Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 2 przy ul. Korczaka 1,2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 4położony na I piętrze budynku nr 2 przy ul. Korczak 1,2w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,67 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użyttkowej 16,59 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Piwnicy i w.c. o powierzchni 19,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 348/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 409 o powierzchni 0.1718 ha, obręb Jelenia Góra 1 , AM-4. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00090033/5.

 

Budynek przy ul. Korczak 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Korczaka 2 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia – część zachodnia znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Korczaka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
16.59 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 20.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 3ofprzy ul. Powstańców Wielkopolskich 3/3of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 29,70 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 25,00 m2 oraz z pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni 4,70 m2. wraz z udziałem wynoszącym 772/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 801 o powierzchni 0.0980 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-6. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00068851/2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków, urządzenia towarzyszące, zieleń.

 

Ulica: 
powstańców wielkopolskich
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
25.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,30 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 16,4 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 18,90 m2. wraz z udziałem wynoszącym 1.096/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 744 o powierzchni 0.0857 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00052867/2.

Budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) Prawo budowlane.

 Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków, urządzenia towarzyszące, zieleń

Ulica: 
Powstańców Wielkopolskich
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
16.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 07.12.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7,7a położony w budynku przy ul. Klonowica 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 7,7apołożony na III piętrze budynku nr 11 przy ul. Sebastian Klonowica w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 129,74 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju i spiżarni wraz z udziałem wynoszącym 1.341/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 79/2 o powierzchni 0.0360 ha, obręb 28 NE, AM-59. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 20.03.2079 r. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00021081/2.

Budynek przy ul. Sebastiana Klonowica 11 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1446).

Nieruchomość przy ul. Klonowica 11 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 6MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

 

Ulica: 
Klononowica 11
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
129.74 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Poznańska 3.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 3.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój wspólny, łazienka  i wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 42,30 m2

Powierzchnia użytkowa: 55,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, urządzenia sprawne, ogrzewanie piecowe, ciepła woda z bojlera el. 

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o  powierzchni użytkowej do 70 m kw. z możliwością wykupu,  z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 28 lutego 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Bartka Zwycięzcy 10 - działka nr 25

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy wolnostojącym, podpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym o jednej kondygnacji nadziemnej, w granicach działki nr 25 powierzchni 0. 0527 ha, obręb 33, AM-1 KW JG1J/00031637/8

 

Budynek przy ul. Bartka Zwycięzcy 10 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r., co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Zalecenia konserwatorskie: zachować bryłę i rzut budynku, formę wielospadowego dachu, materiał pokrycia, zachować układ i wystrój elewacji, w tym drewniany ganek. Przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej. Obszar nieruchomości podlega ochronie archeologicznej. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, natomiast w trybie ratowniczych badań archeologicznych dokumentować odkrywane obiekty i nawarstwienia historyczne.

 

Opis: 

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ul. Bartka Zwycięzcy, która to ulica łączy się bezpośrednio z ulicą Jana Kochanowskiego i aleją Wojska Polskiego, jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Jeleniej Góry. Nieruchomość charakteryzuje się bliskim dostępem do centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze oraz zabudowa mieszkalna wielorodzinna z wbudowanymi w parterach usługami. Nieruchomość posiada dobry dostęp do przystanków miejskiej komunikacji autobusowej.

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacyjnej, energetycznej, telefonicznej ze studzienką i słupem. W granicach działki nr 25 znajduje się kanał oraz rosną pojedyncze drzewa i krzewy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW, ma którym preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Bartka Zwycięzcy
58-500
Cena: 
355 000.00 pln
Cena m2: 
673.62 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
527 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. Rodzinnej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Rodzinnej 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 33,50 m2, składa się z dwóchpokoi, przedpokoju, kuchni, schowka i w.c.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr43o powierzchni 0.0208 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00033930/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 10,22%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Rodzinnej 5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Rodzinna 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
33.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8a,8b w bundynku przy ul. Pocztowej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8a/8b położony w budynku przy ul. Pocztowa 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 170,50 m2, składa się z pięciupokoi, przedpokoju, dwóch kuchni, spiżarni, w.c. i łazienkio powierzchni użytkowej 149,90 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o powierzchni11,40 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr42/3o powierzchni 0.0309 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00022521/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 15,25%.

 

Budynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 11. ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 8MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
149.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 16.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Piłsudskiego 36

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 81,87 m2, składa się z trzechpokoi, przedpokoju, łazienki z w.c.i kuchni o powierzchni użytkowej 70,47 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni11,40 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr85/7o powierzchni 0.0290 ha – obręb 28NE, AM-58, KW nr JG1J/00043988/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 9,72%.

 

Budynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 11. ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Osiedle Robotnicze 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Piłsudskiego 36
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
70.47 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 9 w bundynku przy ul. Osiedle Robotnicze 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 44,40 m2, składa się z pokoju, przedpokoju, łazienki z w.c., garderobyikuchni o powierzchni użytkowej 43,80 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. Piwnicy o powierzchni0,60 m2. Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr85/3o powierzchni 0.0305 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00052859/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 10,65%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Osiedle Robotnicze 28 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 28
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
43.80 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście