ul. Orkana - dz. nr 204/13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
8 157 m2
Ulica: 
Orkana

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 204/13 o powierzchni 0.8157 ha, obręb 40, AM-2, księga wieczysta JG1J/00084220/8.

 

Opis:

Nieruchomość niezabudowana położona na pograniczu użytków rolnych i zabudowy mieszkaniowej leżącej wzdłuż ulicy Władysława Orkana i sąsiadujących z nią ulic Wyzwolenia Narodowego oraz Józefa Hoene Wrońskiego.

Teren nieruchomości o płaskim ukształtowaniu powierzchni, ograniczony drogą o nawierzchni gruntowej, rowem oraz użytkami rolnymi. Teren na całości obszaru stanowi odłogowany użytek zielony, miejscami porośnięty samosiewami krzewów liściastych.

Obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się z ulicy Władysława Orkana poprzez planowany łącznik KDD11, tj. działki nr 227 i 236/3.

Podstawowa infrastruktura techniczna dostępna z pasa drogowego ulicy Władysława Orkana.

 

Obciążenia:

 Działka nr 204/13 wzdłuż pólnocno-zachodniej granicy obciążona jest linią ciepłowniczą z podziemnym węzłem, przeznaczoną do likwidacji, oraz siecią kanalizacyjną k100, wzdłuż wschodniej granicy – napowietrzną linią energetyczną; ponadto działka obciążona linią telekomunikacyjną ze studzienką.

 Teren nieruchomości podmokły z uwagi na zły stan techniczny rowów odwadniających zlokalizowanych na omawianym obszarze; należy przewidzieć odwodnienie gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, uwzględniającej ewentualną likwidację lub przełożenie czy też zarurowanie istniejących rowów.

  W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084220/8 wpisana jest na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o z siedzibą w Jeleniej Górze nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na:

- prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacja, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na działkach nr 204/11 (pow. służebności 111 m²) i 204/13 (pow. służebności 130 m²), z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. Grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione poprzez właściciela bądź użytkownika wieczystego;

- na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych;

- zakres korzystania z odpowiedniej służebności określają mapy, stanowiące załączniki nr 1(K.447), nr 2(K.448), do zarządzenia nr 0050.1697.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20.02.2014 roku.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr 205.XXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 lutego2012 roku, na obszarze oznaczonym symbolami: 1) MN,MW/U,ZP 2, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i wielorodzinnej; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej i tereny infrastruktury technicznej, 2) ZP/US 3, określonym jako tereny zieleni urządzonej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.