ul. Nadbrzeżna - dz. nr 750/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
30 000.00 pln
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
635 m2
Cena m2: 
47.24 pln/m2
Ulica: 
Nadbrzeżna
Termin przetargu: 
2018-06-22

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 750/1 o powierzchni 0.0635 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077040/0.

 

Opis:

Działka nr 750/1 to teren o płaskiej powierzchni i regularnym, zbliżonym do czworokąta kształcie, położona przy skrzyżowaniu ulicy Nadbrzeżnej i Panieńskiej. Z dwóch stron ograniczona zabudową jednorodzinną, z kolejnych dwóch ulicami o nawierzchni asfaltowej. Zagospodarowana jako teren zielony z nasadzeniami ozdobnymi. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działka obciążona przebiegiem sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ogółnospławnej, telefonicznej. Ponadto w granicach działki znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz studzienka telekomunikacyjna. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.