Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Mickiewicza 9, 11, 11A - dz. nr 19/8

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11A. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 19/8 o powierzchni 0.3197 ha, obręb 28NE, AM-57, księga wieczysta nr JG1J/00079134/0.

W granicach działki zlokalizowane są:

- dwukondygnacyjny budynek niemieszkalny nr 9 bezpodpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny nr 11 wraz z przybudówką, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- jednokondygnacyjny budynk mieszkalny nr 11a, częściowo podpiwniczony,

- cztery budynki niemieszkalne (o funkcji garażowej i gospodarczej),

- inne nietrwałe obiekty posadowione w granicach działki nr 19/8, które nie są ujawnione na mapue ewidencji gruntów i bdynków.

Stan techniczny budynków posadowionych w granicach wyżej opisanej działki jest bardzo zły. Obiekty wykazują rozległe zniszczenia, również elementów konstrukcyjnych tj. ściany, stropy, schody i dachy.

 

Nieruchomość położona jest na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012r.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Aresztu Śledczego. W odległości około 100 m znajduje się dyskont spożywczy BIEDRONKA, natomiast w odległości około 500 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z drogi publicznej Adama Mickiewicza, a następnie przez działkę nr 20/12, stanowiącą własność Gminy Jelenia Góra, zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr: 7 i 13 przy ul. Mickiewicza.

 

Obciążenia:

- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej niskiego i wysokiego napięcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kanałami, telefonicznej ze studzienkami. Od strony północnej nieruchomości urządzone jest ogrodzenie, które w części nie przebiega po prawnych granicach działki,

- od strony południowej, na działce nr 19/8 urządzone jest ogrodzenie – częściowo z płyt betonowych, częściowo z metalowej siatki, które wygradza część nieruchomości zagospodarowaną przez mieszkańców sąsiednich budynków jako ogródki przydomowe wraz z urządzeniami, takimi jak: drewniane szopy i altany, dodatkowe ogrodzenia z metalowej siatki na stalowych słupkach. W tej części nieruchomości znajdują się również nasadzenia drzew i krzewów owocowych,

- obsługa komunikacyjna sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej obecnie własność Gminy, położonej w granicach działki nr 19/7 przy ul. Adama Mickiewicza 9a odbywa się przez działkę nr 19/8, nabywca nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11a ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu – w oznaczonym na mapie zakresie – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 19/7,

- jeden z obiektów niemieszkalnych (numer ewidencyjny budynku 547g) usytuowany jest częściowo poza granicami nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, a mianowicie w granicach działki nr 21 przy ul. Adama Mickiewicza 15. W związku z tym wszelkie czynności związane z rozbiórką przedmiotowego obiektu – w tym wejście na grunt stanowiący działkę nr 21 – nabywca winien uzgadniać z posiadaczem nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 15.

- budynku niemieszkalnym (numer ewidencyjny budynku 546i) znajduje się garaż, który objęty jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony od dnia 01.01.1994 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z wyżej powołanej umowy obciążającej garaż zlokalizowany w tym budynku.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą Nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 1MW,U,ZP,KS dla którego jak przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieleni urządzonej i/lub tereny obsługi komunikacji. Przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego ustala strefę obserwacji archeologicznej „OW”, tożsamą z granicą obszaru objętego tym planem.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 197 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 47

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 47 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 30,10 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 261/1 o powierzchni 0.0299 ha – obręb 33, AM-6 – wynosi 5,44%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00026302/3.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.10 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Wincentego Pola 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Wincentego Pola 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 59,49 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z dwóch sal sprzedaży i dwóch zapleczy. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 165/2 o powierzchni 0.0665ha – obręb 28NE, AM-3 – wynosi 7,22%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00065424/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przenzaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym.

 

Ulica: 
Wincentego Pola
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
59.49 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 94,93 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i spiżarki o powierzchni użytkowej wynoszącej 79,81 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni wynoszącej 15,12 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr441/3 o powierzchni 0.0134 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW nr JG1J/00061123/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 21,01%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wolności 4 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia – część zachodnia znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 17MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
79.81 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Wolności 253

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Wolności 253 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 109,18 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, werandy, łazienki i w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 99,96 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni wynoszącej 9,22 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 16 o powierzchni 0.0899 ha – obręb Cieplice-VII, AM-5, KW nr JG1J/00096740/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 9,38%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW 1 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
99.96 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 127,40 m2, składa się z czterech pokoi, dwóchkuchni, dwóch przedpokoi, łazienki z w.c., łazienki i w.c.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr85/14o powierzchni 0.0332 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00028415/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 12,59%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
127.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 26

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 26 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 223,10 m2, składa się z pięciu pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej178,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. trzypiwnice, pomieszczenie gospodarczei dwie komórki o powierzchni wynoszącej 44,70 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działka nr 71/40 o powierzchni 0.0252 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00051828/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 31,19%.

 

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 26 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 7MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
178.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Traugutta 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 o ogólnej powierzchni 54,90 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 39,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki strychowej i lokatorskiej o łącznej powierzchni 15,80 m2, położony na drugim piętrze (poddaszu) budynku. W.c. lokalu znajduje się na półpiętrze drugiego piętra klatki schodowej w częściach wspólnych budynku i jest wspólne z lokalem nr 5 i nr 7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu 13,65%. Działka nr 697/1 o powierzchni 0.0622 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW JG1J/00057975/7.

Budynek przy ul. Romualda Traugutta 13 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast pracem wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 Prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (dekoracja międzygzymsowa), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

Uprawnienia: w dziale I księgi wieczystej nr JG1J/00057975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane jest uprawnienie polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 700 objęta księgą wieczystą nr 57651 na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników działki nr 697/1 objętej niniejsza księgą (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.).

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00057975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej przy ul. Romualda Traugutta 13 wpisane są:
- nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 697/1 objęta niniejszą księgą wieczystą (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.) na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 700 położonej przy ul. Traugutta 15,
- nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 697/1 (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.) na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 697/2 położonej przy ul. Traugutta 13 A.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Romualda Traugutta 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW – określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeŜeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej.

 

Ulica: 
Traugutta
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 11w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,89 m2, składa się z pokoju, kuchni i łazienkio powierzchni użytkowej wynoszącej 28,05 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c., schowek, komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 22,84 m2.Lokal położony na parterze budynku. Działki nr235/1 i 237/2 o łącznej powierzchni 0.3073 ha – obręb Jelenia Góra 1,AM-9, KW nrJG1J/00056142/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,06%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Obrońców Pokoju 11 znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II Jeleniej Górze, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MW, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Obrońców Pokoju
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
28.05 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Piłsudskiego 3

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Piłsudskiego 3 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 105,70 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni, łazienki z w.c.i przedpokojuo powierzchni użytkowej wynoszącej 90,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwa pomieszczenia gospodarcze i piwnicao powierzchni wynoszącej 15,60 m2.Lokal położony na I piętrze budynku. Działka nr 4 o powierzchni 0.0298 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00059246/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25,67%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południe nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 3 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Piłsudskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
90.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście