Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 5 w bundynku przy ul. Daniłowskiego 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Daniłowskiego 14 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 85,11 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarni i w.c. o powierzchni użytkowej 80,08 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i dwóch piwnic o powierzchni 5,03 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 23 o powierzchni 0.0778 ha – obręb Cieplice VII, AM - 1 – wynosi 21,91 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00055863/5.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Daniłowskiego 14 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MN, dla którego jako przeznaczenie określono: tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

Ulica: 
Daniłowskiego 14
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
80.08 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Cieplickiej 76

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 76 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 62,00 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i w.c. o powierzchni użytkowej 48,50 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy i strychu o powierzchni 13,50 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 109 o powierzchni 0.1909 ha – obręb Cieplice IV, AM - 4 – wynosi 9,34 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00065507/5.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 76 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 76 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MN,MW,U 9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Cieplicka 76
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
48.50 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 16.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 w bundynku przy ul. Staromiejskiej 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 73,95 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 73,52 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 0,43 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/3 o powierzchni 0.0223 ha – obręb Cieplice V, AM - 1 – wynosi 11,93 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00043676/0.

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony jest natomiast na obszarze układu urbanistycznego Cieplic, wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym wszelkie prace na zewnątrz budynku mające wpływ na ww. zabytkowy układ urbanistyczny wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, obiekt również podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 10 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.13 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Staromiejska 10
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
73.52 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 16.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności - dz. 13/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 13/2 o powierzchni 0.2847 ha, obręb Cieplice IX, AM-2, księga wieczysta JG1J/00080937/9.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, w drugiej linii zabudowy ulicy Wolności, w niedalekiej odległości od zespołu budynków dawnej gorzelni, w których obecnie mieszczą się hurtownie, sklepy i warsztaty, w odległości ok. 3 km od centrum Jeleniej Góry i ok. 3 km od centrum Cieplic. Działka położona za budynkiem wielorodzinnym nr 173 przy ul. Wolności, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny niezabudowane oraz potok Łutynka. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z głównego pasa drogowego ulicy Wolności na działkę drogową nr 14, utwardzoną kamiennym tłuczniem.

 

Obciążenia:

Teren nieruchomości częściowo ogrodzony i zagospodarowany przez mieszkańców budynku nr 173 pod ogródki przydomowe oraz garaże. Jak poinformował ZGKiM korzystanie z gruntu Miasta odbywa się na podstawie zawartych z ZGKiM umów dzierżaw, które obowiązują do dnia 31.12.2016 r. Dzierżawcy poinformowani zostali, iż umowy te nie zostaną przedłużone a termin przekazania gruntu w stanie wolnym od obciążeń ustalony został na dzień 09.01.2017 r.

Pozostała część terenu działki to teren ogólnodostępny, nieużytkowany, porośnięty kilkoma drzewami. Część powierzchni nieruchomości, położona obok potoku, to teren obniżony, narażony na wylewy powodziowe.

W działce drogowej nr 14 poprowadzona jest sieć wodna, gazowa, elektryczna oraz kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ulicy Wolności. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegojednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU 31, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Zgodnie z zapisami w/w planu część działki położona jest na obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem z uwagi na jego zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie ustala się.

 

Ulica: 
Wolności
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 847 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 12.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Granicznej - dz. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 o łącznej powierzchni 0.3737 ha, obręb Cieplice XI, AM-3, księga wieczysta JG1J/00081756/3.

 

Opis:

Nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, na końcu ulicy Granicznej, na zapleczu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 52 przy ul. Granicznej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz niezabudowanych terenów zielonych. Część powierzchni gruntu przy budynku nr 52 wykorzystywana jest bezumownie jako ogród warzywny, pozostała część to teren nieużytkowany, zachwaszczony i zakrzaczony. Dojazd do nieruchomości - urządzoną drogą asfaltową, która kończy się na wysokości budynku nr 52, dalej drogą gruntową i przez teren działki nr 7/6, która stanowi teren zielony.

Najbliższa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Granicznej i „sięga” do budynku nr 52. Jak poinformowało PWiK „Wodnik” w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej nie jest planowana dalsza rozbudowa i pozostaje to w gestii przyszłego inwestora. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne będzie uwzględnienie urządzenia podnoszącego ścieki.

 

Obciążenia:

Nieruchomość z dwóch stron ograniczona rowami wodnymi. Pierwszy położony jest w granicach działki gminnej nr 6, wzdłuż działki nr 7/6, która ma stanowić dojazd do działek nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5. Rów ten, jak poinformował WGKiOŚ tut. Urzędu, odprowadza duże ilości wody z terenów położonych powyżej. Zabezpieczenie tego rowu należy uwzględnić w projekcie budowy drogi dojazdowej na działce nr 7/6.

Drugi, czynny rów biegnie w granicach działek prywatnych nr 9/4, 9/5, 9/10 oraz obciąża częściowo działki przeznaczone do zbycia nr 7/3, 7/4, 7/5. Jego ewentualne zarurowanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Na działce nr 7/5 istnieje zagłębienie terenu o nieustalonej głębokości, w którym zbierają się wody. Zbiornik ten jest nieużytkowany, zabagniony, zakrzaczony. W obrębie tego zbiornika zlokalizowana jest betonowa komora. Ewentualna likwidacja zbiornika poprzez jego osuszenie wymaga wykonania specjalistycznych opinii. Wszelkie prace przy zbiorniku należy uzgadniać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Teren nieruchomości miejscami podmokły, zwłaszcza w okresie opadów.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość (poza działką nr 7/5) położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN 49, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 7/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS 5, określonym jako tereny wód powierzchniowych śródlądowych, na których ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów przeznaczenia uzupełniającego.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Graniczna
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 737 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 03.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Cervi 5 - dz. 27/2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 5 zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym wcześniej na cele oświatowe, podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne z użytkowym poddaszem, w zabudowie wolnostojącej oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję dawnej pracowni artystycznej. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, woda, kanalizacja, sieć telefoniczna, sieć ciepłownicza oraz gaz. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 27/2 powierzchni 0.3253 ha, Cieplice V, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00097023/4.

 

Budynek przy ul. Cervi 5 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra w trybie art. 39 pkt. 3 i 4 ustawy prawo budowlane. Budynek zbudowany około 1910 r. jako szkoła katolicka, po II Wojnie Światowej służył jako internat Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut z ryzalitem wejściowym i bocznym ryzalitem klatki schodowej, forma czterospadowego ceramicznego dachu z facjatkami naczółkami, kompozycja i wystrój elewacji z klinkierową cegłą licującą i ceramicznymi parapetami oraz ceramicznym koronującym gzymsem konsolkowym, kamienny cokół, forma profilowanych otworów okiennych i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega również ceramiczny mur na granicy działki.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest w centrum Cieplic uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Hotel Cieplice oraz tereny zielone Parku Zdrojowego. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna, pensjonatowa i hotelowa. W dalszym sąsiedztwie znajduje się siedziba ośrodka zamiejscowego Politechniki Wrocławskiej (Pałac Schaffgotschów) oraz obiekty uzdrowiskowe.

Działka o nieregularnym kształcie, budynek zlokalizowany jest w jej środkowej części. Teren zagospodarowany, zadbany, uporządkowany, ogrodzony. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część z wyżej wymienionej sieci stanowi przyłącza do istniejącego budynku. Przy budynku znajduje się szambo. W północno-wschodnim narożniku działki znajduje się słup od którego przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 9 dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Przeznaczeniem uzupełniającym są ogólnodostępne parkingi. Nieruchomość położona na obszarze objętym strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej i „OW obserwacji archeologicznej, a także położone w obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego planu pas nieruchomości od strony drogi publicznej ulicy Cervi oznaczony jest jako przestrzeń publiczna.

 

Termin zagospodarowania: Nie ustala się

 

Ulica: 
Cervi
58-560
Cena: 
959 500.00 pln
Cena m2: 
292.04 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 253 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 04.07.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wolności 38.2014

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 38.2014

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 21,57 m2

Powierzchnia użytkowa: 34,24 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie elektryczne;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej.

Oferta ważna do dnia 30 września  2017 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 9A lub pod numerem telefonu: 75 75 46 337.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Spółdzielczej - działka nr 71/1

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 71/1, obręb Cieplice II, AM-4 o powierzchni 1.3941 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00078731/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Spółdzielczej. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miasta, w obszarze przemysłowym. W sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcyjne, bazy i składy oraz grunty niezabudowane przeznaczone pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze. W pasie ulicy Spółdzielczej przebiega sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

Obciążenia:

Działka nr 71/1 od strony północno-wschodniej ograniczona rowem, a od strony południowo-zachodniej drogą gruntową – ulicą Ceglaną. Teren płaski o regularnym, czworokątnym kształcie, stanowiącym grunty orne obsiane owsem. Dojazd z ulicy Ceglanej. Nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110 kV), dla której ustanowiona jest strefa ochronna o szerokości 30 m. W pasie ochronnym ustala się następujące warunki zagospodarowania i użytkowania terenów:

  • wyklucza się lokalizację budynków, obiektów budowlanych i konstrukcji zagrażających bezpieczeństwu sieci;

  • zasady dokonywania zmian w zagospodarowani terenów położonych w pasie technologicznym sieci elektroenergetycznych, określają przepisy odrębne;

  • zieleń wysoką można lokalizować w odległości 16,5 m od osi linii.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej przy ulicy Trasa Czeska w Jeleniej Górze” uchwalonym Uchwałą nr 322.XXXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 grudnia 2012 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: P,U/ZP.3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ochronie podlegają odkryte na całym obszarze planu w toku prac budowlanych, obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
13 941 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 02.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Wodnej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Wodnej 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 27,86 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: kuchni i pokoju o powierzchni użytkowej 19,83 m2oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy i komórki o łącznej powierzchni 8,03 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 26/24 o powierzchni 0.0575 ha – obręb Cieplice V, AM-5 – wynosi 6,58%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00062184/3.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w budynku lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: rzut, bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji z pseudoryzalitem klatki schodowej, form i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych (charakterystyczne gzymsy nadokienne i nad drzwiami wejściowymi. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy), ujednolicenie kolorystyki stolarki okiennej (wymagany kolor biały).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wodnej 5 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Wodna 5
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
575 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
19.83 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 07.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w buydynku przy ul. Wodnej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 67,21 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: kuchni i dwóch pokoi o powierzchni użytkowej 52,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. w.c., piwnicy i komórki o łącznej powierzchni 15,01 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 26/24 o powierzchni 0.0575 ha – obręb Cieplice V, AM-5 – wynosi 15,86%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00062184/3.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w budynku lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: rzut, bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji z pseudoryzalitem klatki schodowej, form i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych (charakterystyczne gzymsy nadokienne i nad drzwiami wejściowymi. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy), ujednolicenie kolorystyki stolarki okiennej (wymagany kolor biały).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wodnej 5 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Wodna 5
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
575 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
52.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 07.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice