Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Cieplicka, działka nr 121/4

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 121/4 o powierzchni 0.0941 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 121/5 o powierzchni 0.0343 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00089756/9, JG1J/00089753/8.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Cieplice, w obszarze słabo zurbanizowanym (rzadka zabudowa o funkcji przeważnie mieszkaniowej oraz funkcjach towarzyszących), w niedalekiej odległości od rzeki Kamienna. Działka nr 121/5 służy do obsługi komunikacyjnej. Obciążenia: działka porośnięta chwastami oraz drzewami owocowymi. Obciążona przebiegiem kanalizacji sanitarnej. W Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
941 m2
Numer referencyjny: 
C121/4
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Cieplicka, działka nr 121/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 121/3 o powierzchni 0.0951 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 121/5 o powierzchni 0.0343 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00089754/5, JG1J/00089753/8.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Cieplice, w obszarze słabo zurbanizowanym (rzadka zabudowa o funkcji przeważnie mieszkaniowej oraz funkcjach towarzyszących), w niedalekiej odległości od rzeki Kamienna. Działka nr 121/5 służy do obsługi komunikacyjnej. Obciążenia: działka porośnięta chwastami oraz drzewami owocowymi. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej. W Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
951 m2
Numer referencyjny: 
C121/3
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Cieplicka, działka nr 121/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 121/2 o powierzchni 0.1456 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 121/5 o powierzchni 0.0343 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00089755/1, JG1J/00089753/8.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Cieplice, w obszarze słabo zurbanizowanym (rzadka zabudowa o funkcji przeważnie mieszkaniowej oraz funkcjach towarzyszących), w niedalekiej odległości od rzeki Kamienna. Działka nr 121/5 służy do obsługi komunikacyjnej. Obciążenia: działka porośnięta krzewami i samosiejkami drzew. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej. W Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 456 m2
Numer referencyjny: 
C121/2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Gminna, działki nr 32 i 33

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działek nr 32 i nr 33 o łącznej powierzchni 0.3141 ha, obręb Cieplice VI, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00080945/8.

Nieruchomość położona w pośredniej części miasta, w pobliżu rzeki Kamienna. W najbliższej okolicy dominuje rozproszona zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Obciążenia: działka porośnięta krzewami i samosiejkami. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia wraz ze słupem, siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną. Działki znajdują się w pobliżu przyszłej drogi, mającej stanowić połączenie ulicy Karola Miarki z ulicą Wojewódzką. Nieruchomość leży w strefie pasa ochronnego sieci elektroenergetycznej – obszar ograniczonego użytkowania oraz w strefie wyznaczonej przez odległości podstawowe od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (przeznaczonego do likwidacji), a także w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. Przebieg infrastruktury technicznej ogranicza lokalizację zabudowy. Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nieruchomość leży poza strefą zalewu Q1% od rzeki Kamienna. Jednak teren ten narażony jest na podtapianie wodami opadowymi z terenów przyległych ze względu na jego konfigurację.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono mieszkalnictwo; jako przeznaczenie uzupełniające usługi do 30% powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej w obrębie poszczególnych samodzielnych posesji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
ul. Gminna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 141 m2
Numer referencyjny: 
G32,33
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Gminna, działka nr 31

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 31 o powierzchni 0.4688 ha, obręb Cieplice VI, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00080933/1.


Nieruchomość położona w pośredniej części miasta, w pobliżu rzeki Kamienna. W najbliższej okolicy dominuje rozproszona zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Obciążenia: działka porośnięta krzewami i samosiejkami, na zachodniej granicy rosną duże drzewa. Na działce znajdują się boksy betonowe. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia i siecią wodociągową. Nieruchomość leży w strefie pasa ochronnego sieci elektroenergetycznej – obszar ograniczonego użytkowania oraz w strefie wyznaczonej przez odległości podstawowe od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (przeznaczonego do likwidacji), a także w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. Przebieg infrastruktury technicznej ogranicza lokalizację zabudowy. Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej działka leży poza strefą zalewu Q1% od rzeki Kamienna. Jednak teren ten narażony jest na podtapianie wodami opadowymi z terenów przyległych ze względu na jego konfigurację.


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono mieszkalnictwo; jako przeznaczenie uzupełniające usługi do 30% powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej w obrębie poszczególnych samodzielnych posesji.


Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Gminna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 688 m2
Numer referencyjny: 
G31
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Rubinowa, działka nr 11/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 11/7 o powierzchni 0.1190 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Rubinowej, w dzielnicy Cieplice , na terenie osiedla mieszkaniowego zabudowie jednorodzinnej szeregowej. W pobliżu znajduje się teren cmentarza komunalnego oraz tereny zielone. Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodociągowej oraz linią telekomunikacyjną. Plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zastosowania indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach przeznaczonych pod usługi. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” poinformowało, iż istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny oraz osiedle Panorama. Odbiór ścieków Przedsiębiorstwo może zapewnić za pomocą kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Śnieżnej, co wymagać będzie wybudowania przyłącza do nieruchomości przez inwestora. Uzgodnienia w tym zakresie inwestor winien ustalić z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U, określonym jako tereny usług.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Rubinowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 190 m2
Numer referencyjny: 
R11/7
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Tytuł: 
ul. Rubinowa, plot nr 11/7
Tytuł: 
ul. Rubinowa, Grundstück Nr. 11/7
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 11/7, Fläche 0.1190 ha, Katasterbezirk Cieplice X, AM-2, Grundbuch: JG1J/00081298/4.

Die Liegenschaft befindet sich im Bereich der Rubinowa-Strasse im Stadtviertel Cieplce in einer Wohnsiedlung von Reihenhäusern. In unmittelbarer Nähe gibt einen Kommunalfriedhof und Grünflächen.

Belastungen: Durch das Grundstück verläuft ein Wasserleitungsnetz und eine Telekomleitung. Der Raumordnungsplan verbietet individuelle Lösungen der Wasserversorgung und der Ableitung der Abwässer auf den Gebieten, die für Dienstleistungen bestimmt wurden. Der Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ teilte mit, dass es möglich ist, das Wasserleitungsnetz zu benutzen, das den Friedhof und die Siedlung Panorama versorgt. Die Abwässer können mithilfe der Kanalisation in der Śnieżna-Strasse abgeführt werden. Dazu ist es notwendig, das der Erwerber einen Abwasseranschluss installiert. Die Einzelheiten sind mit dem Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ zu klären.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Im „Lokalen Raumordnungsplan der Wohnsiedlungsgebiete mit Dienstleistungen in der Struktureinheit Nowe Cieplice in Jelenia Góra“ befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol U gekennzeichnet wurde, und für Dienstleistungen bestimmt wurde.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 11/7 of the acreage 0.1190 ha, the area of Cieplice X, AM-2, land register nr JG1J/00081298/4.

The real estate is located in the region of Rubinowa street, in the district Cieplice, on the area of housing single family sequential development. Nearby the communal cemetery land is situated, as well as the green area. Encumbrances: the real estate is encumbered by the passage of water supply grid and telecommunication line. The spatial development plan does not allow the use of individual solutions of water supply and transferring sewage on the grounds meant for the services. The Administration of Water Pipes and Sewage System „Wodnik” informed that the possibility of supplying in water from the water-supply grid supporting the communal cemetery and settlement Panorama is available. The collection of sewage, the Administration may secure through the sewage sanitary system located on Śnieżna street, what will require constructing an attachment to the property by the investor. The arrangements in this range the investor should establish with PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.
Land use and developing mode: in “the Local spatial development plan for housing development of territories with services in the structural unit Nowe Cieplice” the real estate is located on the area marked by the symbol U, described as the service territories.
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Krośnieńska, działki nr 1/11 i 1/13

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 1/11 i nr 1/13 o łącznej powierzchni 1.0141 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta: JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona w Stefie pośredniej miasta, na obrzeżach Cieplic, w okolicy osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. W pobliżu znajduje się cmentarz komunalny.

Obciążenia: działki porośnięte drzewami i krzewami, obciążone przebiegiem linii telefonicznej, przebiegiem sieci energetycznej (podziemnej i napowietrznej) oraz słupem energetycznym. Zgodnie z informacją uzyskaną od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. dla przedmiotowego terenu istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny i osiedle Panorama; odbiór ścieków za pomocą kanalizacji zlokalizowanej przy ul. Śnieżnej. Nieruchomość położona w granicach obszaru górniczego wód uzdrowiskowych i strefy „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:
- 2MN/Z – tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy,
- 4Mz/Z – tereny zorganizowanych form realizacji budownictwa mieszkaniowego,
- ZL – tereny parków i zieleńców oraz zespoły zadrzewień i wychodni skalnych, podlegających ścisłej ochronie.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Ulica: 
Krośnieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
10 141 m2
Numer referencyjny: 
K1/11
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Tytuł: 
Krosnieńska street, plot numbers 1/11 and 1/13
Tytuł: 
ul. Krośnieńska, Grundstücke Nr. 1/11 und 1/13
Opis: 

 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen der Grundstücke Nr. 1/11 und 1/13, Fläche 1,0141 ha, Katasterbezirk Cieplice X, AM-2, Grundbuch: JG1J/00081298/4.

Die Liegenschaft befindet sich in der mittleren Zone der Stadt, am Rande von Cieplice, in der Nähe von einer Einfamilienhäuser-Wohnsiedlung. In der näheren Umgebung gibt es einen Kommunalfriedhof.

Belastungen: Die Grundstücke sind mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Durch die Grundstücke verläuft eine Telefonleitung, ein Stromnetz (Freileitung und unterirdisch verlegte Leitung) sowie ein Mast.Der Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ GmbH teilte mit, dass es möglich ist, das Wasserleitungsnetz zu benutzen, das den Friedhof und die Siedlung Panorama versorgt. Die Abwässer können mithilfe der Kanalisation in der Śnieżna- Straße abgeführt werden. Die Liegenschaft befindet sich in den Grenzen des Gebietes der Gewinnung von Heilwasser sowie im Bereich „B“ des Kurortes.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: : In dem lokalen Raumordnungsplan für die Wohnbauflächen mit Dienstleistungen in der Struktureinheit Nowe Cieplice in Jelenia Górabefindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit folgenden Symbolen gekennzeichnet wurde:

  • 2MN/Z – Wohnbaugebiete mit niedriger Bebauungsintensität,

  • 4Mz/Z – Gebiete für organisierte Formen des Wohnbaus,

  • ZL – Parkanlagen und Grünflächen sowie Baumgruppen und Felsaufschlüsse, die unter Schutz stehen.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped land located within the borders of plot numbers 1/11 and 1/13 of total area 1.0141 ha, precinct Cieplice X, AM-2, land and mortgage register: JG1J/00081298/4.

 

The property is situated in the intermediate zone of the city, in the outskirts of Cieplice, in the vicinity of single-family housing complex. Municipal cemetery is located nearby.

 

Encumbrances: plots are overgrown with bushes and trees, encumbered with telephone line, power line (underground and overhead) and electric post. According to the information, regarding the said area, obtained at the PWiK “Wodnik”* [*Municipal Water and Sewerage Company „Aquarius” limited liability company] there is a possibility to supply water from the water network which supplies the municipal cemetery and the Panorama housing complex; reception of wastewater by means of sewage system located at Śnieżna street. The property located within the mining area, mineral waters and zone “B” conservation spa resort.

 

Land use and development: in the “Local plan of spatial development of residential areas with services in the area of Nowe Cieplice in Jelenia Góra”, the property is located in the area marked with the symbols:

- 2MN/Z – residential low density built-up areas,

- 4Mz/Z – organized types of residential development,

- ZL – park and green areas, stands of trees and outcrops are protected areas.

 

Term of land development: 5 years

Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Objazdowa/Spółdzielcza, działka nr 91/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 91/2 o powierzchni 3.6586 ha, obręb Cieplice II, AM-6, księga wieczysta nr JG1J/00088408/8.

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej-przemysłowej miasta, przy ulicy Objazdowej sąsiedztwie terenów kamiennogórskiej strefy ekonomicznej. Dojazd do działki drogą gruntową.

Obciążenia: działka  obciążona przebiegiem podziemnej sieci energetycznej, napowietrzną siecią energetyczną wysokiego napięcia 110 kV oraz 220 kV ze słupami, siecią gazową wysokiego ciśnienia, siecią wodociągową, rowami oraz napowietrznym rurociągiem cieplnym DN300 oraz podziemną siecią ciepłowniczą DN150/250.

Zabudowa działki możliwa jest poza pasami gruntów, określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanowiących orientacyjne granice obszaru ograniczonego użytkowania pod liniami elektroenergetycznymi oraz strefę wyznaczoną przez odległości podstawowe od gazociągu.

Przed zawarciem umowy sprzedaży na nieruchomość ustanowiona zostanie nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 46 i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Ustanowienie służebności przesyłu obejmować będzie prawo korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanych na tych gruntach  sieci ciepłowniczych w pasie gruntu wzdłuż osi sieci. Prawo to ujawnione zostanie w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

W celu zapewnienia swobodnego dostępu do napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz gazociągu podwyższonego ciśnienia związanymz eksploatacją, konserwacją i modernizacją tych urządzeń, nabywca ustanowi na działce służebność przesyłu oraz ustali warunki jej wykonywania z gestorami w/w sieci.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych; przeznaczeniem uzupełniającym są: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi, zieleń urządzona.

Ulica: 
rejon ulicy Objazdowej/Spółdzielczej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
36 586 m2
Numer referencyjny: 
Sp91/2
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, plot nr 91/2
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, Grundstück Nr. 91/2
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 91/2, Fläche 3.6586 ha, Katasterbezirk Cieplice II, AM-6, Grundbuch: JG1J/00088408/8.

Die Liegenschaft befindet sich am Stadtrand in der Objazdowa-Strasse, in der Nachbarschaft von der „Kamienna-Góra-Wirtschaftszone “. Die Zufahrt zur Liegenschaft über einen Feldweg.

Belastungen: Durch das Grundstück verlaufen: ein Erdkabelnetz, Hochspannungsleitungen 110kV und 220 kV mit Masten, eine Hochdruck-Gasleitung, ein Wasserleitungsnetz, Gräben, eine überirdische Wärmefernleitung DN300 sowie eine erdverlegte Wärmefernleitung DN150/250.

Die Bebauung des Grundstücks ist nur außerhalb der Flächen möglich, die im Raumordnungsplan als Schutzzone für die Hochspannungsleitung und Gasleitung gelten.

Vor dem Abschluss des Immobilienkaufvertrages wird eine kostenlose und unbefristete Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für ECO in Jelenia Góra GmbH ul. Karola Miarki 46 und für jeden späteren Besitzer der Fernwärmeleitung bestellt. Die Grunddienstbarkeit betrifft das Recht auf Nutzung, Wartung, Reparatur und Modernisierung des sich auf dem Gebiet befindenden Netzes der Wärmeleitung. Dies trifft auf die Fläche entlang der Leitung zu. Dieses Recht wird in der Dritten Abteilung des Grundbuchs dieser Liegenschaft festgehalten.

Um einen freien Zugang zur Hochspannungsleitung und zur Hochdruck-Gasleitung zu gewähren, ist der Erwerber verpflichtet, die Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für die Verwalter der oben genannten Netze zu bestellen und mit ihnen die Bedingungen der Grunddienstbarkeit festzulegen.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Laut der „Änderung des lokalen Raumordnungsplanes der Straßen Spółdzielcza-Lubańska in Jeleniej Góra“, befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol P,U4 gekennzeichnet wurde. Als Bebauung hat man Produktionsstätte, Dienstleistungsstätte festgelegt, ausgenommen Dienstleistungen, die laut dem speziellen Gesetz dem Lärmschutz unterliegen. Als ergänzender Verwendungszweck gelten Objekte und Einrichtungen der technischen Infrastruktur, öffentliche Parkplätze und Grünanlagen.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 91/2 of the acreage of 3.6586 ha, the area of Cieplice II, AM-6, land register nr JG1J/00088408/8.

The real estate located in peripheral and industrial zone of the city, next to Objazdowa street in the neighborhood of Kamienna Góra county’s economical zone area. The access to the estate through the unsurfaced road.
 
Encumbrances: the plot is encumbered by course of underground electrical grid, the aerial electrical grid of high electric power transmission 110 kV and 220 kV along with poles, gas grid of high pressure, water-supply grid, ditches and an aerial thermal pipeline DN300, as well as an underground heating grid DN150/250.
The land development is possible beyond the land, described in the local plan of land management, that constitute the approximate area’s lines of the restricted use under the electrical grid, as well as the determined zone by basic distances from the gas main.
Before making a sale agreement upon the real estate, a free of charge and time unlimited servitude transfer for the benefit of ECO Jelenia Góra Sp. z o.o based in Jelenia Góra on Karol Miarka 46 street, and every owner of heating grid will be constituted. Establishing the servitude transfer will include the right of using within and connected with exploitation, conservation, maintenance and modernization, by the easy access to heating grids located on this land alongside the grid axis. This legislation will be revealed in the III section of land register ran for this real estate.
In order to provide an easy access to aerial electrical grid of high electric power transmission, as well as gas main of increased pressure connected to exploitation, conservation and modernization of these devices, the purchaser will establish the land servitude transfer and the conditions of its fulfilling with gestors of the grid mentioned above. 
Land use and developing mode: in “The change of local developing spatial plan of streets region Spółdzielcza-Lubańska in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbol P,U4, for which  a basic development was established as land of industrial development, service development excluding the services of acoustical protection according to the common special regulations; the completing land use is: the objects and devices of technical infrastructure, public parking, arranged greenery.
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Objazdowa/Spółdzielcza, działka nr 91/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 91/1 o powierzchni 2.8456 ha, obręb Cieplice II, AM-6, księga wieczysta nr JG1J/00088407/1.

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej-przemysłowej miasta, przy ulicy Objazdowej sąsiedztwie terenów kamiennogórskiej strefy ekonomicznej. Dojazd do działki drogą gruntową.

Obciążenia: działka w znacznym stopniu obciążona sieciami: gazową podwyższonego średniego ciśnienia Dn300 1,6 MPa wraz z zespołem zaporowo-upustowym, napowietrzną siecią energetyczną wysokiego napięcia 110 kV oraz 220 kV, podziemną siecią energetyczną, podziemną siecią ciepłowniczą DN150/250 oraz rowami.

Zabudowa działki możliwa jest poza pasami gruntów, określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stanowiących orientacyjne granice obszaru ograniczonego użytkowania pod liniami elektroenergetycznymi oraz strefę wyznaczoną przez odległości podstawowe od gazociągu.

Przed zawarciem umowy sprzedaży na nieruchomość ustanowiona zostanie nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 46 i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Ustanowienie służebności przesyłu obejmować będzie prawo korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanych na tych gruntach  sieci ciepłowniczych w pasie gruntu wzdłuż osi sieci. Prawo to ujawnione zostanie w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

W celu zapewnienia swobodnego dostępu do napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz gazociągu podwyższonego ciśnienia związanym z eksploatacją, konserwacją i modernizacją tych urządzeń, nabywca ustanowi na działce służebność przesyłu oraz ustali warunki jej wykonywania z gestorami w/w sieci.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza-Lubańska w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych; przeznaczeniem uzupełniającym są: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ogólnodostępne parkingi, zieleń urządzona.

Ulica: 
rejon ulicy Objazdowej/Spółdzielczej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
28 456 m2
Numer referencyjny: 
Sp91/1
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, plot nr 91/1
Tytuł: 
ul. Objazdowa/Spółdzielcza, Grundstück Nr. 91/1
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 91/1, Fläche 2.8456 ha, Katasterbezirk Cieplice II, AM-6, Grundbuch: JG1J/00088407/1.

Die Liegenschaft befindet sich am Stadtrand, im Industrieviertel in der Objazdowa-Strasse, in der Nachbarschaft von der „Kamienna-Góra-Wirtschaftszone “. Die Zufahrt zur Liegenschaft über einen Feldweg.

Belastungen: Durch das Grundstück verlaufen: eine Gasleitung (erhöhter Mitteldruck) DN300 1,6 MPa, Hochspannungsleitungsnetz 110 kV und 220 kV, eine erdverlegte Wärmefernleitung DN150/250 und Gräben.

Die Bebauung des Grundstücks ist nur außerhalb der Flächen möglich, die im Raumordnungsplan als Schutzzone für die Hochspannungsleitung und Gasleitung gelten.

Vor dem Abschluss des Immobilienkaufvertrages wird eine kostenlose und unbefristete Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für ECO in Jelenia Góra GmbH ul. Karola Miarki 46 und für jeden nachfolgenden Besitzer der Fernwärmeleitung bestellt. Die Grunddienstbarkeit betrifft das Recht auf Nutzung, Wartung, Reparatur und Modernisierung des sich auf dem Gebiet befindenden Netzes der Wärmeleitung. Dies trifft auf die Fläche entlang der Leitung zu. Dieses Recht wird in der Dritten Abteilung des Grundbuchs dieser Liegenschaft festgehalten.

Um einen freien Zugang zur Hochspannungsleitung und zur Hochdruck-Gasleitung zu gewähren, ist der Erwerber verpflichtet, die Grunddienstbarkeit der Leitungsrechte für die Verwalter der oben genannten Netze zu bestellen und mit ihnen die Bedingungen der Grunddienstbarkeit festzulegen.

 

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Laut der „Änderung des lokalen Raumordnungsplanes der Straßen Spółdzielcza-Lubańska in Jeleniej Góra“, befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol P,U4 gekennzeichnet wurde. Als Bebauung hat man Produktionsstätten, Dienstleistungsstätten festgelegt, ausgenommen Dienstleistungen, die laut dem speziellen Gesetz dem Lärmschutz unterliegen. Als ergänzender Verwendungszweck gelten Objekte und Einrichtungen der technischen Infrastruktur, öffentliche Parkplätze und Grünanlagen.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 91/1 of the acreage of 2.8456 ha, the area of Cieplice II, AM-6, land register nr JG1J/00088407/1.

 
The real estate located in peripheral and industrial zone of the city, next to Objazdowa street in the neighborhood of Kamienna Góra county’s economical zone area. The access to the estate through the unsurfaced road.
Encumbrance: the plot largely is encumbered by the grids: gas with the increased average pressure Dn300 1,6 MPa along with the barrage and sluice unit, the aerial electrical grid of high electric power transmission 110 kV and 220 kV, underground electrical grid, underground heating grid DN150/250 and ditches.
 
The land development is possible beyond the land, described in the local plan of land management, that constitute the approximate area’s lines of the restricted use under the electrical grid, as well as the determined zone by basic distances from the gas main.
Before making a sale agreement upon the real estate, a free of charge and time unlimited servitude transfer for the benefit of ECO Jelenia Góra Sp. z o.o based in Jelenia Góra on Karol Miarka 46 street, and every owner of heating grid will be constituted. Establishing the servitude transfer will include the right of using within and connected with exploitation, conservation, maintenance and modernization, by the easy access to heating grids located on this land alongside the grid axis. This legislation will be revealed in the III section of land register ran for this real estate.
In order to provide an easy access to aerial electrical grid of high electric power transmission, as well as gas main of increased pressure connected to exploitation, conservation and modernization of these devices, the purchaser will establish the land servitude transfer and the conditions of its fulfilling with gestors of the grid mentioned above. 
Land use and developing mode: in “The change of local developing spatial plan of streets region Spółdzielcza-Lubańska in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbol P,U4, for which  a basic development was established as land of industrial development, service development excluding the services of acoustical protection according to the common special regulations; the completing land use is: the objects and devices of technical infrastructure, public parking, arranged greenery.
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Rejon ul. Wróblewskiego, dz. nr 108

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 108 o powierzchni 0.3608 ha, obręb Cieplice VII, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00091141/2.

Opis: nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, przy drodze asfaltowej, na osiedlu mieszkaniowym budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kościół.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U, określonym jako tereny usług. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położona jest w granicach obszaru górniczego wód uzdrowiskowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Walerego Wróblewskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 608 m2
Numer referencyjny: 
Wrób108
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Tytuł: 
ul. Walerego Wróblewskiego, plot nr 108
Tytuł: 
ul. Walerego Wróblewskiego, Grundstück Nr. 108
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 108, Fläche 0.3608 ha, Katasterbezirk Cieplice VII, AM3, Grundbuch: JG1J/00091141/2.

Beschreibung: Die Liegenschaft ist im Stadtviertel Cieplice an einem asphaltierten Weg gelegen, in einer Wohnsiedlung von Einfamilienhäusern und Reihenhäusern. In unmittelbarer Nähe gibt es eine Kirche.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Im „Lokalen Raumordnungsplan der Wohnsiedlungsgebiete mit Dienstleistungen in der Struktureinheit Nowe Cieplice in Jelenia Góra“ befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol U gekennzeichnet wurde, und für Dienstleistungen bestimmt wurde. Die Liegenschaft liegt laut dem „Lokalen Raumordnungsplan“ im Bereich der Gewinnung von Heilwasser.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 108 of the acreage 0.3608 ha, , the area of Cieplice VII, AM-3, land register nr JG1J/00091141/2.

Description: The undeveloped real estate located in the district of Cieplice, next to asphalt road, in the area of single-family, free standing and sequentially developed housing estate. In the direct neighborhood the church is located. 
Land use and developing mode: in “The change of local developing spatial plan of the house-building land territories with services in structural unit Nowe Cieplice in Jelenia Góra” the real estate located on the area marked by a symbol U, described as territories of services. The real estate, under the local plan of spatial development, is located in the area of mining spa waters. 
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice