ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 66/2 i 66/5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
59 000.00 pln
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 216 m2
Cena m2: 
48.52 pln/m2
Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego
Termin przetargu: 
2018-06-22

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działek nr 66/2 i 66/5 o łącznej powierzchni 0.1216 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00060181/8.

 

Opis:

nieruchomość położona w jednostce Cieplice, pomiędzy pasem drogowym ulicy Zjednoczenia Narodowego a korytem rzeki Kamienna, w niedalekiej odległości od skrzyżowania z ulicą Sobieszowską, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Działka zlokalizowana w odległości około jednego kilometra od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, itp. Teren nieruchomości płaski, w roku 2008 został podwyższony poprzez składowanie na nim mas ziemnych (tzw. urobku) pochodzących z koryta rzeki.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Zjednoczenia Narodowego.

 

Obciążenia:

Niewielka południowo-zachodnia część nieruchomości, granicząca z rzeką, położona jest na terenach oznaczonych symbolem KD/p, stanowiących tereny przestrzeni publicznej przeznaczone pod ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Mając na uwadze ustalenia planu, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej, polegającej na prawie swobodnego dostępu do działek nr 66/2 i 66/5, w pasie gruntu graniczącego z rzeką Kamienna, celem realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek nr 66/2 i 66/5 na rzecz Miasta Jelenia Góra, tj. każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr JG1J/00047728/8.

Nieruchomość częściowo położona jest w zasięgu zalewu Q=0,2% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat) oraz częściowo w zasięgu zalewu Q=1% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat). W przypadku planowania jakichkolwiek inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy uwzględnić obowiązujące nakazy i ograniczenia wynikające z art. 40 i 881 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Do nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zastosowanie mają także art. 27 i art. 29 ww. ustawy.

Fragment sieci wodociągowej wA125 przebiegającej przez nieruchomość został wyłączony z eksploatacji po zrealizowaniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Cieplic lewobrzeżnych od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego”.

Nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej SN 20kV L-141. Linia ta przebiega bezpośrednio nad terenem wskazanym do zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Realizacja obiektu budowlanego wymagać będzie przebudowy ww. linii celem likwidacji kolizji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą
nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.9 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi wbudowane; dopuszcza się lokalizację garaży.

Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej,
w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „B”.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.