Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku przy ul. Traugutta 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Traugutta 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,94m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku.

Działka 672 o powierzchni 0.0200 ha – obręb Jelenia Góra1, AM-5, KW nr JG1J/00027235/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 21,21%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie : Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku : bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (dekoracja międzygzymsowa) , forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Romualda Traugutta 4 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MUC - określonym jako tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze i Cieplicach, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

 

 

 

Ulica: 
Traugutta 4
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
50.94 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 w bundynku przy ul. Studenckiej 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Studencka 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,48 m2, składa się jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku.

Działka 231/1o powierzchni 0.0233 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00027359/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 11,02%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Studenckiej 4 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW- określonym jako tereny na, dla których przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

Ulica: 
Studencka 8
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.48 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6, 6A w bundynku przy ul. Mickiewicza 29

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6,6A położony w budynku przy ulicy Mickiewicza 29w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 49,20 m2, składa się z trzech pokoi, dwóch kuchni, przedpokoju, wc. Lokal położony jest na poddaszu budynku.Działka nr309/2 o powierzchni 0.0261 ha – obręb 32, AM-4 KW nr JG1J/00021078/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 12,41%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Adama Mickiewicza 29 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP - określonym jako tereny na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze o „drobnoziarnistej, mozaikowatej” strukturze zagospodarowania przestrzennego (sukcesywnie narastającego, jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania).

 

Ulica: 
Mickiewicza 29
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
49.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 12.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku nr 6 przy ul. Mickiewicza 4-6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 6przy ulicy Mickiewicza 4-6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 99,63 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc o pow. 77,15m2oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni wynoszącej 22,48 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku.Działka nr61 o powierzchni 0.1418 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00062302/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,73%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. Mickiewicza 3 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 27MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza 4-6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
77.15 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 18.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Mickiewicza 3

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Mickiewicza 3w Jeleniej Górzeo ogólnej powierzchni wynoszącej 75,02 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki + wc, spiżarni.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr15/2 o powierzchni 0.0249 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00025169/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 10,43%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ul. Mickiewicza 3 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 27MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Mickiewicza 3
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
75.02 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku przy ul. Grottgera 12

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Grottgera 12 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 86,90 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i werandy. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działki nr244/1 i 244/2 o łącznej powierzchni 0.1726 ha – obręb 32, AM-2, KW nr JG1J/00027322/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,52%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Artura Grottgera 12 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – określonym jako tereny na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

Ulica: 
Grottgera 12
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
86.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 18.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Leona Wyczółkowskiego 35.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 35.2016

Struktura lokalu: 1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc w lokalu, pomieszczenie gospodarcze

Powierzchnia mieszkalna:33,06 m2

Powierzchnia użytkowa: 44,82 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal socjalny w stanie technicznym dobrym, co i ciepła woda użytkowa z sieci;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej,  o porównywalnym standardzie;

Deklarowana kwota zadłużenia 20.000 zł

 Oferta ważna do dnia 30 listopada 2017r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
4
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
4 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Wolności 80

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 80w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 95,73 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej wynoszącej 68,11 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Dwóch pomieszczeń gospodarczycho powierzchni wynoszącej 27,62, m2.Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działki nr778/1 i 772/2 o łącznej powierzchni 0.01371 ha – obręb Jelenia Góra 3, AM-10, KW nr JG1J/00096977/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 20,20%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW - określonym jako tereny, dla których przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

 

 

 

Ulica: 
Wolności 80
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
68.11 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 63

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 63w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 108,57 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni, dwóchprzedpokoi, łazienki i w.c.o powierzchni użytkowej wynoszącej 89,90 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicyo powierzchni wynoszącej 18,67 m2.Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr170/5o powierzchni 0.0551 ha – obręb 32, AM-2, KW nr JG1J/00093201/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 11,64%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Obciążenie:

W dziale III KW ujawniona jest służebność: nieodpłatna i ograniczona czasowo to jest do czasu sprywatyzowania nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 63 przy Al. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę nr 170/5 objętej KW nr JG1J/00093201/5 i nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 65 przy Al. Wojska Polskiego objętej kw nr JG1J/00093684/4, służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 170/5 położoną przy Al. Wojska Polskiego 63 bez możliwości postoju. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jelenia Góra warunki ewentualnej odpłatności oraz dalsze zasady korzystania ze służebności ustalone zostaną przez przyszłych współwłaścieli sprywatyzowanych nieruchomości. Zakres służebności to jest pas gruntu o pow. około 63m2 po którym wykonywana będzie służebność, gwarantująca dostęp do działki 170/6 bez możliwości postoju, na zaplecze budynku przy Al. Wojska Polskiego w formie przechodu i przejazdu określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1782.2014.VI z dnia 17.04.2014r. karta nr 5 w KW JG1J/00094806/3.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 63
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
89.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 85,80 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju o powierzchni użytkowej74,70 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 11,10 m2.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr205/15o powierzchni 0.0717 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00045260/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 5,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 25
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
74.70 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście