Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 26

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 26 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 223,10 m2, składa się z pięciu pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej178,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. trzypiwnice, pomieszczenie gospodarczei dwie komórki o powierzchni wynoszącej 44,70 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działka nr 71/40 o powierzchni 0.0252 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00051828/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 31,19%.

 

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 26 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 7MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
178.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Traugutta 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 o ogólnej powierzchni 54,90 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 39,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki strychowej i lokatorskiej o łącznej powierzchni 15,80 m2, położony na drugim piętrze (poddaszu) budynku. W.c. lokalu znajduje się na półpiętrze drugiego piętra klatki schodowej w częściach wspólnych budynku i jest wspólne z lokalem nr 5 i nr 7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu 13,65%. Działka nr 697/1 o powierzchni 0.0622 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW JG1J/00057975/7.

Budynek przy ul. Romualda Traugutta 13 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast pracem wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 Prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (dekoracja międzygzymsowa), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

Uprawnienia: w dziale I księgi wieczystej nr JG1J/00057975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane jest uprawnienie polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 700 objęta księgą wieczystą nr 57651 na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników działki nr 697/1 objętej niniejsza księgą (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.).

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00057975/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej przy ul. Romualda Traugutta 13 wpisane są:
- nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 697/1 objęta niniejszą księgą wieczystą (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.) na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 700 położonej przy ul. Traugutta 15,
- nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 697/1 (w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do uchwały nr 925/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2001 r.) na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki nr 697/2 położonej przy ul. Traugutta 13 A.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Romualda Traugutta 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW – określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeŜeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej.

 

Ulica: 
Traugutta
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 11w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 50,89 m2, składa się z pokoju, kuchni i łazienkio powierzchni użytkowej wynoszącej 28,05 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c., schowek, komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 22,84 m2.Lokal położony na parterze budynku. Działki nr235/1 i 237/2 o łącznej powierzchni 0.3073 ha – obręb Jelenia Góra 1,AM-9, KW nrJG1J/00056142/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,06%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Obrońców Pokoju 11 znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II Jeleniej Górze, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1MW, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Obrońców Pokoju
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
28.05 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Piłsudskiego 3

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Piłsudskiego 3 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 105,70 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni, łazienki z w.c.i przedpokojuo powierzchni użytkowej wynoszącej 90,10 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwa pomieszczenia gospodarcze i piwnicao powierzchni wynoszącej 15,60 m2.Lokal położony na I piętrze budynku. Działka nr 4 o powierzchni 0.0298 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00059246/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25,67%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południe nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 3 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Piłsudskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
90.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 15.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 2w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 128,60 m2, składa się z czterechpokoi,dwóch kuchni, łazienki, łazienki z w.c.i dwóch przedpokoi.Lokal położony na II piętrze budynku. Działki nr46/14 i nr 16/15 o łącznej powierzchni 0.0235 ha – obręb obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00027208/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 14,97%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
128.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 16.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Sobieskiego 21

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Sobieskiego 21w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 77,05 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczegoo powierzchni użytkowej wynoszącej 72,11 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 4,94 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr343/2 o powierzchni 0.0634 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-3, KW nr JG1J/00090064/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 13,46%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Jana Sobieskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
72.11 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 121,72 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, spiżarki, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 76,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnica o powierzchni wynoszącej 11,60 m2. Lokal położony na I piętrze budynku. Działka nr 18/1 o powierzchni 0.0780 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00055273/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,56%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 1 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
116.09 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 56

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 56 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 37,60 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokojui w.c.Lokal położony na II piętrze budynku. Działka nr 35 o powierzchni 0.0211 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-1, KW nr JG1J/00033304/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,95%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 10MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przenzaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 56
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1,1A położony w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 17

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1,1a położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 17 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 88,40 m2, składa się z dwóchpokoi,dwóch kuchni i przedpokojuo powierzchni użytkowej wynoszącej 76,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 11,60 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr18/1 o powierzchni 0.0780 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00046349/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,56%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6MW, dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 17
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
76.80 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piotra Skargi 15

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3położony w budynku przy ulicy Piotra Skargi 15 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 40,07 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni i dwóch pomieszczeń strychowych.
Lokal położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 508/5 o powierzchni 0.0505 ha – obręb
Jelenia Góra 1, AM-4 – wynosi 32,56%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00096125/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Piotra Skargi
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
27.05 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście