Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Nowowiejska/Krakowska dz. 58

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 58 o powierzchni 0.0587 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072263/4.

 

Opis:

Działki położone na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego leżącego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską. Teren osiedla położony w odległości ok. 2 km od centrum miasta, w sąsiedztwie Alei Solidarności – obwodnicy miasta łączącej ulicę Sudecką z ulicą Wincentego Pola. Na części sprywatyzowanych działek w okresie ostatnich kilku lat rozpoczęto realizację zabudowy. Niektóre z budynków są już zamieszkałe. Część dróg dojazdowych na terenie osiedla utwardzono kamiennym tłuczniem. Teren osiedla wyposażony jest w energię elektryczną, wodę, gaz i kanalizację sanitarną. Brak kanalizacji deszczowej.

Działka położona jest w środkowej części osiedla z bezpośrednim dostępem do wody i kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie brak gazu i energii elektrycznej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 64M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Nowowiejska/Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
587 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 18.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11 o ogólnej powierzchni 98,35 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, w.c. i werandy o łącznej powierzchni użytkowej 74,73 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 23,62 m2, położony na III piętrze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 344/10.000 części

Działka nr 291/1 o powierzchni 0.1289 ha, obręb Jelenia Góra 2, AM-4, KW JG1J/00095663/5.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, rzut, forma dachu z facjatkami i szczytami, wystrój i kompozycję elewacji i ze sztukatorskim detalem architektonicznym, układ otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, wystrój i układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji z klatką schodową.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu uli. Powstańców Śląskich – Ziemowita – Wrocławska – Waryńskiego w Jeleniej Górze Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 41/XXXVII/2005 z dnia 08.07.2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Waryńskiego 11
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 289 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
74.73 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.12.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 8 przy ul. Lwóweckiej 4,6,8,10,12

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 8 przy ul. Lwóweckiej 4,6,8,10,12 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 43,36 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju o powierzchni użytkowej 37,59 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 5,77 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 8/1 o powierzchni 0.3741 ha – obręb 28NE, AM -8 – wynosi 1,92%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00090133/6.

 

Przeznaczenie nieruchomości: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.10, dla której jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Lwówecka 8
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.59 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 04.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Konopnickiej 23

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Konopnickiej 23 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 193,66 m2. Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: czterech pokoi, trzech korytarzy, dwóch pomieszczeń gospodarczych, przedpokoju, dwóch kuchni i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 178,90 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. trzech piwnic o łącznej powierzchni 14,76 m2.Działka nr 144/6 o powierzchni 0.0523 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00090600/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,01%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego miasta Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w budynku lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekstjednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlega bryła i rzut budynku, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, opaski okien, układ otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Konopnickiej 23 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

Ulica: 
Konopnickiej 23
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
178.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 20.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Hallerczyków 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Hallerczyków 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 27,30 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, składa się z pokoju i kuchni. W.c. lokalu znajduje się na klatce schodowej w częściach wspólnych. działka nr 413 o powierzchni 0.0601 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-6, KW nr JG1J/00050869/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 5,81%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji z pseudoryzalitem klatki schodowej, forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej, wymagane ujednolicenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bądź niską zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, o zbliżonych do jednorodzinnej charakterze(małe domy).

 

Ulica: 
Hallerczyków 10
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
27.30 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 20.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Armii Krajowej 16

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Armii Krajowej 16w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 19,00 m2. Składa się z pokoju/kuchni o powierzchni użytkowej 17,20 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. pomieszczenia gospodarczego i komórki lokatorskiej o łącznej powierzchni 1,80 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Działki nr 46/8 i nr 46/26 o łącznej powierzchni 0.0274 ha – obręb 28 NE, AM-59, KW nr JG1J/00026454/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,12%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w budynku lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1,pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.) Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlega bryła i rzut budynku z pseudoryzalitem wejściowym, forma dachu, stolarka okien i drzwiowa, wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 16 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

 

Ulica: 
Armii Krajowej 16
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
274 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
17.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 09.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działki nr 641/2, 642, 643 i 644

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 641/2, 642, 643, 644 o łącznej powierzchni 0.2983 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-9, księga wieczysta JG1J/00084504/3.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

Teren nieruchomości stanowiącej działki nr 641/2, 642, 643, 644 częściowo zadrzewiony. Na części terenu dokonano niwelacji powierzchni wysypując gruz i masy ziemne celem podniesienia poziomu gruntu.

Przez działkę nr 644 przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Przez teren nieruchomości (w granicach działki nr 641/2) przy granicy z działką nr 641/1przebiega magistrala cieplna. W związku z tym aktem notarialnym z dnia 15.01.2016 r. Gmina Jelenia Góra ustanowiła nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej – ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. Prawo to zostanie ujawnione w treści księgi wieczystej.

Nieruchomość znajduje się, zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 983 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 26.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działki nr 807 i nr 808/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 807 i 808/2 o łącznej powierzchni 0.3306 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-11, księga wieczysta JG1J/00084497/0(dz. Nr 807) i nr JG1J/00096711/4 (dz. Nr 808/2).

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

Na części terenu nieruchomości stanowiącej działki nr 807 i 808/2 dokonano niwelacji powierzchni wysypując gruz i masy ziemne celem podniesienia poziomu gruntu.

Przez teren działki nr 808/2 przebiega napowietrzna linia telefoniczna. Działki nr 808/2 i 807 obciążone są przebiegiem kanalizacji sanitarnej KS 1000. Działka nr 808/2 obciążona jest przebiegiem kanalizacji sanitarnej KS 400. W dziale III ksiąg wieczystych nr JG1J/00084497/0 i JG1J/00096711/4 ujawnione zostały odpłatne (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczone czasowo służebności przesyłu polegające na swobodnym i nieograniczonym dostępie do kanalizacji sanitarnych KS 1000 i KS 400 w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.

Niewielka część działek nr 807 i 808/2 obciążona jest przebiegiem sieci ciepłowniczej w związku z tym w dziale III ksiąg wieczystych nr JG1J/00084497/0 i JG1J/00096711/4 ujawniona została nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej na rzecz ECO Jelenia Góra Spółki z o.o.

Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie nieruchomość położona w granicach działek nr 808/2 i 807 położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne. Prawdopodobieństwo powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

Działka nr 808/2: ok. 10% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego do 0,5 m, co oznacza, możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych przy zastrzeżeniu, ze obiekt wykonany zostanie w technologii uwzględniającej warunki lokalizacji na terenie, na którym występuje możliwość zalania wodami powodziowymi, m.in. brak podpiwniczenia, stosowanie materiałów odpornych na zalanie wodą, zabezpieczenie parteru budynku izolacją ciężką przeciwwodną do poziomu parteru okien, wyniesienie poziomu parteru 0,3 m powyżej lustra wody 100-letniej, zaizolowanie przeciwwodne dla podłogi parteru, zabezpieczenie otworów drzwiowych przed napływem wody powodziowej. Ok. 40% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m, co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

Działka nr 807: 100% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m, co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 306 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działka nr 804/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 804/2 o powierzchni 0.0773 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-9, księga wieczysta JG1J/00084497/0.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

Na działce nr 804/2znajdują się betonowe przypory, stanowiące pozostałość po zdemontowanym ciepłociągu. Działka obciążona przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej ze słupem.

Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie działka nr 804/2 położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne. Prawdopodobieństwo powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Ok. 50% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego do 0,5 m co oznacza, możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych przy zastrzeżeniu, że obiekt wykonany zostanie w technologii uwzględniającej warunki lokalizacji na terenie, na którym występuje możliwość zalania wodami powodziowymi, m.in. brak podpiwniczenia, stosowanie materiałów odpornych na zalanie wodą, zabezpieczenie parteru budynku izolacją ciężką przeciwwodną do poziomu parteru okien, wyniesienie poziomu parteru 0,3 m powyżej lustra wody 100-letniej, zaizolowanie przeciwwodne dla podłogi parteru, zabezpieczenie otworów drzwiowych przed napływem wody powodziowej. Ok. 10% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m, co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
773 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 03.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska - działka nr 799

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 799 o powierzchni 0.1351 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-11, księga wieczysta JG1J/00084497/0.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

W środkowej części działki nr 799 znajduje się ok. 40 letni srebrny świerk. Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej ze słupem. Działka obciążona przebiegiem kolektora sanitarnego KS 1000. W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084497/0 ujawniona jest służebność przesyłu polegająca na swobodnym, nieograniczonym dostępie do przewodu kanalizacji sanitarnej KS 1000 w zakresie związanym z jego eksploatacją oraz usuwaniem ewentualnych awarii na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.

Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie działka nr 799 położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne. Prawdopodobieństwo powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Ok. 15% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego do 0,5 m, co oznacza możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych przy zastrzeżeniu, ze obiekt wykonany zostanie w technologii uwzględniającej warunki lokalizacji na terenie, na którym występuje możliwość zalania wodami powodziowymi, m.in. brak podpiwniczenia, stosowanie materiałów odpornych na zalanie wodą, zabezpieczenie parteru budynku izolacją ciężką przeciwwodną do poziomu parteru okien, wyniesienie poziomu parteru 0,3 m powyżej lustra wody 100-letniej, zaizolowanie przeciwwodne dla podłogi parteru, zabezpieczenie otworów drzwiowych przed napływem wody powodziowej. Ok. 45% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m, co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 351 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście