Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Objazdowa/Spółdzielcza, działka nr 91/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 91/2 o powierzchni 3.6586 ha, obręb Cieplice II, AM-6, księga wieczysta nr JG1J/00088408/8.

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej-przemysłowej miasta, przy ulicy Objazdowej sąsiedztwie terenów kamiennogórskiej strefy ekonomicznej. Dojazd do działki drogą gruntową.

Obciążenia: działka  obciążona przebiegiem podziemnej sieci energetycznej, napowietrzną siecią energetyczną wysokiego napięcia 110 kV oraz 220 kV ze słupami, siecią gazową wysokiego ciśnienia, siecią wodociągową, rowami oraz napowietrznym rurociągiem cieplnym DN300 oraz podziemną siecią ciepłowniczą DN150/250.

Zabudowa działki możliwa jest poza pasami gruntów, określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanowiących orientacyjne granice obszaru ograniczonego użytkowania pod liniami elektroenergetycznymi oraz strefę wyznaczoną przez odległości podstawowe od gazociągu.

Przed zawarciem umowy sprzedaży na nieruchomość ustanowiona zostanie nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 46 i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Ustanowienie służebności przesyłu obejmować będzie prawo korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanych na tych gruntach  sieci ciepłowniczych w pasie gruntu wzdłuż osi sieci. Prawo to ujawnione zostanie w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

W celu zapewnienia swobodnego dostępu do napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz gazociągu podwyższonego ciśnienia związanymz eksploatacją, konserwacją i modernizacją tych urządzeń, nabywca ustanowi na działce służebność przesyłu oraz ustali warunki jej wykonywania z gestorami w/w sieci.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych; przeznaczeniem uzupełniającym są: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi, zieleń urządzona.

Ulica: 
rejon ulicy Objazdowej/Spółdzielczej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
36 586 m2
Numer referencyjny: 
Sp91/2
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, plot nr 91/2
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, Grundstück Nr. 91/2
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 91/2, Fläche 3.6586 ha, Katasterbezirk Cieplice II, AM-6, Grundbuch: JG1J/00088408/8.

Die Liegenschaft befindet sich am Stadtrand in der Objazdowa-Strasse, in der Nachbarschaft von der „Kamienna-Góra-Wirtschaftszone “. Die Zufahrt zur Liegenschaft über einen Feldweg.

Belastungen: Durch das Grundstück verlaufen: ein Erdkabelnetz, Hochspannungsleitungen 110kV und 220 kV mit Masten, eine Hochdruck-Gasleitung, ein Wasserleitungsnetz, Gräben, eine überirdische Wärmefernleitung DN300 sowie eine erdverlegte Wärmefernleitung DN150/250.

Die Bebauung des Grundstücks ist nur außerhalb der Flächen möglich, die im Raumordnungsplan als Schutzzone für die Hochspannungsleitung und Gasleitung gelten.

Vor dem Abschluss des Immobilienkaufvertrages wird eine kostenlose und unbefristete Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für ECO in Jelenia Góra GmbH ul. Karola Miarki 46 und für jeden späteren Besitzer der Fernwärmeleitung bestellt. Die Grunddienstbarkeit betrifft das Recht auf Nutzung, Wartung, Reparatur und Modernisierung des sich auf dem Gebiet befindenden Netzes der Wärmeleitung. Dies trifft auf die Fläche entlang der Leitung zu. Dieses Recht wird in der Dritten Abteilung des Grundbuchs dieser Liegenschaft festgehalten.

Um einen freien Zugang zur Hochspannungsleitung und zur Hochdruck-Gasleitung zu gewähren, ist der Erwerber verpflichtet, die Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für die Verwalter der oben genannten Netze zu bestellen und mit ihnen die Bedingungen der Grunddienstbarkeit festzulegen.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Laut der „Änderung des lokalen Raumordnungsplanes der Straßen Spółdzielcza-Lubańska in Jeleniej Góra“, befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol P,U4 gekennzeichnet wurde. Als Bebauung hat man Produktionsstätte, Dienstleistungsstätte festgelegt, ausgenommen Dienstleistungen, die laut dem speziellen Gesetz dem Lärmschutz unterliegen. Als ergänzender Verwendungszweck gelten Objekte und Einrichtungen der technischen Infrastruktur, öffentliche Parkplätze und Grünanlagen.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 91/2 of the acreage of 3.6586 ha, the area of Cieplice II, AM-6, land register nr JG1J/00088408/8.

The real estate located in peripheral and industrial zone of the city, next to Objazdowa street in the neighborhood of Kamienna Góra county’s economical zone area. The access to the estate through the unsurfaced road.
 
Encumbrances: the plot is encumbered by course of underground electrical grid, the aerial electrical grid of high electric power transmission 110 kV and 220 kV along with poles, gas grid of high pressure, water-supply grid, ditches and an aerial thermal pipeline DN300, as well as an underground heating grid DN150/250.
The land development is possible beyond the land, described in the local plan of land management, that constitute the approximate area’s lines of the restricted use under the electrical grid, as well as the determined zone by basic distances from the gas main.
Before making a sale agreement upon the real estate, a free of charge and time unlimited servitude transfer for the benefit of ECO Jelenia Góra Sp. z o.o based in Jelenia Góra on Karol Miarka 46 street, and every owner of heating grid will be constituted. Establishing the servitude transfer will include the right of using within and connected with exploitation, conservation, maintenance and modernization, by the easy access to heating grids located on this land alongside the grid axis. This legislation will be revealed in the III section of land register ran for this real estate.
In order to provide an easy access to aerial electrical grid of high electric power transmission, as well as gas main of increased pressure connected to exploitation, conservation and modernization of these devices, the purchaser will establish the land servitude transfer and the conditions of its fulfilling with gestors of the grid mentioned above. 
Land use and developing mode: in “The change of local developing spatial plan of streets region Spółdzielcza-Lubańska in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbol P,U4, for which  a basic development was established as land of industrial development, service development excluding the services of acoustical protection according to the common special regulations; the completing land use is: the objects and devices of technical infrastructure, public parking, arranged greenery.
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Objazdowa/Spółdzielcza, działka nr 91/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 91/1 o powierzchni 2.8456 ha, obręb Cieplice II, AM-6, księga wieczysta nr JG1J/00088407/1.

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej-przemysłowej miasta, przy ulicy Objazdowej sąsiedztwie terenów kamiennogórskiej strefy ekonomicznej. Dojazd do działki drogą gruntową.

Obciążenia: działka w znacznym stopniu obciążona sieciami: gazową podwyższonego średniego ciśnienia Dn300 1,6 MPa wraz z zespołem zaporowo-upustowym, napowietrzną siecią energetyczną wysokiego napięcia 110 kV oraz 220 kV, podziemną siecią energetyczną, podziemną siecią ciepłowniczą DN150/250 oraz rowami.

Zabudowa działki możliwa jest poza pasami gruntów, określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanowiących orientacyjne granice obszaru ograniczonego użytkowania pod liniami elektroenergetycznymi oraz strefę wyznaczoną przez odległości podstawowe od gazociągu.

Przed zawarciem umowy sprzedaży na nieruchomość ustanowiona zostanie nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 46 i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Ustanowienie służebności przesyłu obejmować będzie prawo korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanych na tych gruntach  sieci ciepłowniczych w pasie gruntu wzdłuż osi sieci. Prawo to ujawnione zostanie w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

W celu zapewnienia swobodnego dostępu do napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz gazociągu podwyższonego ciśnienia związanym z eksploatacją, konserwacją i modernizacją tych urządzeń, nabywca ustanowi na działce służebność przesyłu oraz ustali warunki jej wykonywania z gestorami w/w sieci.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych; przeznaczeniem uzupełniającym są: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi, zieleń urządzona.

Ulica: 
rejon ulicy Objazdowej/Spółdzielczej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
28 456 m2
Numer referencyjny: 
Sp91/1
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, plot nr 91/1
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, Grundstück Nr. 91/1
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 91/1, Fläche 2.8456 ha, Katasterbezirk Cieplice II, AM-6, Grundbuch: JG1J/00088407/1.

Die Liegenschaft befindet sich am Stadtrand, im Industrieviertel in der Objazdowa-Strasse, in der Nachbarschaft von der „Kamienna-Góra-Wirtschaftszone “. Die Zufahrt zur Liegenschaft über einen Feldweg.

Belastungen: Durch das Grundstück verlaufen: eine Gasleitung (erhöhter Mitteldruck) DN300 1,6 MPa, Hochspannungsleitungsnetz 110 kV und 220 kV, eine erdverlegte Wärmefernleitung DN150/250 und Gräben.

Die Bebauung des Grundstücks ist nur außerhalb der Flächen möglich, die im Raumordnungsplan als Schutzzone für die Hochspannungsleitung und Gasleitung gelten.

Vor dem Abschluss des Immobilienkaufvertrages wird eine kostenlose und unbefristete Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für ECO in Jelenia Góra GmbH ul. Karola Miarki 46 und für jeden nachfolgenden Besitzer der Fernwärmeleitung bestellt. Die Grunddienstbarkeit betrifft das Recht auf Nutzung, Wartung, Reparatur und Modernisierung des sich auf dem Gebiet befindenden Netzes der Wärmeleitung. Dies trifft auf die Fläche entlang der Leitung zu. Dieses Recht wird in der Dritten Abteilung des Grundbuchs dieser Liegenschaft festgehalten.

Um einen freien Zugang zur Hochspannungsleitung und zur Hochdruck-Gasleitung zu gewähren, ist der Erwerber verpflichtet, die Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für die Verwalter der oben genannten Netze zu bestellen und mit ihnen die Bedingungen der Grunddienstbarkeit festzulegen.

 

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Laut der „Änderung des lokalen Raumordnungsplanes der Straßen Spółdzielcza-Lubańska in Jeleniej Góra“, befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol P,U4 gekennzeichnet wurde. Als Bebauung hat man Produktionsstätten, Dienstleistungsstätten festgelegt, ausgenommen Dienstleistungen, die laut dem speziellen Gesetz dem Lärmschutz unterliegen. Als ergänzender Verwendungszweck gelten Objekte und Einrichtungen der technischen Infrastruktur, öffentliche Parkplätze und Grünanlagen.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 91/1 of the acreage of 2.8456 ha, the area of Cieplice II, AM-6, land register nr JG1J/00088407/1.

 
The real estate located in peripheral and industrial zone of the city, next to Objazdowa street in the neighborhood of Kamienna Góra county’s economical zone area. The access to the estate through the unsurfaced road.
Encumbrance: the plot largely is encumbered by the grids: gas with the increased average pressure Dn300 1,6 MPa along with the barrage and sluice unit, the aerial electrical grid of high electric power transmission 110 kV and 220 kV, underground electrical grid, underground heating grid DN150/250 and ditches.
 
The land development is possible beyond the land, described in the local plan of land management, that constitute the approximate area’s lines of the restricted use under the electrical grid, as well as the determined zone by basic distances from the gas main.
Before making a sale agreement upon the real estate, a free of charge and time unlimited servitude transfer for the benefit of ECO Jelenia Góra Sp. z o.o based in Jelenia Góra on Karol Miarka 46 street, and every owner of heating grid will be constituted. Establishing the servitude transfer will include the right of using within and connected with exploitation, conservation, maintenance and modernization, by the easy access to heating grids located on this land alongside the grid axis. This legislation will be revealed in the III section of land register ran for this real estate.
In order to provide an easy access to aerial electrical grid of high electric power transmission, as well as gas main of increased pressure connected to exploitation, conservation and modernization of these devices, the purchaser will establish the land servitude transfer and the conditions of its fulfilling with gestors of the grid mentioned above. 
Land use and developing mode: in “The change of local developing spatial plan of streets region Spółdzielcza-Lubańska in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbol P,U4, for which  a basic development was established as land of industrial development, service development excluding the services of acoustical protection according to the common special regulations; the completing land use is: the objects and devices of technical infrastructure, public parking, arranged greenery.
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Rejon ul. Wróblewskiego, dz. nr 108

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 108 o powierzchni 0.3608 ha, obręb Cieplice VII, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00091141/2.

Opis: nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, przy drodze asfaltowej, na osiedlu mieszkaniowym budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kościół.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U, określonym jako tereny usług. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona jest w granicach obszaru górniczego wód uzdrowiskowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Walerego Wróblewskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 608 m2
Numer referencyjny: 
Wrób108
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Tytuł: 
ul. Walerego Wróblewskiego, plot nr 108
Tytuł: 
ul. Walerego Wróblewskiego, Grundstück Nr. 108
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 108, Fläche 0.3608 ha, Katasterbezirk Cieplice VII, AM3, Grundbuch: JG1J/00091141/2.

Beschreibung: Die Liegenschaft ist im Stadtviertel Cieplice an einem asphaltierten Weg gelegen, in einer Wohnsiedlung von Einfamilienhäusern und Reihenhäusern. In unmittelbarer Nähe gibt es eine Kirche.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Im „Lokalen Raumordnungsplan der Wohnsiedlungsgebiete mit Dienstleistungen in der Struktureinheit Nowe Cieplice in Jelenia Góra“ befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol U gekennzeichnet wurde, und für Dienstleistungen bestimmt wurde. Die Liegenschaft liegt laut dem „Lokalen Raumordnungsplan“ im Bereich der Gewinnung von Heilwasser.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 108 of the acreage 0.3608 ha, , the area of Cieplice VII, AM-3, land register nr JG1J/00091141/2.

Description: The undeveloped real estate located in the district of Cieplice, next to asphalt road, in the area of single-family, free standing and sequentially developed housing estate. In the direct neighborhood the church is located. 
Land use and developing mode: in “The change of local developing spatial plan of the house-building land territories with services in structural unit Nowe Cieplice in Jelenia Góra” the real estate located on the area marked by a symbol U, described as territories of services. The real estate, under the local plan of spatial development, is located in the area of mining spa waters. 
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Krośnieńskia/Rubinowa, działka nr 2/5

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 2/5 o powierzchni 0.7251 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona pomiędzy ulicą Krośnieńską a ulica Rubinową, w dzielnicy Cieplice, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej szeregowej oraz terenu cmentarza komunalnego. Obciążenia: działka w znacznej części zalesiona. Zabudowę nieruchomości ograniczają: tereny parków i zieleńców oraz zespoły zadrzewień i wychodni skalnych, podlegających ścisłej ochronie (bez możliwości ich usuwania), a także strefa gazociągu wysokiego ciśnienia. Plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zastosowania indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach przeznaczonych pod usługi. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” poinformowało, iż istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny oraz osiedle Panorama. Odbiór ścieków Przedsiębiorstwo może zapewnić za pomocą kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Śnieżnej, co wymagać będzie wybudowania przyłącza do nieruchomości przez inwestora. Ustalenia w tym zakresie inwestor winien ustalić z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: U – tereny usług oraz ZL – tereny parków i zieleńców.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Krośnieńska/Rubinowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
7 251 m2
Numer referencyjny: 
KroRub
Tytuł: 
ul. Krośnieńskia/Rubinowa, plot nr 2/5
Tytuł: 
ul. Krośnieńskia/Rubinowa, Grundstücks nr 2/5
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 2/5, Fläche 0.7251 ha, Katasterbezirk Cieplice X, AM-2, Grundbuch: JG1J/00081298/4.

Die Liegenschaft befindet sich zwischen der Krośnieńska-Strasse und der Rubinowa-Strasse im Stadtviertel Cieplce. In der Nähe gibt es eine Siedlung von Einfamilienreihenhäusern und einen Kommunalfriedhof.
Belastungen: Im großen Teil ist das Grundstück mit Bäumen bewachsen. Die Bebauung schränken der Park mit Grünanlagen, Baumgruppen und mehreren Felsenaufschlüssen, die nicht entfernt werden können) sowie eine Hochdruck-Gasleitung ein. Der Raumordnungsplan verbietet individuelle Lösungen der Wasserversorgung und der Ableitung der Abwässer auf den Gebieten, die für Dienstleistungen bestimmt wurden. Der Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ teilte mit, dass es möglich ist, das Wasserleitungsnetz zu benutzen, das den Friedhof und die Siedlung Panorama versorgt. Die Abwässer können mithilfe der Kanalisation in der Śnieżna-Strasse abgeführt werden. Dazu ist es notwendig, das der Erwerber einen Abwasseranschluss installiert. Die Einzelheiten sind mit dem Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ zu klären.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Im „Lokalen Raumordnungsplan der Wohnsiedlungsgebiete mit Dienstleistungen in der Struktureinheit Nowe Cieplice in Jelenia Góra“ befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit den Symbolen U und ZL gekennzeichnet wurde, und für Dienstleistungen, Parks und Grünanlagen bestimmt wurde.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 2/5 of the acreage 0.7251 ha, the area of Cieplice X, AM-2, land register nr JG1J/00081298/4.

The real estate located between Krośnieńska street and Rubinowa street, in Cieplice district, in the neighborhood of single family sequential housing and communal cemetery territory. Encumbrances: the plot in the significant part is wooded. The development of the plot is restricted by: the green-plots and park territories, groups of states forestation and rocky passage, under the strict protection (with no possibility of removing), as well as the zone of the gas main of higher pressure. The spatial development plan does not allow the usage of individual solutions of supplying water and transferring sewages on the lands meant for services. The Administration of Water Pipes and Sewage System „Wodnik” informed that the possibility of supplying in water from the water-supply grid supporting the communal cemetery and settlement Panorama is available. The collection of sewage, the Administration may secure through the sewage sanitary system located on Śnieżna street, what will require constructing an attachment to the property by the investor. The arrangements in this range the investor should establish with PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.
Land use and developing mode: in “the Local spatial development plan for housing development of territories with services in the structural unit Nowe Cieplice in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by the symbol U- the lands meant for services and ZL- the lands of parks and green-plots. 
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Ludowa, działka nr 68/6

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 68/6 o powierzchni 0.1119 ha, obręb Cieplice Vi, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00087770/9.


Nieruchomość położona pomiędzy ulicą Ludową a Łąkową, w najbliższej okolicy rzeki Kamienna. W pobliżu znajdują się budynki mieszkalnej i gospodarcze. Dojazd wąską drogą asfaltową. Obciążenia: działka porośnięta krzewami, drzewami i samosiejkami. Obciążona przebiegiem linii energetycznej oraz sieci gazowej i wodociągowej. Zgodnie z opinią Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarządu Zlewni w Jeleniej Górze nieruchomość nie znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, działka nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, zatem możliwa jest jej zabudowa.


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MPz, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze. Na obszarach oznaczonych literą „z” należy ograniczyć rozwój kubaturowego zainwestowania ze względu na potencjalne zagrożenie powodziowe; wprowadzone zainwestowanie powinno uwzględniać możliwość wystąpienia powodzi.


Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Ludowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 119 m2
Numer referencyjny: 
Lud
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice