ul. Macieja Rataja 24

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
1 100 000.00 pln

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
31 848 m2
Cena m2: 
34.54 pln/m2
Ulica: 
Michała Rataja 24
Termin przetargu: 
2018-07-25

Więcej o ofercie

Nieruchomośc gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Macieja Rataja 24, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 24, 25, 26, 27/13, obręb Cieplice IV, AM-2 i działka nr 104/11, obręb Cieplice IV, AM-3 o łącznej powierzchni 3.1848 ha.

Opis: nieruchomość zabudowana jest 11 letniskowymi domkami drewnianymi na podmurówce betonowej w zabudowie wolnostojącej, które nie posiadają pomieszczeń sanitarnych ani kuchennych, z wyłączeniem 1 domku, który ma urządzoną łazienkę z w.c., drewnianym budynkiem stróżówki oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym, w którym wyodrębnione są: pomieszczenie dawnej pralni, sanitariaty oraz stołówka. Do budynku dobudowana jest zadaszona, częściowo obudowana wiata pełniąca funkcję kuchni letniej. Nieruchomość położona jest w Cieplicach, w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, pomiędzy korytem rzeki Kamienna a budynkiem Szpitala Specjalistycznego MSWiA, naprzeciw zabudowa mieszkalna wielorodzinna, w bliskim sąsiedztwie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Nieruchomość dobrze skomunikowana: wjazd na nieruchomość bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Rataja, która z kolei łączy się z ulicą Sobieszowską. Teren nieruchomości płaski. Jedynie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr 24 i 25 od strony rzeki skarpa. Na działce nr 25 występuje enklawa leśna oraz pojedyncze drzewa iglaste i liściaste. Działka nr 104/11 i 27/13 porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. W granicach działki nr 25 znajduje się niewielki basen i brodzik. Na terenie nieruchomości urządzone jest boisko do gry w siatkówkę, badmintona oraz koszykówkę, a także wydzielone miejsce na ognisko. Teren działek nr: 24, 25, 26 i 104/11 ogrodzony metalowym ogrodzeniem na podmurówce. Działka nr 27/13 nie ogrodzona. Na gruncie zlokalizowane są lampy oświetleniowe oraz przyłącza energetyczne.

Obciążenia: przez nieruchomość przebiega sieć wodna oraz sieć energii elektrycznej, które stanowią przyłącza do istniejących na gruncie urządzeń i zabudowań. Ponadto przez teren działki nr 27/13 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks600 o pow. strefy 37,88 m2 oraz przez teren działek nr: 24, 25, 26 przebiega sieć gazowa gA210 i g125. Ponadto przez działki nr 26 i 27/13 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks500 o pow. strefy 59,75 m2, tj. w pasie o długości 119,50 m i o szerokości 0,50 m. W związku z powyższym na nieruchomości ustanowiono odpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przesyłu na rzecz właścicieli ww. sieci, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. oraz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W związku z tym, iż pas terenu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice położony jest w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-rowerowego nabywca ustanowi bezpłatną i nieograniczoną czasowo służebność na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr JG1J/00047728/8, tj. Miasta Jelenia Góra, polegającą na prawie swobodnego dostępu do działek nr 24 i nr 25 w pasie gruntu graniczącego z rzeką Kamienna, celem realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie działki nr 24 i nr 25.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na terenach oznaczonych symbolem Uz 8 przeznaczony pod usługi z zakresu ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz turystyki i hotelarstwa, z zielenią towarzyszącą, ZL 1 przeznaczonym pod lasy ochronne, na którym jako przeznaczenie uzupełniające ustalono zagospodarowanie związane z wypoczynkiem i rekreacją, Zz 1 tereny zieleni nie urządzonej na obszarach narażonych na ryzyko powodzi, KD/p.12 ciąg pieszo-jezdny z niezbędnymi urzadzeniami pomocniczymi.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze objętym uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 258.XXXV.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sobieszowską i Cieplicką w Jeleniej Górze, która to uchwała przewiduje zmianę przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową i/lub usługową.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.