Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 11 w bundynku przy ul. Osiedle Robotnicze 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 23,27 m2. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 14 o powierzchni 0.0191 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM - 1 – wynosi 3,92 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00034716/7.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Osiedle Robotnicze 13 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem 5.MW, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 11
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
23.27 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wojska Polskiego 34.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 34.2016

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia+natrysk, przedpokój, w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 32,34m2

Powierzchnia użytkowa: 43,04 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie etażowe gazowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, 

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, deklaracja spłaty zadłużenia ok. 6000 zł;  

 

Oferta ważna do dnia 30 listopada 2017r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Osiedle Robotnicze - dz. nr 80/3, 837, 838

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 80/3, 837, 838 o łącznej powierzchni 0.1982 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1, księga wieczysta JG1J/00082816/9 (dz. 80/3), JG1J/00072359/4 (dz. 837,838).

 

Opis:

Nieruchomość położona na terenie śródmieścia Jeleniej Góry, poddanego w ostatnim czasie rewitalizacji, w ciągu istniejącej i planowanej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Osiedle Robotnicze, w sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego położonego wzdłuż kanału wodnego Młynówka. Teren o płaskiej powierzachni położony bezpośrednio przy ulicy o nawierzchni asfaltowej. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazują jednak lokalizowania bezpośrednich wjazdów na posesje z drogi zbiorczej (ul. Osiedle Robotnicze). Dopuszcza się natomiast dojazd do terenu oznaczeonego w mpzp symbolem 25.MW,U poprzez teren 79.ZP/Kp,Kr (działka 80/5) od strony ulicy KD/L.1 (ul. Pijarskiej).

Działki w przeszłości zabudowane były wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, które zostały wyburzone.

Obecnie teren wykorzystywany jako "dziki" parking.

Nieruchomość z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

- przez działkę nr 80/3 przebiega sieć ciepłownicza, wobec powyższego w dziale III księgi wieczystej JG1J prowadzonej dla działki nr 80/3 jest odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu ustanowiona na rzecz ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. - właściciela sieci;

-w dziale III księgi wieczystej JG1J/00082816/9 prowadzonej dla działki nr 80/3 ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu ustanowiona na rzecz ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. , która nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część pólnocna w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 25.MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne określono teren, na którymzlokalizowano:

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków,

b) usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące cześcią innego budynku przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni poniżej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego,

c) usługi sektora publicznego.

Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono:

a) parkingi;

b) wbudowane urządzenia towarzyszące;

c) zieleń.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 982 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Orkana - dz. nr 204/13

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 204/13 o powierzchni 0.8157 ha, obręb 40, AM-2, księga wieczysta JG1J/00084220/8.

 

Opis:

Nieruchomość niezabudowana położona na pograniczu użytków rolnych i zabudowy mieszkaniowej leżącej wzdłuż ulicy Władysława Orkana i sąsiadujących z nią ulic Wyzwolenia Narodowego oraz Józefa Hoene Wrońskiego.

Teren nieruchomości o płaskim ukształtowaniu powierzchni, ograniczony drogą o nawierzchni gruntowej, rowem oraz użytkami rolnymi. Teren na całości obszaru stanowi odłogowany użytek zielony, miejscami porośnięty samosiewami krzewów liściastych.

Obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się z ulicy Władysława Orkana poprzez planowany łącznik KDD11, tj. działki nr 227 i 236/3.

Podstawowa infrastruktura techniczna dostępna z pasa drogowego ulicy Władysława Orkana.

 

Obciążenia:

Działka nr 204/13 wzdłuż pólnocno-zachodniej granicy obciążona jest linią ciepłowniczą z podziemnym węzłem, przeznaczoną do likwidacji, oraz siecią kanalizacyjną k100, wzdłuż wschodniej granicy – napowietrzną linią energetyczną; ponadto działka obciążona linią telekomunikacyjną ze studzienką.

Teren nieruchomości podmokły z uwagi na zły stan techniczny rowów odwadniających zlokalizowanych na omawianym obszarze; należy przewidzieć odwodnienie gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, uwzględniającej ewentualną likwidację lub przełożenie czy też zarurowanie istniejących rowów.

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084220/8 wpisana jest na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o z siedzibą w Jeleniej Górze nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na:

- prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacja, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na działkach nr 204/11 (pow. służebności 111 m²) i 204/13 (pow. służebności 130 m²), z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. Grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione poprzez właściciela bądź użytkownika wieczystego;

- na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych;

- zakres korzystania z odpowiedniej służebności określają mapy, stanowiące załączniki nr 1(K.447), nr 2(K.448), do zarządzenia nr 0050.1697.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20.02.2014 roku.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr 205.XXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 lutego2012 roku, na obszarze oznaczonym symbolami: 1) MN,MW/U,ZP 2, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i wielorodzinnej; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej i tereny infrastruktury technicznej, 2) ZP/US 3, określonym jako tereny zieleni urządzonej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Orkana
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
8 157 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Przesmyk/Kruszwickiej - dz. 45, 53 i 54

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 45, 53 i 54 o łącznej powierzchni 0.3809 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084324/7.

 

Opis:

Nieruchomości położone na terenie obrębu Jelenia Góra 4, na pograniczu z dzielnicą Cieplice, na wysokości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w niedalekiej odległości od jednej z głównych ulic miasta – ulicy Wolności (w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe i komunikacja miejska), w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Kruszwickiej, Przesmyk i Granicznej, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w ulic.

Nieruchomość położona w granicach działek nr 45, 53 i 54 posiada dostęp do pasa drogowego ul. Przesmyk (działka nr 42), który na tym odcinku stanowi drogę gruntową. Działka nr 45 jest częściowo przedmiotem umów dzierżaw.

Ogólnodostępna część działki nr 45 wraz z działkami nr 53 i 54 to teren zaniedbany, porośnięty drzewami (drzewostan, w składzie gatunkowym którego dominują dęby i lipy oraz pojedynczo kasztanowce), krzewami i trawą.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084324/7 prowadzonej dla działek nr 8 i 9; 11; 16; 45, 53 i 54 ujawnione jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym pod sygn. I Ns 164/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w przedmiocie zasiedzenia udziałów w prawie własności nieruchomości, które to postępowanie dotyczy działki nr 12 obręb Jelenia Góra 4 AM-1 i nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

Przez działkę nr 54 przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia oraz zlokalizowany jest słup energetyczny.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN 1, którego przeznaczeniem są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Przesmyk
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 809 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Przesmyk - dz. 16

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 16 o powierzchni 0.1226 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084324/7.

 

Opis:

Nieruchomości położone na terenie obrębu Jelenia Góra 4, na pograniczu z dzielnicą Cieplice, na wysokości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w niedalekiej odległości od jednej z głównych ulic miasta – ulicy Wolności (w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe i komunikacja miejska), w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Kruszwickiej, Przesmyk i Granicznej, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w ulic.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084324/7 prowadzonej dla działek nr 8 i 9; 11; 16; 45, 53 i 54 ujawnione jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym pod sygn. I Ns 164/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w przedmiocie zasiedzenia udziałów w prawie własności nieruchomości, które to postępowanie dotyczy działki nr 12 obręb Jelenia Góra 4 AM-1 i nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M,U 39, którego przeznaczeniem są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej (dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Przesmyk
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 226 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Kruszwickiej - dz. 11

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 11 o powierzchni 0.2101 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084324/7.

 

Opis:

Nieruchomości położone na terenie obrębu Jelenia Góra 4, na pograniczu z dzielnicą Cieplice, na wysokości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w niedalekiej odległości od jednej z głównych ulic miasta – ulicy Wolności (w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe i komunikacja miejska), w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Kruszwickiej, Przesmyk i Granicznej, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w ulic.

Działka nr 11 to teren ogrodzony i dzierżawiony na cele rekreacyjne przez właścicieli przyległej nieruchomości położonej przy ul. Kruszwickiej 2, częściowo obsadzony drzewami i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Umowa dzierżawy zawarta jest na czas określony do dnia 30.11.2016 r. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Przez działkę nr 11 (przy granicy z działką nr 12) przebiega podziemny kabel energetyczny, przy granicy z działkę nr 10 przebiega przyłącze telekomunikacyjne.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084324/7 prowadzonej dla działek nr 8 i 9; 11; 16; 45, 53 i 54 ujawnione jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym pod sygn. I Ns 164/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w przedmiocie zasiedzenia udziałów w prawie własności nieruchomości, które to postępowanie dotyczy działki nr 12 obręb Jelenia Góra 4 AM-1 i nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M,U 39, którego przeznaczeniem są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej (dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

5 lat.

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 101 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 07.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - dz. 8 i 9

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 8 i 9 o łącznej powierzchni 0.2437 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, księga wieczysta JG1J/00084324/7.

 

Opis:

Nieruchomości położone na terenie obrębu Jelenia Góra 4, na pograniczu z dzielnicą Cieplice, na wysokości Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w niedalekiej odległości od jednej z głównych ulic miasta – ulicy Wolności (w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe i komunikacja miejska), w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Kruszwickiej, Przesmyk i Granicznej, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w ulic.

Nieruchomość stanowiąca działki nr 8 i 9 to grunt silnie zadrzewiony i zakrzaczony. Dostęp możliwy bezpośrednio z ulicy Kruszwickiej (asfaltowej) jak i z działki nr 20/1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek dr (droga gruntowa). Infrastruktura techniczna przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodnej i energetycznej.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084324/7 prowadzonej dla działek nr 8 i 9; 11; 16; 45, 53 i 54 ujawnione jest ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym pod sygn. I Ns 164/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w przedmiocie zasiedzenia udziałów w prawie własności nieruchomości, które to postępowanie dotyczy działki nr 12 obręb Jelenia Góra 4 AM-1 i nie dotyczy zbywanych nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M,U 39, którego przeznaczeniem są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej (dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Cena: 
83 200.00 pln
Cena m2: 
34.14 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 437 m2
Termin przetargu: 
12. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Liliowej/Przybocznej - dz. 240/17 i 240/18

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 240/17 i 240/18 o łącznej powierzchni 0.1325 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta JG1J/00064352/6.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr. Teren o regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, silnie zachwaszczony, porośnięty samosiewami drzew. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 240/17 i 240/18 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

Działka nr 240/17 obciążona jest przebiegiem przewodu wodociągowego wA 80, który zgodnie z informacją PWiK „Wodnik” Spółki z o.o. jest odcinkiem nieczynnym. Narożnik działki nr 240/17 obciążony jest przebiegiem kanalizacji sanitarnej ks160.

Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 17M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Przyboczna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 325 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 14.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Krakowska - dz. nr 149/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 149/2 o powierzchni 0.5105 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072190/1, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 148 o powierzchni 0.0780 ha (księga wieczysta: JG1J/00072187/7) oraz udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 149/1 o powierzchni 0.0100 ha ( księga wieczysta: JG1J/00072191/8).

 

Opis:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w kompleksie działek na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego leżącego pomiędzy ulicami Krakowską a Nowowiejską, poniżej Wzgórza Paulinum. Nieruchomości położone we wschodniej części miasta, leżącej ponad dwa kilometry od centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, od strony południowo-wschodniej, przebieg Aleja Solidarności – obwodnica miasta, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Dostęp do bieruchomości drogami gruntowymi.

Teren nieruchomości o regularnym kształcie i niepełnym uzbrojeniu. Podstawowa infrastruktura techniczana(woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) zlokalizowana wzdłuż dróg dojazdowych położonego poniżej osiedla mieszkaniowego.

 

Obciążenie:

Południowo-wschodni fragment działki nr 149/2 obciążony jest napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej-Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 48U, przeznaczonym pod usługi komercyjne i publiczne; preferowane usługi komercyjne: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i inne komercyjne z możliwością lokalizowania usług publicznych; jako dopuszczalne przeznaczenie ustala się: mieszkalnictwo wbudowane lub towarzyszące usługom (do 50% powierzchni), zieleń parkowa urządzona i tereny sportu, sieci urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia komunikacji(parkingi, garaże, drogi dojazdowe) niezbędne dla obsługi terenów usługowych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
5 105 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście