Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Wolności - dz. nr 5/22 i 5/29

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/22 i nr 5/29, obręb Cieplice IX, AM-1, o łącznej powierzchni 1.0039 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00099709/8.

 

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony ulicy Wolności, drogą gruntową, stanowiącą działki nr 1/2 i 5/5. Nieruchomość o płaskiej powierzchni i regularnym, czworokątnym kształcie, porośnięta krzewami. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalziowanej w ulicy Wolności. Działka ograniczona z dwóch stron zabudową mieszkalno-gospodarczą, drogą gruntową od strony północno-wschodniej, a od południowego-zachodu sąsiaduje z użytkami rolnymi. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Nieruchomość położona w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

 

Zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centranej w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Cena: 
310 000.00 pln
Cena m2: 
30.88 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
10 039 m2
Termin przetargu: 
17. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 16

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 16 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 25,56 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z pomieszczenia użytkowego. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 54/8 o powierzchni 0.1002 ha – obręb Cieplice V, AM-5 – wynosi 10,05%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00085048/5.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Wodna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
25.56 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 16,54 m2. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z jednego pokoju + kuchni. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/3 o powierzchni 0.0223 ha – obręb Cieplice V, AM - 1 – wynosi 2,67%. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00043676/0.

 

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony jest natomiast na obszarze układu urbanistycznego Cieplic, wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym wszelkie prace na zewnątrz budynku mające wpływ na ww. zabytkowy układ urbanistyczny wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, obiekt również podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 10 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.13 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Startomiejska 10
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
16.54 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wolności 22.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 22.2017

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, wc w lokalu.

Powierzchnia mieszkalna:71,36 m2

Powierzchnia użytkowa:105,11 m2

Rodzaj ogrzewania: c o na paliwo stałe.

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 2 pokoi, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 30 lipca 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Hirszfelda 17.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 17.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc ;

Powierzchnia mieszkalna: 45,68 m2

Powierzchnia użytkowa: 64,95 m2

Rodzaj ogrzewania: c.o. na paliwo stałe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym;

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej . Deklaracja spłaty zadłużenia do 5 tys.

Oferta w trakcie aktualizacji.

 
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Francuskiej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Francuskiej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 59,10 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 55,84 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Piwnicy i w.c.o powierzchni wynoszącej 3,26 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr91/14 o powierzchni 0.2507 ha – obręb Cieplice VI, AM-1, KW nr JG1J/00088035/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,74%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Francuskiej 13 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4 MW – określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

Ulica: 
Francuska
58-560
Cena: 
24 700.00 pln
Cena m2: 
442.34 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
11. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
55.84 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Oskara Lanege 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 3 położony na I piętrze budynku przy ul. Oskara Lanego 11 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 68,98 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 55,37 m2oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 13,61 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 1.371/10.000 części. Działka nr 20/1 o powierzchni 0.1053 ha, obręb Cieplice V, AM-1, KW JG1J/00083404/5.

 

Budynek przy ul. Oskara Lange 11 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

nieruchomość przy ul. Oskara Lange 11 znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 20 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej "A".

 

 

 

Ulica: 
Oskara Lange
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
55.37 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 21A przy ul. Solankowej 21, 21A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 1 położony na parterze budynku nr 21A przy ul. Solankowej 21, 21A w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 28,90 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 23,96 m2oraz pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni 4,94 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 538/10.000 części. Działka nr 59/4 o powierzchni 0.1921 ha, obręb Cieplice V, AM-5, KW JG1J/00089879/7.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Nieruchomość przy ul. Solankowej 21, 21A znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 3 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. 

 

 

 

Ulica: 
Solankowa
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
23.96 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Krośnieńskiej 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Krośnieńskiej 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 34,82 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni z wydzieloną łazienką z w.c. o łącznej pow. użytkowej 22,87 m2 oraz pomieszszczeń przynależnych tj. dwóch pom. gospodarczych o pow. 11,95 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 53/5 powierzchni 0.07223 ha – obręb Cieplice VII, AM - 5 – wynosi 11,41 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00069578/1.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Krośnieńskiej 2 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej „Nowe Cieplice” i położona jest w zasadniczej części na terenie oznaczonym symbolem MN, przeznaczonych na tereny mieszkaniowe o miejskiej intensywności zabudowy.

 

 

 

Ulica: 
Krośnieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
22.87 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 17

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 17w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 51,30 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, przedpokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 47,70 m2 oraz pom. gospodarczego o pow. 3,60 m2wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszącym 13,90%. Działka nr 18/6 o powierzchni 0.0418 ha – obręb Cieplice-V, AM-4, KW nr JG1J/00060305/4

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy Placu Piastowski 17 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Piastowski
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
47.70 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice