ul. Łazienkowska 1B

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, z wylicytowanej ceny do zapłaty około 60%

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
9 078 m2
Ulica: 
ul. Łazienkowska

Więcej o ofercie

Nieruchomość zabudowana jest dwoma dwukondygnacyjnymi budynkami byłej bursy szkolnej, w których znajdują się łącznie 54 pokoje, 2 łazienki z toaletami i natryskami, świetlic a, biblioteka, 4 pokoje biurowe, pomieszczenia konserwatorów i siłownia, jednokondygnacyjnym budynkiem stołówki i kontenerową kotłownią. Nieruchomość położona jest w granicach działki nr 389/4 o powierzchni 0.9078 ha, obręb Sobieszów II, AM-15, księga wieczysta nr JG1J/00084335/7. Zabudowa zlokalizowana jest w części środkowej działki. Teren wolny od zabudowy to zagospodarowany teren zielony, porośnięty drzewami oraz krzewami, ze spacerowymi alejkami. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta, jest płaska i ogrodzona.

Opis: nieruchomość przy ul. Łazienkowskiej 1B położona jest w Sobieszowie, pomiędzy ulicami: Łazienkowską i Żabią, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Żeromskiego zabudowanego budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W bliskim sąsiedztwie zlokalizowane są stawy hodowlane, dalej tereny zielone Karkonoskiego Parku Narodowego i Zamek Chojnik. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicami o utwardzonej nawierzchni.

Obciążenia: przez teren nieruchomości przebiegają sieci: energetyczna, gazowa, wodna, ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Część z wyżej wymienionych sieci stanowi przyłącza do istniejących zabudowań. Na gruncie zlokalizowane są również kanały, a także kolektory kanalizacji. Ponadto w granicach działki nr 389/4 posadowione są słupy oświetleniowe oraz słupy energetyczne, od których przez teren nieruchomości przebiegają podziemne i napowietrzne linie energetyczne. W granicach działki posadowione są również słupy telefoniczne.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość przy ul. Łazienkowskiej 1B znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 218.XXVIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2012 r., w którym to teren przedmiotowej nieruchomość określono symbolem U/ZP 1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono teren zabudowy usługowej. Należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu: gastronomii, usług turystyki, sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej, kultury i rozrywki, ochrony zdrowia (opieka zdrowotna). Nieruchomość położona w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Ponadto rysunek wyżej powołanego planu wskazuje wymagane szpalery drzew.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.