UTS należy adaptować na cele usług sportu i rekreacji; niewielki fragment działki nr 17/4 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 70M, opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 69ZP, opisanym jako tereny przeznaczone pod zieleń parkową urządzoną.

 

Termin zagospodarowania: Nie ustala się

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.