Maciejowa

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Wrocławskiej 32w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 33,30 m2, składa się z pokojui kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 26,50 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 6,80 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr10/1 o powierzchni 0.0891 ha – obręb Maciejowa II, AM-4, KW nr JG1J/00053040/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15,35%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,U 19 – tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej.

 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
26.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 16.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - dz. nr 14/2 i 14/3

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałkek nr 14/2 i 14/3 o łącznej powierzchni 0.2471 ha, obręb Maciejowa III,AM-13, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00082813/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona we wschodniej części obrębu Maciejowa. Najbliższe sąsiedztwo to budynku mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki zagrodowe, pojedyncze obiekty handlowo-usługowe leżące wzdłuż ulicy Wrocławskiej oraz grunty niezabudowane.

Działka nr 14/3 o kształcie zbliżonym do czworokąta, położona na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Teren bez obciążeń infrastrukturą techniczną. Działka nr 14/2 to wąski pas gruntu służący do obsługi komunikacjyjnej, łączący działkę nr 14/3 z drogą asfaltową (działka nr 38).

Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w ulicy Wrocławskiej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu M,U.2 ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 471 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - dz. nr 2/1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 2/1 o powierzchni 0.0511 ha, obręb Maciejowa III, AM-12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/000844408/0.

 

Opis: Nieruchomość położona w jednostce Maciejowa, pomiędzy nieruchomością zabudowaną salonem samochodowym Toyoty a nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Południową granicę nieruchomości stanowi pas drogowy ulicy Wrocławskiej, północą – potok Radomierka. Działka o płaskiej powierzchni i regularnym czworokątnym kształcie, stanowi teren zielony z pojedynczymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy Wrocławskiej.

 

Obciążenia: Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej ks200 i wodociągowej w40 oraz przebiegiem napowietrznej linii energetycznej. Ponadto w granicach działki zlokalizowana jest studzienka kanalizacyjna oraz słup energetyczny.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu M,U.5 ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
511 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Trzcińska - działka nr 28

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 28 o powierzchni 0.2819 ha, obręb Maciejowa III, AM-18, księga wieczysta JG1J/00025481/4.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, w dzielnicy Maciejowa, w odległości ok. 8 km od centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej. Dojazd do nieruchomości wąską lokalną ulicą asfaltową – ul. Trzcińską, która kończy się na wysokości budynku 18A, dalej dostęp możliwy przez tzw. "sięgacz" stanowiący działkę nr 12/9(w terenie nieurządzony, stanowiący teren zielony). Działka stanowi teren położony na lekkim wzniesieniu w stosunku do działki nr 12/9, porośnięty kilkoma drzewami oraz samosiewami krzewów. Pozostała infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym ul. Trzcińskiej.

 

Obciążenia:

Teren działki nr 28 jest obciążony przebiegiem kanalizacji sanitarnej ks200 oraz przyłączem kanalizacyjnym do budynku nr 30 przy ul. Trzcińskiej w granicach działki nr 6/7. W związku z przebiegiem przez w/w działkę sieci kanalizacyjnej aktem notarialnym z dnia 01.12.2016 r. Ustanowione zostało prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz PwiK "Wodnik" Spółki z o.o. Teren nieruchomości z bezpośrednim dostępem do kanalizacji sanitarnej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN 53 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Trzcińska
58-500
Cena: 
145 000.00 pln
Cena m2: 
51.44 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 819 m2
Termin przetargu: 
25. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Trzcińska - działka nr 12/8

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 12/8 o powierzchni 0.1044 ha, obręb Maciejowa III, AM-18, księga wieczysta JG1J/00025481/4.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, w dzielnicy Maciejowa, w odległości ok. 8 km od centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej. Dojazd do nieruchomości wąską lokalną ulicą asfaltową – ul. Trzcińską, która kończy się na wysokości budynku 18A, dalej dostęp możliwy przez tzw. "sięgacz" stanowiący działkę nr 12/9(w terenie nieurządzony, stanowiący teren zielony). Działka stanowi teren o nieregularnym kształcie.

 

Obciążenia:

Działka częściowo obciążona przebiegiem rowu wodnego, dzierżawiona przez właścicieli nieruchomości przy ul. Trzcińskiej 18A na cele rolne, umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.12.2018

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,N 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Trzcińska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 044 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wrocławska 4.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 4.2016

Struktura lokalu: 2 pokoje, 2 kuchnie, przedpokój, 2 pomieszczenia gospodarcze, łazienka z w-c w lokalu oraz drugie wc na korytarzu;

Powierzchnia mieszkalna: 20,04 m2 oraz  21,25 m2

Powierzchnia użytkowa: 75,36 m2

Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, składa się z dwóch  cześci :lokalu położonego na parterze budynku oraz lokalu położonego na drugim pietrze budynku.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, położony do trzeciego pietra nieruchomości z centralnym ogrzewaniem z sieci.

Oferta ważna do dnia 30 kwietnia  2018 r.

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
parter i 2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - działka nr 16/2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/2, obręb Maciejowa I, AM-8, o powierzchni 0.1422 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00084232/5. 

Opis: Nieruchomość położona w jednostce Maciejowa, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabidowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Działka miejscami porośnięta niewielkimi krzewami i drezwami. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, innego wyposażenia brak. Podstawowa infrastruktura techniczna (woda, kanalizacja, energia) zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wrocławskiej. Działka o płaskiej powierzchni i kształcie nieregularnego czworokąta. Ogrodzona wzdłuż granic płotem z metalowej siatki; nieruchomość wykorzystywana jako pastwisko. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Wrocławskiej, a następnie przez działkę nr 14, stanowiącą użytek drogowy (droga nieurządzona). Działka objętya jest umową dzierżąwy rolnej - umowa obowiązuje do końca listopada 2014 roku. Nieruchomość położona w strefie "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem histotycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszelkich bndowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodaownaia przestrzennego jendostki Maciejowej w Jeleniej Górze" nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: M,U.20, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się. 

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Cena: 
47 000.00 pln
Cena m2: 
33.05 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 422 m2
Termin przetargu: 
13. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - działka nr 10/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/5, obręb Maciejowa I, AM-8 o powierzchni 0.0755 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00084232/5.

Opis: nieruchomość położona w jednostce Maciejowa, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Teren nieruchomości położony na południowym zboczu niewielkiego wzgórza wznoszącego się nad zabudową. Działka miejscami porośnięta niewielkimi krzewami i drzewami. Działka nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną. Podstawowa infrastruktura (woda, kanalizacja, energia) zlokalizowana jest w rejonie ulicy Wrocławskiej. Działka o kształcie trójkątnym, obciążona jest napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia. Na powierzchni dzialki składowane są odpady w postaci pryzm gruntu i pozostałości po słomie, sianie, itp., pochodzące z pobliskich gospodarstw rolnych. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Wrocławskiej, a następnie przez działki nr 14 i 11/1, stanowiące użytek drogowy (droga nieurządzona).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: M,U.18, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych.

Termin zagospodarowania: nie ustala się.

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
755 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Trzcińska, działka nr 8/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 8/2 o powierzchni 0.1974 ha, obręb Maciejowa III, AM-13, księga wieczysta nr JG1J/00082438/5.

Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta – Maciejowa, przy skrzyżowaniu ulicy Trzcińskiej z ulicą Wrocławską. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynkami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej oraz grunty niezabudowane.
Obciążenia: teren podmokły, z dwóch stron graniczy z wodami: rzeką Radomierką i rowem. Działka porośnięta samosiejkami drzew. Obciążona napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia z dwoma sługami oraz podziemną siecią wodociągową oraz siecią telekomunikacyjną. Zjazd aktualnie niemożliwy z uwagi na 1,0-1,5 m obniżenie terenu w stosunku do poziomu jezdni i pobocza ulicy Trzcińskiej. Z uwagi na sąsiedztwo rzeki teren narażony na podtapianie i zalewanie wodami powodziowymi.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.42, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych. Teren położony w granicach otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dla terenu M,U.42 ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrebne.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Trzcińska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 974 m2
Numer referencyjny: 
Trz8/2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wrocławska - dz. nr 14/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 14/7 o powierzchni 0.6806 ha, obręb Maciejowa I, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00073402/8.

Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta; najbliższe sąsiedztwo to budynki mieszkalne, tereny działalności gospodarczej oraz grunty niezabudowane.
Obciążenia: działka porośnięta samosiejkami drzew i chwastami. Obciążona przebiegiem sieci wodociągowej oraz napowietrznej sieci energetycznej wraz ze słupami. Użytek stanowiący grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, znajdujący się w południowej części działki, w rzeczywistości stanowi tereny podmokłe. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów lokalizacja zjazdu z ulicy Wrocławskiej jest niemożliwa; obsługa komunikacyjna winna odbywać się z działki nr 11, stanowiącej obecnie drogę gruntową.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.29, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze,, ciągi rowerowe, miejsca postojowe, usługi z zakresu obsługi komunikacyji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych. Na terenie M,U.29 ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej  tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wrocławska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
6 806 m2
Numer referencyjny: 
W14/7
Tytuł: 
ul. Wrocławska, plot nr 14/7
Tytuł: 
ul. Wrocławska, Grundstück Nr. 14/7
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 14/7. Fläche 0,6806 ha, Katasterbezirk Maciejowa, AM-3, Grundbuch Nr. JG1J/00073402/8.

Ein unbebautes Grundstück am Stadtrand. In der unmittelbarer Nähe Wohngebäude und Gebiete, die wirtschaftlich genutzt werden sowie unbebaute Flächen.

Belastungen: Das Grundstück ist mit Bäumen und Unkraut bewachsen. Durch das Grundstück verläuft ein Wasserleitungsnetz und eine elektrische Freiluftleitung mit Masten. Die Nutzfläche im südlichen Teil des Grundstücks unter stehendem Wasser bildet in Wirklichkeit ein Feuchtgebiet. Die Städtische Straßen- und Brückenverwaltung ist der Meinung, dass die Einrichtung eines Weges von der Wrocławska-Straße nicht möglich sei;  Zufahrt ist von dem Grundstück Nr. 11 über einen Feldweg möglich.


Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: In der „Studie der Bedingtheiten und der Entwicklung der Raumplanordnung der Stadt Jelenia Góra“ gehört die Liegenschaft zum Bereich, der mit folgenden Symbolen bezeichnet wurde:

  • MP, es sind vor allem Wohn- und Gewerbegebiete,

  • R, RL, es sind landwirtschaftlich genutzte Gebiete mit Enklaven von Wäldern. es besteht die Möglichkeit, die bestehenden zu vergrößern und neue zu bilden. Die Liegenschaft befindet sich auf dem Gebiet, das in dem entstehenden lokalen Raumordnungsplan für den Ortsteil Maciejowa in Jelenia Góra berücksichtigt wird.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

 

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 14/7 of the acreage 0.6806 ha, the area of Maciejowa I, AM-3, land register nr JG1J/00073402/8.

The real estate is locate din the peripheral part of the city; the nearest neighborhood livable buildings, the territories of agricultural activities and the undeveloped lands.
Encumbrances: the plot id overgrown by self-grown trees and weeds. It is encumbered by the passage of water supply grid and aerial electric grid along with the poles. The usage constituting lands under the surface stagnant water, located in the south part of plot, in reality determines waterlogged areas. According to the opinion of the Local Administration of Roads and Bridges, the localization of downhill from Wrocławska street is impossible; the communication service should start from the plot nr 11, currently constituting an unsurfaced road.
 
Land use and developing mode: in “the study of Conditioning and Directions of spatial development the City of Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbols:
- MP, described as the territories, for which the housing and agriculture investments are preferred
- R,RL, described as territories of rural usage and small sylvan enclaves, with the possibility of enlarging the existing ones and creating the new ones. The real estate is located on the land for which the procedure of making a local spatial development plan of Maciejowa unit in Jelenia Góra has been already started. 
 
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Strony

Subscribe to RSS - Maciejowa