ul. Dolnośląska - działka nr 20/5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
148 647 m2
Ulica: 
Dolnośląska

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jeleniej Górze przy ul. Dolnośląskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/5, obręb Cieplice I, AM-3 o powierzchni 14.8647 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00054681/8.

Opis: nieruchomość zlokalizowana w kompleksie użytków rolnych leżących w południowo-zachodniej części obrębu. Nieruchomość położona w niedalekim oddaleniu od wielorodzinnej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Teren o płaskiej powierzchni, o regularnym kształcie, ograniczony od strony południowo-zachodniej utwardzoną drogą gruntową i krótkim odcinkiem drogi asfaltowej, od północnego-wschodu sąsiaduje z wałem ziemnym, a od zachodu graniczy z rowem i leżącymi za nimi użytkami rolnymi. Południową granicę kompleksu stanowi linia kolejnowa relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Nieruchomość na całości obszaru wykorzystywana rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna oraz sieć gazowa zlokalizowane w ciągu ulicy Sobieszowskiej. 

Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem rowu, w okolicach którego teren jest nadmiernie podmokły oraz przebiegiem sieci wodociągowej. Ponadto nieruchomość obciążona umową dzierżawy na cele rolne zawartą do dnia 31.12.2017 roku. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem US 1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny sportu i rekreacji. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi z zakresu handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej wartości określonej w art. 10 ust. 2 pkt 8) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gastronomii, ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.