Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

41.2017 Osiedle Robotnicze

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 41.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu, przedpokój wspólny.

Powierzchnia mieszkalna: 23,70 m2

Powierzchnia użytkowa: 52,70 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym zadawalajacym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 1 pokoju, najlepiej w pobliżu ulicy  1 Maja, ulicy Pocztowej lub Al. Wojska Polskiego.

Oferta ważna do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 9A lub pod numerem telefonu: 75 75 46 337.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 3of przy ul. Szewskiej 1, 3, 3of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 w bud. 3of położony w nieruchomości przy ulicy Szewskiej 1, 3, 3of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 53,70 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 52,40 m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,30 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 664/4 o powierzchni 0,0949 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW JG1J/00051548/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,94%.

Budynek przy ul. Szewskiej 1,3,3of nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Obciążenie:
Lokal jest ostatnim lokalem zbywanym w przedmiotowej nieruchomości, a udział jest udziałem, który aktualnie przypada Gminie Jelenia Góra w nieruchomości. W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Szewskiej nr 1,3,3of, czego nabywca lokalu winien być świadomy i wyrazi zgodę na nabycie udziału aktualnie przypadającego Gminie i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń względem Gminy Jelenia Góra.

Przeznaczenie nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przy ul. Szewskiej 1,3,3of znajduje się na terenie objętym zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Szewska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
52.40 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Kasprowicza 43

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Jana Kasprowicza 43 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 70,24 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 64,75 m2 oraz pomieszczeń przynakleżnych tj. Pomieszczenie gospodarcze i komórka o łącznej powierzchni 5,49m2. Lokal położony II piętrze budynku. Działka nr 847 o powierzchni 0.0897 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00068848/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 19,79%.
Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do 05.12.2105r.

Budynek przy ul. Jana Kasprowicza 43 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Jana Kasprowicza 43 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 19MW/U - określonym jako teren na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków.

 

Ulica: 
Kasprowicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
64.75 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 5u przy ul. Mickiewicza 12, 12of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 5u położony w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12, 12of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 116,10 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku. Składa się z pięciu magazynów i korytarza. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 62/1 i 62/2 o łącznej powierzchni 0.3788 ha – obręb 32, AM-1 – wynosi 9,71%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00056951/6.

Zespół złożony z willi, oficyny i ogrodu, otoczony żelaznym, kutym ogrodzeniem położony przy ul. Mickiewicza 12, 12of w granicach dzałek 62/1 i 62/2 wpisany do rejestru zabytków pod nr 37/A/00/1-4 i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 5u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50 % (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrrzennego miasta Jelenia Góra przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
116.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5a położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 67,12 m2, składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 46,89 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni wynoszącej 20,23 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działki nr 71/42 i nr 71/43 o powierzchni 0.0460 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00066536/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 10,70%.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
46.89 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,53 m2, składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 37,09 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 1,44 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działki nr 71/42 i nr 71/43 o powierzchni 0.0460 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00066536/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 6,14%.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.09 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr III położony w budynku przy ul. 1 bankowej 36of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr III położony w nieruchomości przy Pl. Niepodległości nr 5, ul. Długiej 14 i ul. Bankowej 36of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 19,20 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z pomieszczenia użytkowego, korytaza i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 63/44 i 63/45 o łącznej powierzchni 0.0515 ha – obręb 28NE, AM-58 – wynosi 2,63%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00062283/7.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 13.MW.U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
19.20 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Osiedle Robotnicze - działka nr 78/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 78/1 o powierzchni 0.1982 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1, księga wieczysta JG1J/00082816/9.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest na terenie śródmieścia Jeleniej Góry, przy skrzyżowaniu ulic miejskich (ul. Mostowej i ul. Osiedle Robotnicze) o dużym natężeniu ruchu samochodowego, w sąsiedztwie istniejącej i powstającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a także usługowej. Działka graniczy z ciągiem pieszo - rowerowym biegnącym wzdłuż kanału Młynówka. Teren ogólnodostępny, o płaskiej powierzchni, na całości obszaru stanowiący zieleń miejską, częściowo zadrzewiony.

Nieruchomość z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

a) działka nr 78/1 obciążona jest centralnie przebiegiem sieci ciepłowniczej, w związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00082816/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 3);

b) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00082816/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 4), obciążenie to nie dotyczy działki nr 78/1 a przedmiotem wykonywania są działki nr 189/1 przy ul. Podwale i nr 207/2 przy ul. Jasnej;

c) działka nr 78/1 obciążona jest przebiegiem sieci wodnej i energetycznej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze(uchwalonego uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku) działka nr 78/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 79.ZP/Kp,Kr, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono teren, na którym zlokalizowano zaplanowane i urządzone zespoły zieleni, w ramach których przeważa obszarowo zieleń wysoka; jako przeznaczenie uzupełniające ustalono: ścieżki rowerowe i piesze, place zabaw dla dzieci lub terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, wody powierzchniowe, parkingi terenowe, małe obiekty usługowe lub higieniczno - sanitarne o pow. użytkowej do 30 m2; na terenie 79.ZP/Kp,Kr – dojazd do terenu 25.MW,U od ulicy KD/L.1 (ul. Pijarskiej)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
290 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 19.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Groszowa 31.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 31.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 32,93 m2

Powierzchnia użytkowa: 47,55 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal socjalny w stanie technicznym dobrym, 

Zadłużenie: nie występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal socjalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 3 pokoi, z łazienką w lokalu

 Oferta ważna do dnia 30 listopada 2018 roku.

Ulica: 
Groszowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy Placu Ratuszowym 47

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy Placu Ratuszowym 47 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 39,50 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z w.c. Działka nr 49/17 i nr 49/30 o łącznej powierzchni 0.0502 ha – obręb 28NE, AM-58, KW nr JG1J/00033652/3.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,09%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy Placu Ratuszowym 47 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 10 MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Ratuszowy 47
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 22.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście