ul. Piłsudskiego - dz. nr 90/4

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 075 m2
Ulica: 
Piłsudskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego zabudowana jest budynkiem użytkowym, z poddaszem nieużytkowym oraz obiektami gospodarczymi w złym stanie. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 90/4 o powierzchni 0.1075 ha, obręb 28 NE, AM-58, księga wieczysta nr JG1J/00082653/8

 

Opis:

 

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowo-mieszkalnej. Graniczy z pasem drogowym ulicy Piłsudskiego oraz wewnętrzną drogą stanowiącą dojazd do zaplecza nieruchomości położonych przy ul. Piłsudskiego i ul. Bankowej. W sąsiedzwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej.

Działka o płaskiej powierzchni, w części wykorzystywana jest jako teren do parkowania (tzw. dziki parking). Przy wschodniej granicy nieruchomości wydzielona jest działka nr 91 stanowiąca własność Skarbu Państwa i będąca w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej „EnergiaPro”, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa. Zgodnie z opinią koncernu energetycznego istnieje możliwość zmiany lokalizacji stacji w obrębie działki 90/4 bądź wbudowania jeje w projektowaną zabudowę.

 

Nieruchomość zlokalizowana w obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012 r., chroniona przez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego, w którym ustalono strefę obserwacji archeologicznej.

Przed realizacją inwestycji należy uzyskać decyzję – pozwlenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1 pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Przy pracach ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Na usunięcie drzew i krzewów lub prace pielęgnacyjne należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.

 

Obciążenia:

Budynek użytkowy , w którym prowadzony jest bar „Koziołek”,objęty jest umową najm do marca 2019 roku. W związku z czym nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem licznych sieci energetycznych oraz linią telekomunikacyjną.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2MW,U,ZP,KS dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieli urządzonej i/lub tereny obsługi kominikacji.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.