Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Warszawska - działka nr 799

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 799 o powierzchni 0.1351 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-11, księga wieczysta JG1J/00084497/0.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

W środkowej części działki nr 799 znajduje się ok. 40 letni srebrny świerk. Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej ze słupem. Działka obciążona przebiegiem kolektora sanitarnego KS 1000. W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084497/0 ujawniona jest służebność przesyłu polegająca na swobodnym, nieograniczonym dostępie do przewodu kanalizacji sanitarnej KS 1000 w zakresie związanym z jego eksploatacją oraz usuwaniem ewentualnych awarii na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.

Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie działka nr 799 położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne. Prawdopodobieństwo powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Ok. 15% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego do 0,5 m, co oznacza możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych przy zastrzeżeniu, ze obiekt wykonany zostanie w technologii uwzględniającej warunki lokalizacji na terenie, na którym występuje możliwość zalania wodami powodziowymi, m.in. brak podpiwniczenia, stosowanie materiałów odpornych na zalanie wodą, zabezpieczenie parteru budynku izolacją ciężką przeciwwodną do poziomu parteru okien, wyniesienie poziomu parteru 0,3 m powyżej lustra wody 100-letniej, zaizolowanie przeciwwodne dla podłogi parteru, zabezpieczenie otworów drzwiowych przed napływem wody powodziowej. Ok. 45% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m, co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 351 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działki nr 614 i 615

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 614 i 615 o łącznej powierzchni 0.0800 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-9, księga wieczysta JG1J/00084504/3.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie działki nr 614 i 615 położone są na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne. Prawdopodobieństwo powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

Ok. 80% terenu nieruchomości znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m., co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem MPz, na którym preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo – gospodarcze. Na terenach MPz należy ograniczyć rozwój kubaturowego zainwestowania ze względu na potencjalne zagrożenie powodziowe.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
800 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 30.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działka nr 602/4

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 602/4 o powierzchni 0.1036 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-9, księga wieczysta JG1J/00071963/4

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem MP, na którym preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo - gospodarcze

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 036 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działka nr 600/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 600/1 o powierzchni 0.1141 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-9, księga wieczysta JG1J/00072013/7

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem MP, na którym preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo - gospodarcze

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 141 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Przeskok dz. nr 217/5 i 223/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałek nr 217/5 i 223/5 o łącznej powierzchni 0.0217 ha, obręb 32,AM-2, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00064045/1.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta, w obrębie zabudowy mieszkaniowej położonej pomiędzy ulicami: Sudecką, Chełmońskiego i Przeskok. Teren o nieregularnym kształcie, stanowiący dawne przydomowe ogródki działkowe. Część jego granic ogrodzona jest płotem z metalowej siatki. Dostęp do działki wąską drogą o nawierzchni utwardzonej kostką granitową.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci kanalizacyjnej ze studzienką, telekomunikacyjnej oraz ciepłowniczej.

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00064045/1 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wpisane
są następujące prawa rzeczowe:

  1. odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 217/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 217/3 i właściciela wzniesionego na niej garażu;

  2. odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 217/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 224/8 i właściciela wzniesionego na niej garażu;

  3. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu ustanowiona na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o., polegająca na: 1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym
    z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego ne obciążonej tą służebnością działce gruntu, z zastrzeżeniem, iż korzystający ze służebności każdorazowa w przypadku wejścia na ww. grunty zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowań
    za ewentualne straty poniesione przez właściciela bądź użytkownika wieczystego; 2) znoszeniu istnienia na nieruchomości objętej niniejsza księga wieczystą, obciążenia siecią ciepłowniczą
    i komorami ciepłowniczymi; zakres korzystania ze służebności określają mapy, stanowiące załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2013-06-07, nr 0050.1310.2013 VI (K.178-187 w KW JG1J/00084501/2);

  4. służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 225/8, 225/9, objętymi niniejszą księga na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 225/5.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się: inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci tow1arzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

 

Ulica: 
ul. Przeskok
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
217 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wojska Polskiego 38.2015

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 38.2015

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z wc w lokalu.

Powierzchnia mieszkalna: 16,10 m2

Powierzchnia użytkowa: 31,47 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w średnim stanie technicznym, położony na parterze;

Zadłużenie: brak.

 

ZAMIANA NA LOKAL: niezadłużony, dwupokojowy samodzielny lokal mieszkalny , tańszy w eksploatacji, położony na pierwszym piętrze nieruchomości;

Oferta ważna jest do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Michała Drzymały 25.2015

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 25.2015

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 30,67 m2

Powierzchnia użytkowa: 45,38 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym;

Zadłużenie: brak

ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, położony na niższym piętrze nieruchomości;  

 

Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2017r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Ulica: 
Michała Drzymały
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
45.38 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 43

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 43 o powierzchni 0.0704 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071422/0

 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Jeleniej Góry, poniżej Wzgórza Paulinum, na obszarze pomiędzy ulicami Nowowiejską a Krakowską w odległości około 2 km od centrum Jeleniej Góry. Jest to obszar położony na wzniesieniu, z widokiem w kierunku północnym na Wzgórza Dziwiszowskie. Dostęp do nieruchomości drogami nieurządzonymi, o nawierzchni gruntowej. Część dróg wewnętrznych została utwardzona kamiennym tłuczniem. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, wzdłuż południowo-wschodniej granicy, przebiega obwodnica miasta – aleja Solidarności, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Teren osiedla miejscami podmokły

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Obszar położony w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze Nr XXXV/544/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku.

Zgodnie z w/w planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 74M, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
704 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 42

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 42 o powierzchni 0.0672 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071421/3

 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Jeleniej Góry, poniżej Wzgórza Paulinum, na obszarze pomiędzy ulicami Nowowiejską a Krakowską w odległości około 2 km od centrum Jeleniej Góry. Jest to obszar położony na wzniesieniu, z widokiem w kierunku północnym na Wzgórza Dziwiszowskie. Dostęp do nieruchomości drogami nieurządzonymi, o nawierzchni gruntowej. Część dróg wewnętrznych została utwardzona kamiennym tłuczniem. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, wzdłuż południowo-wschodniej granicy, przebiega obwodnica miasta – aleja Solidarności, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Teren osiedla miejscami podmokły

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Obszar położony w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze Nr XXXV/544/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku.

Zgodnie z w/w planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 74M, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
672 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 30

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 30 o powierzchni 0.0645 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071409/3

 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Jeleniej Góry, poniżej Wzgórza Paulinum, na obszarze pomiędzy ulicami Nowowiejską a Krakowską w odległości około 2 km od centrum Jeleniej Góry. Jest to obszar położony na wzniesieniu, z widokiem w kierunku północnym na Wzgórza Dziwiszowskie. Dostęp do nieruchomości drogami nieurządzonymi, o nawierzchni gruntowej. Część dróg wewnętrznych została utwardzona kamiennym tłuczniem. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, wzdłuż południowo-wschodniej granicy, przebiega obwodnica miasta – aleja Solidarności, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Teren osiedla miejscami podmokły

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Obszar położony w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze Nr XXXV/544/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku.

Zgodnie z w/w planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 74M, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
645 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 18.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście