Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Juliusza Słowackiego, działka nr 86/16

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 86/16 o powierzchni 0.1278 ha, obręb 32, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00063617/5.

Nieruchomość położona w centralnej części miasta, w drugiej linii zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i niska wielorodzinna. Obciążenia: działka niezagospodarowana, porośnięta krzewami i drzewami. Obciążona przebiegiem sieci telekomunikacyjnej oraz ogrodzeniem, które nie przebiega po granicach działki nr 86/15. Aktem notarialnym Rep. A nr 2466/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku ustanowiona została odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu od strony ul. J. Słowackiego przez działkę nr 86/16, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 86/13, zabudowanej budynkiem garażowym.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze o „drobnoziarnistej”, mozaikowatej strukturze zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Juliusza Słowackiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 278 m2
Numer referencyjny: 
S86/16
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Bolesława Chrobrego 4A - dz. nr 357/2 i 359

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 357/2 i nr 359 o łącznej powierzchni 0.0406 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-3, księga wieczysta JG1J/00079571/5.

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz targowisko miejskie „FLORA”. Obciążenia: działki nr 359 i 357/2 obciążone przebiegiem sieci telefonicznej. Na działce nr 357/2 urządzony jest dojazd do działki nr 357/1. Na nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa. Nieruchomość może być obciążona fundamentami i pozostałościami po wyburzonym budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w granicach strefy ochrony ekspozycji układu zabytkowego, strefy ochrony krajobrazu kulturowego i strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz w granicach powodzi w 1997 roku i obszaru zalewu wodami Q1%.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 29.MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędnie ustalono; - zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tj. budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków, - usługi komercyjne, tj. obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości , handlu detalicznego o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego oraz innych usług wymagających obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3,5 t, - usługi sektora publicznego.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Bolesława Chrobrego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
406 m2
Numer referencyjny: 
Ch4A
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Bolesława Chrobrego 24 - dz. nr 321/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 321/1 o powierzchni 0.0925 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-3, księga wieczysta JG1J/00089388/8.

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz targowisko miejskie „FLORA”. Obciążenia: działka obciążona przebiegiem sieci telefonicznej ze studzienkami, kanalizacyjnej ze studzienkami, energetycznej, gazowej i wodociągowej. Działka może być obciążona fundamentami i pozostałościami po wyburzonym budynku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w granicach strefy ochrony ekspozycji układu zabytkowego i strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz w granicach powodzi w 1997 roku i obszaru zalewu wodami Q1%. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15.MW/U, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Bolesława Chrobrego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
925 m2
Numer referencyjny: 
Ch321
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Powstańców Śląskich, działka nr 250/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 250/2 o powierzchni 0.1436 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-4, księga wieczysta nr JG1J/00084530/4.

Nieruchomość zlokalizowana na obrzeżu obrębu, w sąsiedztwie wielorodzinnego budownictwa socjalnego oraz w pobliżu funkcjonującej zabudowy przemysłowej. Od północy przylega do terenów zielonych – nadbrzeżnych rzeki Bóbr, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Działka porośnięta drzewami i krzewami owocowymi oraz ozdobnymi, ogrodzona płotem z metalowej siatki. Obciążona przebiegiem linii energetycznej niskiego napięcia. W granicach działki, w jej środkowej części, zlokalizowany jest słup betonowy rozkraczny.

Grunt o powierzchni 0.1282 ha objęty jest umową dzierżawy do dnia 30 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-przydomowe. Na działce zlokalizowany jest obiekt gospodarczy stanowiący własność dzierżawcy. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawca zobowiązany jest do rozgrodzenia przedmiotu dzierżawy oraz protokolarnego przekazania go Wydzierżawiającemu w stanie uporządkowanym w następnym dniu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy. Nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikające z ww. umowy dzierżawy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
W „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Powstańców Śląskich – Słowiańska – Ziemowita – Worcella – Waryńskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi wbudowane w wielkości nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Ulica: 
Powstańców Śląskich
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 436 m2
Numer referencyjny: 
PŚ250/2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 04.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Jelenia, działki nr 144/2, 144/4, 144/5 i 143

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 144/2, 144/4, 144/5 i 143 o łącznej powierzchni 0.1636 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1, księga wieczysta: JG1J/00050580/2, JG1J/00050579/2, JG1J/00084569/6.

Nieruchomość położona w przy ul. Jeleniej , w strefie centralnej – na obrzeżach Starego Miasta, przy murach obronnych i Bazylice Mniejszej pw. św. Erazma i Pankracego. Nieruchomość zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie ulicy 1 Maja, na zapleczu budynków nr  25 i 27 przy ul. M. Konopnickiej, wśród zabudowy mieszkalno-usługowej. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizacja zabudowy kubaturowej na działce nr 143 wpłynie negatywnie na ekspozycję murów obronnych oraz kościoła, obniżając wysoką wartość zabytkowego centrum miasta. Działka winna być zagospodarowana w formie terenów zielonych z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową, dopuszcza się lokalizację małej architektury.

Obciążenia: nieruchomość położona w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków miasta Jelenia Góra postanowieniem nr 247/2009 z dnia 16 marca 2009 roku; obciążona przebiegiem sieci kanalizacyjne ze studzienkami. Nabywca ustanowi służebność gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działki na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. M. Konopnickiej 27, 25 i 23 of., bez wskazywania jej przebiegu. Z uwagi na możliwość realizowania służebności w formie przejazdu bramowego, jak również poza projektowanym budynkiem, zakres służebności winien być opracowany przez przyszłego nabywcę w projekcie zagospodarowania terenu na etapie pozwolenia na budowę.


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC, określonym jako tereny śródmiejskie, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowymi wysokich walorach estetycznych; preferuje się różne, nieuciążliwe usługi – głównie o charakterze centrotwórczym (handel, gastronomia, banki, hotele itp.) – oraz placówki administracji państwowej i samorządowej; funkcją towarzyszącą jest zabudowa mieszkaniowa z preferencją do zabudowy zwartej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Jelenia
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 636 m2
Numer referencyjny: 
Jel
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Stanisława Wyspiańskiego, działka nr 512/8

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 512/8 o powierzchni 0.0700 ha, obręb 41, AM-1, księga wieczysta JG1J/000844418/3.

Nieruchomość położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 63,65, wzdłuż potoku Pijawnik. Działka sąsiaduje z trenerami silnie zabagnionymi (zarośnięty staw), zadrzewionymi i zakrzaczonymi. Obciążenia: ze względu na ewentualne podtopienia terenu wodami powodziowymi potoku Pijawnik zagospodarowanie działki w kierunku zabudowy winno być uzgodnione z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządem Zlewni w Jeleniej Górze.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną, o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy).

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Stanisława Wyspiańskiego
58-500
Cena: 
43 000.00 pln
Cena m2: 
61.43 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
700 m2
Termin przetargu: 
17. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
Wysp2
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Stanisława Wyspiańskiego, działka nr 512/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 512/7 o powierzchni 0.0742 ha, obręb 41, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084418/3.

Nieruchomość położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 61, wzdłuż potoku Pijawnik. Działka sąsiaduje z trenerami silnie zabagnionymi (zarośnięty staw), zadrzewionymi i zakrzaczonymi. Obciążenia: ze względu na ewentualne podtopienia terenu wodami powodziowymi potoku Pijawnik zagospodarowanie działki w kierunku zabudowy winno być uzgodnione z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządem Zlewni w Jeleniej Górze.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną, o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy).

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Stanisława Wyspiańskiego
58-500
Cena: 
40 000.00 pln
Cena m2: 
53.91 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
742 m2
Termin przetargu: 
17. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
Wysp1
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Juliusza Słowackiego, działka nr 110/19

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 110/19 o powierzchni 0.1687 ha, obręb 32, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00090648/9.

Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Jelenia Góra, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomości ulicą jednokierunkową Juliusza Słowackiego przez działkę nr 110/9. Obciążenia: część działki w sąsiedztwie ulicy wypłaszczona, pozostała część zlokalizowana jest na stoku o znacznym nachyleniu. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami. Obciążona przebiegiem przyłączy do budynku przy ul. A. Mickiewicza 34D: gazowym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej ze studzienką oraz przebiegiem sieci energetycznej. Od strony ul. A. Mickiewicza zlokalizowane mury oporowe. Część działki obciążona umowami dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne do dnia 31.12.2013 roku. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z w/w umów dzierżaw.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną, o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy).

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Juliusza Słowackiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 687 m2
Numer referencyjny: 
#JSłow
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście