Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 6położony na II piętrzebudynku przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 24,10 m2, składa się z pokoju i kuchni. W.c. lokalu na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Lokal zbywany wraz z udziałem wynoszącym 822/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 69 o powierzchni 0. ha, obręb Cieplice V, AM-1. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00041453/7.

Budynek przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Cieplice wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków W Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze.

Obciążenia: Nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego w zakresie dotyczącym zmiany udziałów. W związku z tym, nabywca wyraża zgodę na nabycie udziału w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 822/10.000 części, tj. udziału aktualnie przypadającego Gminie oraz na zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Marysieński Sobieskiej 5 i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Jelenia Góra. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 14 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Marysieńki Sobieskiej
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
24.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nadbrzeżna - dz. nr 12

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 12 o powierzchni 0.1552 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00080951/3.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 552 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nadbrzeżna - dz. nr 8

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 8 o powierzchni 0.1550 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00096703/5.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

Działka nr 8 obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami; w związku z czym na działce ustanowiona została odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.; treść służebności ujawniona została w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości;

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 550 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności - dz. nr 14/1 i 14/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 14/1 i 14/7 o łącznej powierzchni 0.1445 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00096704/2.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

Działka nr 14/1 obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacyjnej k600 oraz cieci wodociągowej wA200;

Działka nr 14/7 obciążona jest przebiegiem sieci wodociągowej w90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks200; w granicach działki położona jest częściowo studnia kanalizacyjna; w związku z powyższym na działce ustanowiona została odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.; treść służebności ujawniona została w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 445 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 66/2 i 66/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działek nr 66/2 i 66/5 o łącznej powierzchni 0.1216 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00060181/8.

 

Opis:

nieruchomość położona w jednostce Cieplice, pomiędzy pasem drogowym ulicy Zjednoczenia Narodowego a korytem rzeki Kamienna, w niedalekiej odległości od skrzyżowania z ulicą Sobieszowską, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Działka zlokalizowana w odległości około jednego kilometra od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, itp. Teren nieruchomości płaski, w roku 2008 został podwyższony poprzez składowanie na nim mas ziemnych (tzw. urobku) pochodzących z koryta rzeki.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Zjednoczenia Narodowego.

 

Obciążenia:

Niewielka południowo-zachodnia część nieruchomości, granicząca z rzeką, położona jest na terenach oznaczonych symbolem KD/p, stanowiących tereny przestrzeni publicznej przeznaczone pod ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Mając na uwadze ustalenia planu, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej, polegającej na prawie swobodnego dostępu do działek nr 66/2 i 66/5, w pasie gruntu graniczącego z rzeką Kamienna, celem realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek nr 66/2 i 66/5 na rzecz Miasta Jelenia Góra, tj. każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr JG1J/00047728/8.

Nieruchomość częściowo położona jest w zasięgu zalewu Q=0,2% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat) oraz częściowo w zasięgu zalewu Q=1% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat). W przypadku planowania jakichkolwiek inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy uwzględnić obowiązujące nakazy i ograniczenia wynikające z art. 40 i 881 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Do nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zastosowanie mają także art. 27 i art. 29 ww. ustawy.

Fragment sieci wodociągowej wA125 przebiegającej przez nieruchomość został wyłączony z eksploatacji po zrealizowaniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Cieplic lewobrzeżnych od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego”.

Nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej SN 20kV L-141. Linia ta przebiega bezpośrednio nad terenem wskazanym do zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Realizacja obiektu budowlanego wymagać będzie przebudowy ww. linii celem likwidacji kolizji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą
nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.9 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi wbudowane; dopuszcza się lokalizację garaży.

Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej,
w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „B”.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 216 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 85/1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 85/1 o powierzchni 0.0999 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00098544/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona w jednostce Cieplice, w odległości około jednego kilometra od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej. Od strony północnej przylega bezpośrednio do pasa drogowego – ulicy Zjednoczenia Narodowego, z pozostałych stron graniczy z jednorodzinną i wielorodzinną zabudową mieszkaniową oraz terenem niezabudowanym położonym wzdłuż rzeki Kamienna.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem przykanalika biegnącego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 86. Zgodnie z ustaleniami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów kanał ten nie jest wykorzystywany i może być usunięty. Ponadto nieruchomość jest obciążona:

- nieczynną siecią wodociągową w80 oraz siecią kanalizacji sanitarnej ks250, które obsługiwały zlikwidowaną oczyszczalnię ścieków;

nieeksploatowanymi sieciami kanalizacji K200 i Kd300;

- odcinkiem czynnej sieci wodociągowej w80, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o., objętej służebnością przesyłu czynnego przyłącza wodociągowego w40, biegnącego do budynku nr 48 przy ulicy Zjednoczenia Narodowego;

- podziemną i napowietrzną linią energetyczną;

- w granicach działki zlokalizowane są studzienki kanalizacyjne oraz słup energetyczny.

Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098544/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze o następującej treści: prawo odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebność przesyłu, polegającej na:

a) znoszeniu istnienia na działce 85/1, w granicach tzw. powierzchni strefy służebności przesyłu, urządzeń przesyłowych w postaci - na działce nr 85/1- rurociągu sieci wodociągowej fi 80 w strefie służebności przesyłu o powierzchni 0,24 m2 , obliczonej jako iloczyn szerokości rzutu poziomego tego przewodu (0,08m) i jego długości (3m),

b) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem, przy czym warunki techniczne wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z aktualnym właścicielem nieruchomości obciążonej,

c) ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez zakazanie:

- wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na urządzeniach przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia urządzeń przesyłowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia prac ziemnych zmieniających istotne ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu urządzeń przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia działań mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny i sposób działania urządzeń przesyłowych, bądź prowadzących do ich uszkodzenia.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.8, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „B”.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
999 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wolności 7.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 7.2017

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 68,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 90,57 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, wymaga  robót remontowych;

Zadłużenie: nie wystepuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 2 pokoi, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 31 marca 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 27

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 27 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 45,24 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku z wejściiem do lokalu bezpośrednio z podwórza na lewo wspólnego korytarza. Składa się z dwóch pomieszczeń usługowych. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 136/20 o powierzchni 0.1776 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 3,14%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00092132/3.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 27 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 22 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

 

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
45.24 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Cieplickiej 38

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 38w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,17 m2, składa się z pokoju, kuchni, spiżarkiiprzedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 31,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj.pomieszczenia gospodarczego o powierzchni wynoszącej 7,05 m2.W.c. suche poza budynkiem. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr186/1 o powierzchni 0.0447 ha – obręb Cieplice+IV, AM-5, KW nr JG1J/00057251/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 16,25%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do biektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Cieplickiej nr 38 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U15 – określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i tereny usług z ogólnodostępnymi parkingami jako przeznaczenie uzupełniające.

 

Ulica: 
Cieplicka 38
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
31.12 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 w bundynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 40

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 40w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 45,48m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc  o powierzchni użytkowej 37,81 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 7,67m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku.

Działka 90/2o powierzchni 0.0765 ha – obręb Cieplice IV, AM-3, KW nr JG1J/00087598/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 19,42%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Zjednoczenia Narodowego 40 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, 6 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego 40
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.81 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice