ul. Sobieskiego 32,34 - działki nr 294/9 i 294/10

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do zapłaty z ceny uzyskanej w przetargu ok. 45%.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
676 m2
Ulica: 
Jana Sobieskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość zabudowana jest dwoma wykwaterowanymi budynkami mieszkalnymi: głównym nr 32 o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem i dwukondygnacyjną oficyną, połączonymi ze sobą łącznikiem, oraz budynkami niemieszkalnymi wykorzystywanymi wcześniej na cele gospodarcze. Nieruchomość położona jest w granicach działek: nr 294/12 i 294/14 o łącznej powierzchni 0.676 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00038234/2.

 

Budynek główny przy ul. Sobieskiego 32 (bez łącznika i oficyny) wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 774/J z dnia 28.05.1982 r. W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży budynku głównego, uzyskana w drodze przetargu podlega obniżeniu o 50%. Do zapłaty po przetargu około 45% ceny wylicytowanej.

Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dwuspadowego dachu z facjatką, ceramiczne pokrycie dachówką karpiówką, kompozycja i wystrój elewacji z boniowaniem parteru, forma i kształt i obramienia otworów okiennych i drzwiowych z nadokiennikami, drewniana stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega zachowany oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju m.in. klatka schodowa, stolarka drzwiowa, dekoracja sztukatorska. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów drewnianej stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków, tzn. profilowanie słupka i ślemienia oraz odtworzenie szprosów. Przed przeprowadzeniem prac budowlanych wymagane jest przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych. Wszystkie prace budowlane, konserwatorskie i rewaloryzacyjne prowadzone przy zabytku oraz zmiana funkcji, podziały wymagają uzyskania decyzji - pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Opis: nieruchomość położona jest na obrzeżach centrum, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami oraz usługowo-handlowej przy skrzyżowaniu ulic: Podwale, Jan  Sobieskiego i placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W bliskim sąsiedztwie znajdują się: dyskont spożywczy Biedronka, market Lidli, siedziba PZU (inspektorat).

 

Obciążenia: częśćdziałki nr 294/12 objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2017r. z przeznaczeniem na cele przydomowe związane z obsługą przyległych nieruchomości. Ponadto przez teren nieruchomości odbywa się dojazd na zaplecze nieruchomości sąsiednich położonych przy ul. Jana Sobieskiego oznaczonych numerami: 20 i 22, 24, 26, 28 i 30, w związku z powyższym nabywca przedmiotowej nieruchomości ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przejazdu przez działkeę nr 294/12 na rzecz właścicieli bądźż użytkowników wieczystych.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia - część zachodnia w Jeleniej Górze, nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 27 MW,U, na którym jako przeznaczenie podstawowe równorzędnie ustalono: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków; usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego oraz innych usług wymagających obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3,5 t; usługi sektora publicznego. Przeznaczenie uzupełniające urządzenia towarzyszące i zieleń. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów przeznaczenia podstawowego, z dopuszczeniem ich modernizacji oraz pod warunkiem zachowania wymogów ochrony wobec obiektów.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.