Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 30

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 30 o powierzchni 0.0645 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071409/3

 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Jeleniej Góry, poniżej Wzgórza Paulinum, na obszarze pomiędzy ulicami Nowowiejską a Krakowską w odległości około 2 km od centrum Jeleniej Góry. Jest to obszar położony na wzniesieniu, z widokiem w kierunku północnym na Wzgórza Dziwiszowskie. Dostęp do nieruchomości drogami nieurządzonymi, o nawierzchni gruntowej. Część dróg wewnętrznych została utwardzona kamiennym tłuczniem. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, wzdłuż południowo-wschodniej granicy, przebiega obwodnica miasta – aleja Solidarności, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Teren osiedla miejscami podmokły

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Obszar położony w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze Nr XXXV/544/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku.

Zgodnie z w/w planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 74M, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
645 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 18.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 29

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 29 o powierzchni 0.0658 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00071408/6.

 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części Jeleniej Góry, poniżej Wzgórza Paulinum, na obszarze pomiędzy ulicami Nowowiejską a Krakowską w odległości około 2 km od centrum Jeleniej Góry. Jest to obszar położony na wzniesieniu, z widokiem w kierunku północnym na Wzgórza Dziwiszowskie. Dostęp do nieruchomości drogami nieurządzonymi, o nawierzchni gruntowej. Część dróg wewnętrznych została utwardzona kamiennym tłuczniem. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, wzdłuż południowo-wschodniej granicy, przebiega obwodnica miasta – aleja Solidarności, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Teren osiedla miejscami podmokły

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Obszar położony w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze Nr XXXV/544/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku.

Zgodnie z w/w planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 74M, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) o niskiej intensywności zabudowy.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
658 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 03.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska 53

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Warszawskiej 53 zabudowana jest częściowo podpiwniczonym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych z użytkowym poddaszu oraz budynkami gospodarczymi, w granicach działki nr 803/2 o powierzchni 0.0889 ha, Jelenia Góra 3, AM-11, księga wieczysta nr JG1J/00096103/9.

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Zalecenia konserwatorskie: ochronie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój, forma otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa, wystrój i układ pomieszczeń, drewniany ganek. Wymagane: restauracja stolarki drzwiowej, przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej w oparciu o źródła historyczne lub analogiczne do zachowanych historycznych rozwiązań znajdujących się w danym typie budownictwa (z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków; wykluczony podział międzyszybowy), ujednolicenie kolorystyki stolarki okiennej (wymagany kolor biały), impregnacja ciesielskich elementów budynku. Dopuszczalne pokrycie dachu to dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwonym, łupek mineralny lub syntetyczny.

Opis:

Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej. W pobliżu znajdują się zakłady przemysłowe i produkcyjne, firmy budowlane oraz rzeka Kamienna. Kształt działki regularny o korzystnych proporcjach. Dojazd do działki ulicą o nawierzchni asfaltowej.

Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie poinformował, iż działka nr 803/2 znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%)

Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe. Ponadto nieruchomość obciążona przebiegiem sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. W granicach działki zlokalizowane studzienki kanalizacyjne.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze” zatwierdzonego Uchwałą nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011 r., na obszarze oznaczonym symbolem M,U.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o [powierzchni sprzedażowej 400 m2 – 200 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, o ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Warszawska 53
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
889 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
115.38 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Zaułek - działki nr 180, 181 i 185

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Zaułek zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym, w granicach działek nr 180, 181 i 185 o łącznej powierzchni 0.1274 ha, Jelenia Góra 3, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00084500/5.

Opis:Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowym. W pobliżu znajdują się zakłady przemysłowe i produkcyjne, firmy budowlane oraz rzeka Kamienna. Średni dostęp do komunikacji miejskiej. Wjazd na nieruchomość od ulicy Karola Miarki drogą gruntową.

Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie poinformował, iż działka nr 803/2 znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%)

Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: telekomunikacyjne, energetyczne. W granicach działki zlokalizowane studzienki telekomunikacyjne.

Obiekt wraz z gruntem do obsługi stanowiącym działkę nr 180 i część działki nr 186 został udostępniony w formie dzierżawy na cele handlowo-usługowe i magazynowe, która obowiązuje do 31 stycznia 2016 roku.

W dziale I – SP księgi wieczystej, prowadzonej m.in. dla przedmiotowych działek , ujawnione jest uprawnienie wynikające prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej; prawo to nie jest związane ze zbywaną nieruchomością.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość położona w granicach obszaru, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami , przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP – tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

Z uwagi na fakt, iż teren działki nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu funkcja i cechy zabudowy ustalane są w decyzji o warunkach zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Zaułek
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 274 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
535.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 o ogólnej powierzchni 45,76 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 45,27 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 0,49 m2, położony na drugim piętrze/poddasze budynku. Działka nr 35/3 o powierzchni 0.0164 ha, obręb 28 NE, AM-59, KW JG1J/00061158/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 1.680/10.000 części

Budynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 11. ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, rzut, forma dachu z facjatkami lukarnami powiekowymi, ceramiczne pokrycie, kompozycja i wystrój elewacji(obramienia drzwi, kanelowane lizeny, dekoracje sztukatorskie, gzymsy), stolarka drzwi i stolarki okienna, wystrój i układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przy ul. Józefa Piłsudskiego 11 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym cenotwórczym oraz placówki, administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

Ulica: 
Józefa Piłsudskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
164 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
45.27 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 22.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy pl. Stefana Wyszyńskiego 33

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy Placu Wyszyńskiego 33o ogólnej powierzchni 48,90 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 39,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Komórki strychowej i piwnicy o łącznej powierzchni 9,10 m2, położony na III piętrze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 889/10.000 części

Działka nr 376 o powierzchni 0.0191 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-3, KW JG1J/00026584/3.

 

Budynek przy Placu Wyszyńskiego 33 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlega bryła i rzut budynku, forma mansandrowego dachu z facjatkami i centralnym szczytem, wystrój i kompozycja elewacji z ceglaną okładziną i sztukatorskim detalem architektonicznym, metaloplastyka balustrad balkonów, układ otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, wystrój i układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji z klatką schodową.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przy Placu Wyszyńskiego 33 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym cenotwórczym oraz placówki, administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa. 

Ulica: 
Plac Wyszyńskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.80 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 07.10.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy w budynku przy ul. Leona Wyczółkowskiego 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Leona Wyczółkowskiego 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 25,64 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: pomieszczenie usługowe, pomieszczenie socjalne i w.c. Działka nr 122/28 o powierzchni 0.0677 ha – obręb 40, AM-1, KW nr JG1J/00092867/4.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu– wynosi 6,85%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlega bryła i rzut budynku, forma dachu wraz z szczytem i facjatkami, ceramiczne pokrycie dachu, kompozycja i wystrój elewacji z balkonem, oblicowanie cegłą klinkierową, opaski okien, układ otworów okiennych i drzwiowych, wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy).

 

Obciążenia: Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej polegajcej na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 122/28 obręb 0040 AM-1, położonej przy ul. L. Wyczółkowskiego nr 5 w Jeleniej Górze oraz przez działkę nr 122/27 obręb 0040 AM-1, położoną przy ul. L. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze, na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:

 - działka nr 122/20 obręb 0040, AM-1, położona przy ul. Wolności nr 63 w Jeleniej Górze,

- działka nr 122/5 obręb 0040, AM-1, położona przy ul. L. Wyczółkowskiego nr 1 w Jeleniej Górze,

- działka nr 122/4 obręb 0040, AM-1, położona przy ul. L. Wyczółkowskiego nr 1 w Jeleniej Górze.

 

Przeznaczenie nieruchomości: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem MP – określonym jako tereny śródmiejskie, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze o „drobnoziarnistej”, mozaikowej strukturze zagospodarowania przestrzennego (sukcesywnie narastającego, jako dopełnienie i poszerzenie istniejącego zainwestowania)

 

Ulica: 
Leona Wyczółkowskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
677 m2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
piwnica
Powierzchnia użytkowa: 
25.64 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 09.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Nowowiejskiej 67

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Nowowiejskiej 67 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 51,04 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju z w.c. i wiatrołapu. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 13 powierzchni 0.0867 ha – obręb 34, AM -3 – wynosi 45,45%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00096663/2

Przeznaczenie nieruchomości: 

Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16.06.1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej i Nowowiejskiej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 70M, opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niewielka część działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 69ZP, opisanym jako tereny przeznaczone pod zieleń parkową urządzoną.

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska 67
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
parter
Powierzchnia użytkowa: 
51.04 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 09.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Długiej 3

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 3 położony w budynku przy ulicy Długiej 3 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 155,80 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: czterech pokoi, łazienki z w.c., dwóch kuchni oraz dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej 144,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. dwóch piwnic o łącznej powierzchni 11,70 mwraz z udziałem wynoszącym 1.524/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako  działka nr 48/30 o powierzchni 0.0462 ha – obręb 28 NE, AM-58. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/0063177/8.

Budynek przy ulicy Długiej 3 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miasta Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1812/364 decyzją z dnia 25.11.56. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 23 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446). Ochronie konserwatorskiej podlegają oryginalne elementy budynku: zachować rzut, bryłę, formę dachu, materiał zadaszenia, zachować układ i wystrój elewacji: opaski okien, gzymsy, nadokienniki, wskazana dekompozycja elewacji, wymagane badania architektoniczne.

Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono: „ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, wobec przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. Ujawnione zostało ograniczone prawo rzeczowe w postaci: „nieodpłatnej i bezterminowej służebności przejścia przez usytuowaną na parterze budynku nr 3 przy ulicy Długiej w Jeleniej Górze klatkę schodową prowadzącą do budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze (działka nr 48/9 o powierzchni 0,0138 ha objęta KW JG1J/00030332/3), zaznaczoną na załączonym do aktu notarialnego szkicu kolorem czerwonym K.120, a warunki korzystania ze służebnością są następujące: - właściciele lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze ponoszą w całości koszty eksploatacji klatki schodowej, tj. oświetlenie (licznik energii elektrycznej jest odrębny), sprzątanie klatki schodowej z częstotliwością – jeden raz w tygodniu zamiatanie, co dwa zamiatanie połączone z myciem, dwa razy w roku mycie okien, - właściciele lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Długiej w Jeleniej Górze ponoszą w całości koszty utrzymania klatki schodowej w należytym stanie technicznym tj. bieżących napraw konserwacji i remontów łącznie z naprawą lub wymianą drzwi wejściowych na klatkę schodową”.

Nieruchomość przy ulicy Długiej 3 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC, UC.15 – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych, preferuje się różne nieuciążliwe usługi – głównie o charakterze cenotwórczym oraz placówki, administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa. Tereny, na których preferuje się usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2wyłącznie jako uzupełniające funkcję podstawową określoną symbolem MUC.

 

 

 

Ulica: 
Długa
58-500
Cena: 
169 200.00 pln
Cena m2: 
1 174.18 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
462 m2
Termin przetargu: 
17. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
144.10 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3-4 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 44

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 3/4 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 44 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 83,90 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, przedpokoju, łazienka, weranda i kuchni o powierzchni użytkowej 73,10 m2oraz pomieszczeń przynależnych, tj. dwóch piwnicy o powierzchni 2,55 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 52/8 i 52/17 o łącznej powierzchni 0.646 ha – obręb 28 NE, AM-57 – wynosi 5,04%. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 1 marca 2103 roku

Budynek przy al. Wojska Polskiego 44. ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, rzut, forma dachu z facjatkami lukarnami powiekowymi, ceramiczne pokrycie, kompozycja i wystrój elewacji (boniowanie, obramienia okien, wykroje okien, gzymsy, nadokienniki, narożny wykusz zwieńczony hełmem z iglicą, loggie, bogate dekoracje sztukatorskie, faktura tynku), klatka schodowa, stolarka drzwi i okien. Wymagane: przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy), ujednolicenie kolorystyki stolarki okiennej (wymagany kolor biały), restauracja stolarki drzwiowej. Postulowane objęcie ochroną przez wpis do rejestru zabytków

Obciążenia: W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniono: „służebności gruntową polegającą na prawie korzystania z dojazdu do działki 52/12, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 52/11 o pow. 2A 11 m2”.

Nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 44 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym cenotwórczym oraz placówki, administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
646 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
73.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 14.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście