ul. Spółdzielcza - dz. nr 497/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
87 800.00 pln
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 788 m2
Cena m2: 
23.18 pln/m2
Ulica: 
Spółdzielcza
Termin przetargu: 
2018-08-10

Więcej o ofercie

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/1, obręb Jelenia Góra 3, AM-7 o powierzchni 0.3788 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00099939/9.

Opis:

Nieruchomość położona w strefie przemysłowej miasta, przy ul. Spółdzielczej, przy zjeździe z Trasy Czeskiej, w sąsiedztwie terenu rozdzielni energetycznej, zakładów produkcyjnych i schroniska dla zwierząt. Działka nr 497/1 to teren płaski o regularnym kształcie z bezpośrednim dostępem do pasa drogowego ul. Spółdzielczej, biorącej swój początek przy skrzyżowaniu z Trasą Czeską i kończącą się na skrzyżowaniu z ulicą Lubańską.

Teren z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej przebiegającej wzdłuż ulicy Spółdzielczej.

Obciążenia:
a) działka na całej powierzchni obciążona przebiegiem napowietrznych linii energetycznych wyokiego napięcia 110 kV wraz z dwoma stalowymi słupami, które to obciążenia powodują, iż jest to obszar ograniczonego użytkowania;
b)przez działkę nr 497/1 (przy granicy z działką nr 498) przebiega sieć ciepłownicza. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacja, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 2);
c) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00099939/9 prowadzonej dla działki nr 497/1 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona służebność przesyłu polegająca na prawie do utrzymywania na nieruchomości obciążonej gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ścięgny – Jelenia Góra 1 na rzecz Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z/s w Warszawie (nr wpisu 1) – obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości, a przedmiotem wykonywania służebności są działki nr 505 i 510/1, obręb Jelenia Góra 3;
d) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00099939/9 prowadzonej dla działki nr 497/1 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacja, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 3) - obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości, a przedmiotem wykonywania służebności jest działka nr 346. Spółka ECO w dniu 17.08.2017 r. wyraziła zgodę na wykreślenie z działu III przedmiotowej służebności (podpis został poświadczony notarialnie).

Zgodnie z opinią WUAiB tut. Urzędu Miasta przedmiotowa działka z uwagi na obciążenia może być wykorzystywana na cele parkingowe, po uzyskaniu zgody zarządcy linii napowietrznych.
Ewentualne zagospodarowanie działki należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Ewentualna przebudowa linii energetycznych w ramach likwidacji kolizji z przyszłym zagospodarowaniem działki pozostaje w gestii inwestora.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze (uchwalonego uchwałą nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011 r.) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U 8, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy produkcyjnej i działalności gospodarczej,
b) tereny zabudowy usługowej w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2 z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych,
c) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych,

oraz przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ogólnodostępne parkingi,
c) zieleń urządzona.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.