Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Grunwaldzka 2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz dobudowanymi do budynku głównego czterema budynkami niemieszkalnymi, położona w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 2, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 15/5 i 15/7 o łącznej powierzchni 0.1820 ha, obręb 28 NE, AM-7. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00047467/0.

 

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i al. Jana Pawła II, które są głównymi ciągami komunikacyjnymi Jeleniej Góry, ulicami wylotowymi w kierunku Wrocławia oraz Zgorzelca i Szklarskiej Poręby. W najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty handlowe i usługowe (LIDL, TESCO, CASTORAMA, MATEX), stacje benzynowe, budynek restauracji McDonald's, a także siedziba KRUS-u.

 

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie: zachować bryłę i układ budynku głównego i dawnej sali widowiskowej. W budynku głównym zachowaniu podlega: forma dwuspadowego dachu, ceramiczne pokrycie dachówką karpiówką, płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, wykonane w tynku szerokie profilowane gzymsowe podziały elewacji oraz szerokie profilowane opaski otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej. W budynku sali widowiskowej zachowaniu podlega wydłużona bryła budynku, forma dachu płaskiego, w elewacji kompozycja i wystrój z wejściem głównym zaakcentowanym portalem nad nim trójkątny naczółek wsparty na lizenach, otwory okienne prostokątne w profilowanych, zamkniętych półkoliście obramieniach, zachować podziały stolarki okiennej, zachować charakter i układ przestrzenny wnętrza.

 

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00047467/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości wpisana jest odpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 15/3 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 15/1 objętej księgą wieczystą nr 38971; odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z działek o numerach 15/2, 15/3 położonych przy ul. Grunwaldziej 2 w Jeleniej Górze (powierzchnia gruntu obciążonego służebnością w oznaczonym do korzystania zakresie wynosi 0.1232 ha) w zakresie niezbędnym do: budowy rurociągu DN 1000 wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, znoszenia istnienia na nieruchomości obciążonej opisanych urządzeń wraz z prawem przechodu, przejazdu i dostępu w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji rurociągu i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z fragmentem mapy ewidencyjnej załączonym do zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.11.2011 r. nr 0050.458.2011.VI w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Ponadto nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci telefonicznej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej. W związku z tym, iż działka nr 15/7 obciążona jest przebiegiem sieci ciepłowniczej na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, polegająca na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci zlokalizowanym na obciążonej tą służebnością działce gruntu nr 15/7, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 2, z zastrzeżeniem, iż korzystający ze służebności każdorazowo przywróci stan poprzedni.

Nieruchomość objęta umową dzierżawy zawartą na czas określony i obowiązuje do dnia 30.06.2022 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej. W związku z powyższym nabywca nieruchomości z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, przejmie prawa i obowiązki wynikające z wyżej powołanej umowy dzierżawy.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem UP, określonym jako tereny bez nowego mieszkalnictwa, na których preferuje się drobne funkcje produkcyjne i usługi nie kolidujące z funkcjami produkcyjnymi. Nowa zabudowa powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami architektonicznymi. Zgodnie z zapisami "Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr" nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 2 położona jest na obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem. W dniu 28 maja 2013 roku Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę Nr 385.XXXVIII.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 2 znajduje się w granicach obszaru objętego tym planem.

Ulica: 
ul. Grunwaldzka 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 820 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 13.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lwówecka/32.2012

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 32.2012

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 24,35 m2

Powierzchnia użytkowa: 40,21 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, po kapitalnym remoncie;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal mieszkalny o porównywalnym metrażu, położony na terenie Wrocławia;

 

Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2017r.

Ulica: 
Lwówecka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0parter
Powierzchnia użytkowa: 
40.21 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wyczółkowskiego Leona/19.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

PIS LOKALU

Numer oferty: 19.2013

Struktura lokalu: 1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z w-c w lokalu, pomieszczenie gospodarcze;

Powierzchnia mieszkalna: 16,42 m2

Powierzchnia użytkowa: 28,84 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal socjalny znajduje się w dobrym stanie technicznym, ciepła woda użytkowa z sieci;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, brak deklaracji spłaty zadłużenia;

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Wyczółkowskiego Leona
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0parter
Powierzchnia użytkowa: 
28.84 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wyczółkowskiego Leona/18.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 18.2013

Struktura lokalu: 1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z w-c w lokalu, pomieszczenie gospodarcze;

Powierzchnia mieszkalna: 16,32 m2

Powierzchnia użytkowa: 28,46 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal socjalny znajduje się w dobrym stanie technicznym, ciepła woda użytkowa z sieci;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal mieszkalny, położony na I lub II piętrze, z łazienką i centralnym ogrzewaniem, metraż do 40 m2, brak deklaracji spłaty zadłużenia;

 

Oferta ważna do dnia 31 lipca 2017r.

Ulica: 
Wyczółkowskiego Leona
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
28.46 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wyczółkowskiego Leona/40.2012

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 40.2012

Struktura lokalu: 1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z w -c w lokalu, pomieszczenie gospodarcze;;

Powierzchnia mieszkalna: 16,43 m2

Powierzchnia użytkowa: 28,67 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal socjalny w stanie technicznym dobrym, zadbany, ciepła woda użytkowa z sieci;

Zadłużenie: brak;

 

ZAMIANA NA LOKAL: samodzielny lokal mieszkalny położony na paterze lub I piętrze, składający się z 2 pokoi z łazienką i centralnym ogrzewaniem z sieci; 

 

 oferta ważna do dnia 30 lipca 2018r.

Ulica: 
Wyczółkowskiego Leona
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0parter
Powierzchnia użytkowa: 
28.67 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lwówecka 60.2010

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 60.2010

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 22,57 m2

Powierzchnia użytkowa: 36,72 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie etażowe na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, urządzenia sprawne, instalacja elektryczna do wymiany, lokal wymaga odświeżenia;

Zadłużenie: występuje;

 

ZAMIANA NA LOKAL: samodzielny jedno, dwu lub trzypokojowy lokal mieszkalny o zbliżonym standardzie, położony w Jeleniej Górze lub Cieplicach; deklarowana spłata zadłużenia do 3000 zł.

 

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Lwówecka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro i poddasze
Powierzchnia użytkowa: 
36.72 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Matejki Jana/27.2012

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 27.2012

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, wspólny przedpokój, wspólna łazienka z w-c;

Powierzchnia mieszkalna: 22,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 38,90 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim;

Zadłużenie: wystepuje

 

ZAMIANA NA LOKAL: samodzielny lokal mieszkalny, niezadłużony, składający się z 1 lub 2 pokoi; 

 

 

Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2017r.

Ulica: 
Matejki Jana
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0parter
Powierzchnia użytkowa: 
38.90 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Sudecka/5.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 5.2013

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 18,29 m2

Powierzchnia użytkowa: 30,18 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim;

Zadłużenie: występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL: lokal mieszkalny o zbliżonym standardzie, składający się z 2 pokoi;

 

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Sudecka
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0parter
Powierzchnia użytkowa: 
30.18 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wolności/54.2009

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 54.2009

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,  łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 37,19 m2

Powierzchnia użytkowa: 59,52 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym;

Zadłużenie: brak;

 

ZAMIANA NA LOKAL: składający się z 3 pokoi. kuchni oraz łazienki, położony w oklicach ulic:1-go Maja, Sebastaiana Klonowica, Al. Wojska Polskiego
lub Zabobrze;

 

Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro i poddasze
Powierzchnia użytkowa: 
59.52 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście