ul. Bartka Zwycięzcy 10 - działka nr 25

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
355 000.00 pln

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
527 m2
Cena m2: 
673.62 pln/m2
Ulica: 
Bartka Zwycięzcy

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy wolnostojącym, podpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej, w granicach działki nr 25 powierzchni 0. 0527 ha, obręb 33, AM-1 KW JG1J/00031637/8

 

Budynek przy ul. Bartka Zwycięzcy 10 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r., co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Zalecenia konserwatorskie: zachować bryłę i rzut budynku, formę wielospadowego dachu, materiał pokrycia, zachować układ i wystrój elewacji, w tym drewniany ganek. Przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej. Obszar nieruchomości podlega ochronie archeologicznej. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, natomiast w trybie ratowniczych badań archeologicznych dokumentować odkrywane obiekty i nawarstwienia historyczne.

 

Opis: 

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ul. Bartka Zwycięzcy, która to ulica łączy się bezpośrednio z ulicą Jana Kochanowskiego i aleją Wojska Polskiego, jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Jeleniej Góry. Nieruchomość charakteryzuje się bliskim dostępem do centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze oraz zabudowa mieszkalna wielorodzinna z wbudowanymi w parterach usługami. Nieruchomość posiada dobry dostęp do przystanków miejskiej komunikacji autobusowej.

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej ze studzienką i słupem. W granicach działki nr 25 znajduje się kanał oraz rosną pojedyncze drzewa i krzewy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW, ma którym preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.