ul. Cieplicka 237 - działka nr 839/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
22 959 m2
Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 839/1 o powierzchni 2.2959 ha, obręb Sobieszów II, AM-14, księga wieczysta nr JG1J/00087590/3.

Opis: Nieruchomość położona w dzielnicy Sobieszów, w zachodniej części obrębu, na zapleczu zabudowy. Nieruchomośc o płaskiej powierzchni, leży na obszarze ograniczonym od strony północno-wschodniej drogą asfaltową biegnącą w kierunku Piechowic, od południa jej granicę stanowi linia kolejowa Jelenia Góra - Szklarska Poręba, a od zachodu działka ograniczona jest rowem. Teren nieruchomości w całości obszaru jest nieużytkowany, porośnięty licznymi samosiewami krzewów. Dojazd drogą asfaltową.

Obciążenia: na działce pozostały części fundamentów, posadzek i dolnych partii murów po obiektach inwentarskich. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, iż omawiany teren nie posiada bezpośredniego dostępu do miejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Najbliższe miejsce ewentualnego wpięcia do sieci wodociągowej oddalone jest od granicy działki około 130 m. Włączenie do kanalizacji sanitarnej możliwe będzie po zrealizowaniu inwestycji w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra". Planowana sieć kanalizacyjna oddalona jest od granicy działki około 250 m. Przewidywany teremin zakończenia zadania to rok 2014. Przedsiębiorstwo Tauron Dystrybucja S.A. wydało oświadczenie o możliwości przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej do obiektu o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW dla obiektu przemysłowego projektowanego na przedmiotowym obszarze. Zgodnie z ww. oświadczeniem przyłaczenie będzie możliwe do realizacji w ramach istniejącej sieci rozdzielczej 20 kV i wymagać będzie wybudowania przez przyszłego nabywcę stacji transformatorowej, budowy linii kablowejodgałęzionej od linii napowietrznej 20 kV oraz budowy sieci rozdzielczej nn stosownej do potrzeb. Przyłacza o niższej wielkości zasilania realizuje Spółka Tauron. Nieruchomość obciążona przebiegiem linii energetycznej, linią telekomunikacyjną, siecią wodociągową oraz kanalizacją deszczową i sanitarną ze studzienkami (sieci w większości stanowiły przyłacza do obiektów inwentarskich).

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: P,U/KS,ZP.3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny obiektów produkcyjnych i działalności gospodarczej oraz tereny usług; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny obiektów obsługi komunikacji, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.