ul. Wolności 251 i ul. Łabska

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena osiągnięta w przetargu zostanie rozliczona w stosunku 8,09% dla działki nr 14/2 podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i 91,91% dla działek nr: 7/3 i 14/3 i budynków podlegających zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
4 984 m2
Ulica: 
Wolności/Łabska

Więcej o ofercie

Nieruchomość położona w granicach działek nr 14/2, 14/3 i 7/3 o łącznej powierzchni 0.4984 ha, obręb Cieplice VII, AM-5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00030386/6. Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym w zabudowie półzwartej, pełniącym wcześniej funkcję warsztatów szkolnych. Do budynku dobudowane są trzy obiekty niemieszkalne: dwa z nich posiadają jedną kondygnację nadziemną, jeden zaś dwie kondygnacje nadziemne. Ponadto w granicach działki zlokalizowane są dwa wolnostojące, jednokondygnacyjne obiekty niemieszkalne.

Opis i obciążenia: nieruchomość położona w Cieplicach, przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Marcinkowskiego. Ulica Wolności stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, łączących centrum Jeleniej Góry z Cieplicami i Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, dalej zlokalizowany jest cmentarz komunalny. W odległości około 500 m od skrzyżowania znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych i uzdrowiskowych, natomiast w odległości 1 km – tereny zielone Parku Zdrojowego oraz Termy Cieplickie z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze pozytywnie zaopiniował możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości przy ul. Wolności 251 poprzez działkę nr 7/3 pod warunkiem zachowania komunikacji – wjazdy i wyjazdy w obręb skrzyżowania ulicy Wolności i Marcinkowskiego na zasadzie prawoskrętu. Również przez teren nieruchomości odbywa się obsługa komunikacyjna nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Wolności 253, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. W związku z powyższym nabywca nieruchomości ustanowi bezterminową i nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 7/3 (bez możliwości postoju), w pasie o szerokości pięciu metrów w zakresie zaznaczonym na mapie, na rzecz właścicieli działki nr 16 położonej przy ul. Wolności 253. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz napowietrznej linii niskiego napięcia ze słupami. Na nieruchomości zlokalizowana jest skrzynka energetyczna, a przy budynku szambo. Działki porośnięte drzewami. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istniejąca na działce zabudowa – od strony drogi publicznej – wskazana jest do zachowania. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę zabudowy, nie spełniającej wskaźników określonych w ustaleniach planu, wykluczając działania powodujące zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony, za wyjątkiem rozbudowy o takie elementy jak balkony, rampy i podjazdy dla niepełnosprawnych, klatki schodowe oraz windy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 412.XLIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej i rzemiosła. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi publiczne; sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi rowerowe, miejsca postojowe; usługi z zakresu obsługi komunikacji – naprawa pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych oraz salony sprzedaży.  W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustalone są odrębne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Ponadto nieruchomość położona jest w granicach obszaru i terenu górniczego złóż wód leczniczych ustanowionych w koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 100/92 z dnia 4.01.1993 r. (z późn. zm.), wydanej na eksploatację wód leczniczych ze złóż położonych w miejscowości Cieplice. Tereny U1 położone są w granicach strefy „C” ochrony uzdrowiskowej. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepisów odrębnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów branżowych.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.