Maciejowa

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Wrocławskiej 33

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 33 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 66,97 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 47,95 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - kotłowni i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni wynoszącej 19,02 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 2/1 o powierzchni 0.1097 ha – obręb Maciejowa I, AM-3, KW nr JG1J/00092892/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 19,15 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 205 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem M,U 25 - określonym jako zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Ulica: 
Wrocławska 33/1
58-506
Cena: 
34 800.00 pln
Cena m2: 
725.75 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 097 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
47.95 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 33,30 m2, składa się z pokojui kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 26,50 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 6,80 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr10/1 o powierzchni 0.0891 ha – obręb Maciejowa II, AM-4, KW nr JG1J/00053040/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15,35%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,U 19 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej.

 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
26.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 16.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - dz. nr 14/2 i 14/3

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałkek nr 14/2 i 14/3 o łącznej powierzchni 0.2471 ha, obręb Maciejowa III,AM-13, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00082813/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona we wschodniej części obrębu Maciejowa. Najbliższe sąsiedztwo to budynku mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki zagrodowe, pojedyncze obiekty handlowo-usługowe leżące wzdłuż ulicy Wrocławskiej oraz grunty niezabudowane.

Działka nr 14/3 o kształcie zbliżonym do czworokąta, położona na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Teren bez obciążeń infrastrukturą techniczną. Działka nr 14/2 to wąski pas gruntu służący do obsługi komunikacjyjnej, łączący działkę nr 14/3 z drogą asfaltową (działka nr 38).

Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w ulicy Wrocławskiej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu M,U.2 ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 471 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - dz. nr 2/1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 2/1 o powierzchni 0.0511 ha, obręb Maciejowa III, AM-12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/000844408/0.

 

Opis: Nieruchomość położona w jednostce Maciejowa, pomiędzy nieruchomością zabudowaną salonem samochodowym Toyoty a nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Południową granicę nieruchomości stanowi pas drogowy ulicy Wrocławskiej, północą – potok Radomierka. Działka o płaskiej powierzchni i regularnym czworokątnym kształcie, stanowi teren zielony z pojedynczymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy Wrocławskiej.

 

Obciążenia: Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej ks200 i wodociągowej w40 oraz przebiegiem napowietrznej linii energetycznej. Ponadto w granicach działki zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna oraz słup energetyczny.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu M,U.5 ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
511 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Trzcińska - działka nr 28

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 28 o powierzchni 0.2819 ha, obręb Maciejowa III, AM-18, księga wieczysta JG1J/00025481/4.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, w dzielnicy Maciejowa, w odległości ok. 8 km od centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej. Dojazd do nieruchomości wąską lokalną ulicą asfaltową – ul. Trzcińską, która kończy się na wysokości budynku 18A, dalej dostęp możliwy przez tzw. "sięgacz" stanowiący działkę nr 12/9(w terenie nieurządzony, stanowiący teren zielony). Działka stanowi teren położony na lekkim wzniesieniu w stosunku do działki nr 12/9, porośnięty kilkoma drzewami oraz samosiewami krzewów. Pozostała infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym ul. Trzcińskiej.

 

Obciążenia:

Teren działki nr 28 jest obciążony przebiegiem kanalizacji sanitarnej ks200 oraz przyłączem kanalizacyjnym do budynku nr 30 przy ul. Trzcińskiej w granicach działki nr 6/7. W związku z przebiegiem przez w/w działkę sieci kanalizacyjnej aktem notarialnym z dnia 01.12.2016 r. Ustanowione zostało prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz PwiK "Wodnik" Spółki z o.o. Teren nieruchomości z bezpośrednim dostępem do kanalizacji sanitarnej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN 53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Trzcińska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 819 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Trzcińska - działka nr 12/8

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 12/8 o powierzchni 0.1044 ha, obręb Maciejowa III, AM-18, księga wieczysta JG1J/00025481/4.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, w dzielnicy Maciejowa, w odległości ok. 8 km od centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej. Dojazd do nieruchomości wąską lokalną ulicą asfaltową – ul. Trzcińską, która kończy się na wysokości budynku 18A, dalej dostęp możliwy przez tzw. "sięgacz" stanowiący działkę nr 12/9(w terenie nieurządzony, stanowiący teren zielony). Działka stanowi teren o nieregularnym kształcie.

 

Obciążenia:

Działka częściowo obciążona przebiegiem rowu wodnego, dzierżawiona przez właścicieli nieruchomości przy ul. Trzcińskiej 18A na cele rolne, umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.12.2018

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,N 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Trzcińska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 044 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wrocławska 4.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 4.2016

Struktura lokalu: 2 pokoje, 2 kuchnie, przedpokój, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka z w-c w lokalu oraz drugie wc na korytarzu;

Powierzchnia mieszkalna: 20,04 m2 oraz  21,25 m2

Powierzchnia użytkowa: 75,36 m2

Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, składa się z dwóch  cześci :lokalu położonego na parterze budynku oraz lokalu położonego na drugim pietrze budynku.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, położony do trzeciego pietra nieruchomości z centralnym ogrzewaniem z sieci.

Oferta ważna do dnia 30 kwietnia  2018 r.

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
parter i 2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - działka nr 16/2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/2, obręb Maciejowa I, AM-8, o powierzchni 0.1422 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00084232/5. 

Opis: Nieruchomość położona w jednostce Maciejowa, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabidowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Działka miejscami porośnięta niewielkimi krzewami i drezwami. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, innego wyposażenia brak. Podstawowa infrastruktura techniczna (woda, kanalizacja, energia) zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wrocławskiej. Działka o płaskiej powierzchni i kształcie nieregularnego czworokąta. Ogrodzona wzdłuż granic płotem z metalowej siatki; nieruchomość wykorzystywana jako pastwisko. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Wrocławskiej, a następnie przez działkę nr 14, stanowiącą użytek drogowy (droga nieurządzona). Działka objętya jest umową dzierżąwy rolnej - umowa obowiązuje do końca listopada 2014 roku. Nieruchomość położona w strefie "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem histotycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich bndowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodaownaia przestrzennego jendostki Maciejowej w Jeleniej Górze" nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: M,U.20, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się. 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Cena: 
47 000.00 pln
Cena m2: 
33.05 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 422 m2
Termin przetargu: 
22. Czerwiec 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - działka nr 10/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/5, obręb Maciejowa I, AM-8 o powierzchni 0.0755 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00084232/5.

Opis: nieruchomość położona w jednostce Maciejowa, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Teren nieruchomości położony na południowym zboczu niewielkiego wzgórza wznoszącego się nad zabudową. Działka miejscami porośnięta niewielkimi krzewami i drzewami. Działka nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną. Podstawowa infrastruktura (woda, kanalizacja, energia) zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wrocławskiej. Działka o kształcie trójkątnym, obciążona jest napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia. Na powierzchni dzialki składowane są odpady w postaci pryzm gruntu i pozostałości po słomie, sianie, itp., pochodzące z pobliskich gospodarstw rolnych. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Wrocławskiej, a następnie przez działki nr 14 i 11/1, stanowiące użytek drogowy (droga nieurządzona).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: M,U.18, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych.

Termin zagospodarowania: nie ustala się.

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
755 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Trzcińska, działka nr 8/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 8/2 o powierzchni 0.1974 ha, obręb Maciejowa III, AM-13, księga wieczysta nr JG1J/00082438/5.

Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta – Maciejowa, przy skrzyżowaniu ulicy Trzcińskiej z ulicą Wrocławską. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynkami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej oraz grunty niezabudowane.
Obciążenia: teren podmokły, z dwóch stron graniczy z wodami: rzeką Radomierką i rowem. Działka porośnięta samosiejkami drzew. Obciążona napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia z dwoma sługami oraz podziemną siecią wodociągową oraz siecią telekomunikacyjną. Zjazd aktualnie niemożliwy z uwagi na 1,0-1,5 m obniżenie terenu w stosunku do poziomu jezdni i pobocza ulicy Trzcińskiej. Z uwagi na sąsiedztwo rzeki teren narażony na podtapianie i zalewanie wodami powodziowymi.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.42, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych. Teren położony w granicach otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dla terenu M,U.42 ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrebne.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Trzcińska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 974 m2
Numer referencyjny: 
Trz8/2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Maciejowa