ul. Sudecka, działka nr 1/15

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
Sud1

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
21 406 m2
Ulica: 
Sudecka

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 1/15 o powierzchni 2.1406 ha, obręb Czarne, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00073248/0.

Nieruchomość zlokalizowana w peryferyjnej części miasta, przy drodze szybkiego ruchu w kierunku Karpacza. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, hotel i obiekt restauracyjny. Obciążenia: nieruchomość położona na niewielkim wzniesieniu, porośnięta krzewami, drzewami i samosiejkami. Wjazd odbywa się z drogi głównej przez ścieżkę rowerową. Obsługa komunikacyjna zapewniona poprzez zjazdy publiczne w miejscach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zasady wyposażania w sieci i urządzenia w infrastrukturę techniczną określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej, położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: • US4 – tereny sportu i rekreacji, przez które należy rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji, wypoczynkowi, oraz turystyce i krajoznawstwu, w tym stanowiące bazę noclegową i gastronomiczną, wraz z funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej, oraz usługi związane z kulturą i sztuką, nauką oraz obsługą biznesu, • Z,US2 – tereny otwarte z przewagą zieleni niskiej, tereny sportu i rekreacji, w obrębie których obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych i prowadzenia ciągów komunikacji kołowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.