ul. Spółdzielcza, działka nr 108

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
Sp108

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
64 136 m2
Ulica: 
ul. Spółdzielcza und Trasa Czeska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 108 o powierzchni 6.4136 ha, obręb 38, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00084167/8.

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Spółdzielczej i Trasy Czeskiej, w dzielnicy przemysłowej miasta. W najbliższej okolicy znajdują się duże zakłady produkcyjne, obiekty usługowe, hurtownie i magazyny oraz stacja paliw.

Obciążenia: nieruchomośc zarośnięta samosiejakmi, drzewami i krzewami. Obsługa komunikacyjna mozliwa z pasa drogowego ulicy Spółdzielczej - działka nr 482 i dalej poprzez działki nr 279/2 i nr 106, stanowiących teren pod drogę lokalną KD/L3. Działka obciążona pozostałościami po obiekcie gospodarczym oraz linią energetyczną ze słupami oświetleniowymi. W granicach nieruchomości posadowione są ogrodzenia, które przebiegają po granicach geodezyjnych działek. Na obszarze działki znajdują się rowy, w tym dwa rowy odwadniające tereny położone pomiedzy Trasą Czeską i ul. Spółdzielczą, w związku z czym odwodnienie gruntów należy zaplanować poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej uwzględniającej ewentualną likwidację, przełożenie lub zarurowanie istniejących rowów. Teren ocbiążony gazociagiem podwyższonego średniego ciśnienia DN300 1,6 MPa, dla którego sterfa ochronna wynosi po 50 m wzdłuż gazociągu. Poandto aktem notarialnym Rep. A nr 3024/2012 z dnia 16 października 2012 roku ustanowiono na działce nr 108 na rzecz spólki Operator Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie i każdoczesnego właściciela gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300/1,6 MPa relacji Jelenia Góra - Ścięgny (część przebudowana gazociągu) odpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przesyłu, poelgającą na prawie dojścia i dojazdu do tego gazociągu w celu wykonywania wszelkich czynności koniecznych do jego prawidłowej eksploatacji, w tym konserwacji, remontów i modernizacji, napraw i usuwania awarii oraz na zakazie zabudowy w strefie kontrolowanej gazociągu w pasie o szerokości 3 m od osi gazociągu i zakazie nasadzeń drzew w pasie o szerokości 2 m od osi gazociągu. Teren obciążony napowietrzną siecią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110 kV, dla którego obszar ograniczonego użytkowania wynosi 30 m wzdłuz sieci. W/w strefy ograniczają zabudowę terenu.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki - Spółdzielczej nieruchomośc położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U,UC2, dla którego jako przeznaczenmie podstawowe ustala się: tereny zabudowy produkcyjnej i działalności gospodarczej, tereny zabudowy usługowej w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej 400 m2 - 2000 m2 z wykluczeniem usług objetych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych; w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powiuerzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.