ul. Forteczna, Jasna 3of, Jasna 8 i Jasna 9

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
1 450 000.00 pln
Po przetargu do zapłaty około 35% ceny wylicytowanej

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
4 016 m2
Cena m2: 
361.06 pln/m2
Ulica: 
Forteczna/Jasna
Termin przetargu: 
2018-06-20

Więcej o ofercie

Grunt oddawany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą prawa własności budynków.  Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu uzyskanej w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Jasna 3of, budynkiem mieszkalnym Jasna 4of, budynkiem mieszkalnym Jasna 6of, budynkiem mieszkalnym oraz dziewięcioma budynkami niemieszkalnymi. Nieruchomość położona jest w granicach działek nr 195, 196, 197, 199/6, 204/1, 205 i 206/1 o łącznej powierzchni 0.4016 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00069566/4.

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze budynek przy ul. Jasna 3of wpisany jest do rejestru zabytków wraz z budynkiem głównym przy ul. Jasnej 3 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 1083 z dnia 20.03.1964 r., natomiast  budynki przy ul. Jasna 5of i Jasna 6of nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków, lecz położone na obszarze układu urbanistycznego miasta Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1812/364 z dnia 25.11.1956 r. Na wszelkie prace budowlane w wyżej wymienionych obiektach jak również na działkach nr 195, 196, 197, 199/6, 204/1, 205 i 206/1 należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze - art. 36, ust. 1, pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 162, poz. 1568), a prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Ponadto obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. obowiązek odtworzenia przebiegu linii miejskich murów obronnych oraz zagospodarowanie terenu na zieleń parkową na części działki nr 204/1.

 

Opis:
Nieruchomość położona w rejonie ulic Jasnej i Fortecznej, w ścisłym centrum Jeleniej Góry z bezpośrednim dostępem do Placu Ratuszowego oraz ulic: 1 Maja i Marii Konopnickiej, które są głównymi ulicami handlowymi Jeleniej Góry, wyłączonymi z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem zaopatrzenia i dostaw towarów). W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki usługowo-mieszkalne i usługowe, obiekty użyteczności publicznej, naprzeciw budynek Galerii Grodzkiej. W dalszej odległości Galerii Nowy Rynek wraz z
dworcem autobusowym.

 

Obciążenia:
Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci: wodnej, kanalizacji sanitarnej ze studzienką, energetycznej, w granicach działki znajduje się również skrzynka energetyczna. Ponadto przez działki nr 195, 196, 197 i 199/6 – wzdłuż ulicy Fortecznej – przebiega sieć ciepłownicza Dnx200. W związku z tym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00069566/4 wpisana jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na: prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci zlokalizowanej na obciążonych służebnością działkach gruntu, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na obciążone grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela bądź użytkownika wieczystego; na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą. Wzdłuż granicy działek nr: 199/6, 197, 196 i 195 od strony ulicy Fortecznej posadowione jest oświetlenie uliczne wraz z okablowaniem stanowiące własność Miasta, a co za tym idzie, w przypadku realizacji zabudowy przedmiotowych działek gruntu od strony ulicy Fortecznej, nabywca zobowiązany będzie do wykonania oświetlenia ulicznego, które winno zostać umiejscowione na elewacji budynku, przy czym wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotowego oświetlenia, w szczególności polegające na przebudowie sieci zasilającej lampy uliczne przy ulicy Fortecznej należy uzgadniać z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. 
Miejscami nieruchomość zadrzewiona. Przez nieruchomość odbywa się przejście na zaplecze budynku i do obiektu gospodarczego przy ul. Jasnej 7. Ponadto w budynku Jasna 4of znajduje się przejście bramowe tylnego wyjścia z budynku Jasna 3. Część terenu działki nr 199/6 od strony granicy z działką nr 203 jest zagrodzona metalowym ogrodzeniem przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Jasnej 6 (pas gruntu ok. 4 m.). Nieruchomość obciążona jest niżej wymienionymi umowami dzierżaw zawartymi z Miastem Jelenia Góra:
• umowa dzierżawy, której przedmiotem jest działka nr 204/1, 205 i 206/1 o pow. 1890,00 m2 z przeznaczeniem na parking płatny,
• umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część działki nr 205 o pow. 15,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej,
• umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część działki nr 207/1 o pow. 9,00 m2 z przeznaczeniem pod lokalizację przenośnego stanowiska handlowego o wymiarach 3,00 m x 3,00 m i prowadzenie działalności handlowej w zakresie sprzedaży warzyw i owoców,
• umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część działki nr 205 o pow. 30,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
Nieruchomość obciążona jest niżej wymienionymi umowami dzierżaw zawartymi z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
• umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część działki nr 199/6 o pow. 75,00 m2 zawarta z przeznaczeniem na rekreację,
• umowa dzierżawy, której przedmiotem jest część działki nr 199/6 o pow. 105,00 m2 zawarta z przeznaczeniem na cele związane z poprawą zagospodarowania terenu – miejsce na gromadzenie odpadów.
W związku z powyższym nabywca nieruchomości wejdzie w ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów dzierżawy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jeleniej i Pijarskiej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: • 6.MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową, zabudowę usług turystycznych. Na terenie 6.MW/U obowiązuje: zaakcentowanie indywidualnymi elementami narożnika budynków, wyznaczonych na rysunku planu, przejście bramowe w granicach korytarza wskazanego na rysunku planu. Obowiązuje również odtworzenie murów miejskich poprzez wyeksponowanie ich przebiegu w nawierzchni terenu lub wyeksponowanie ich rysunku w elewacji budynku. • 4.ZP dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zieleń urządzoną, jako uzupełniające: szalety, ciągi piesze i rowerowe. Obowiązuje odtworzenie murów miejskich, w formie budowli lub poprzez wyeksponowanie ich przebiegu w nawierzchni terenu. Teren 4.ZP ustalony został jako obszar przeznaczony na cele publiczne. Ponadto działki nr: 195, 196, 197, 199/6, 204/1, 205 i 206/1 o łącznej powierzchni 0.4016 ha, położone są na obszarze dla którego sporządzona jest przez Miasto „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kształtowania przestrzeni publicznej zabytkowej części Jeleniej Góry w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Wolności Podwale, Kilińskiego, Kubsza”. 

 

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.