Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Francuskiej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Francuskiej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 59,10 m2, składa się z trzechpokoi, kuchni i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 55,84 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Piwnicy i w.c.o powierzchni wynoszącej 3,26 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr91/14 o powierzchni 0.2507 ha – obręb Cieplice VI, AM-1, KW nr JG1J/00088035/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,74%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Francuskiej 13 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 4 MW – określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

Ulica: 
Francuska
58-560
Cena: 
24 700.00 pln
Cena m2: 
442.34 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
55.84 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 11.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Oskara Lanego 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 3 położony na I piętrze budynku przy ul. Oskara Lanego 11 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 68,98 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 55,37 m2oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 13,61 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 1.371/10.000 części. Działka nr 20/1 o powierzchni 0.1053 ha, obręb Cieplice V, AM-1, KW JG1J/00083404/5.

 

Budynek przy ul. Oskara Lange 11 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

nieruchomość przy ul. Oskara Lange 11 znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 20 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej "A".

 

 

 

Ulica: 
Oskara Lange
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
55.37 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 21A przy ul. Solankowej 21, 21A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 1 położony na parterze budynku nr 21A przy ul. Solankowej 21, 21A w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 28,90 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 23,96 m2oraz pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni 4,94 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 538/10.000 części. Działka nr 59/4 o powierzchni 0.1921 ha, obręb Cieplice V, AM-5, KW JG1J/00089879/7.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

Nieruchomość przy ul. Solankowej 21, 21A znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 3 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. 

 

 

 

Ulica: 
Solankowa
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
23.96 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Krośnieńskiej 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Krośnieńskiej 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 34,82 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni z wydzieloną łazienką z w.c. o łącznej pow. użytkowej 22,87 m2 oraz pomieszszczeń przynależnych tj. dwóch pom. gospodarczych o pow. 11,95 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 53/5 powierzchni 0.07223 ha – obręb Cieplice VII, AM - 5 – wynosi 11,41 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00069578/1.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Krośnieńskiej 2 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej „Nowe Cieplice” i położona jest w zasadniczej części na terenie oznaczonym symbolem MN, przeznaczonych na tereny mieszkaniowe o miejskiej intensywności zabudowy.

 

 

 

Ulica: 
Krośnieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
22.87 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 17

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Placu Piastowskim 17w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 51,30 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, przedpokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 47,70 m2 oraz pom. gospodarczego o pow. 3,60 m2wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszącym 13,90%. Działka nr 18/6 o powierzchni 0.0418 ha – obręb Cieplice-V, AM-4, KW nr JG1J/00060305/4

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy Placu Piastowski 17 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Piastowski
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
47.70 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 6położony na II piętrzebudynku przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 24,10 m2, składa się z pokoju i kuchni. W.c. lokalu na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Lokal zbywany wraz z udziałem wynoszącym 822/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 69 o powierzchni 0. ha, obręb Cieplice V, AM-1. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00041453/7.

Budynek przy ul. Marysieńki Sobieskiej 5ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Cieplice wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków W Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze.

Obciążenia: Nieruchomość wymaga uregulowania stanu prawnego w zakresie dotyczącym zmiany udziałów. W związku z tym, nabywca wyraża zgodę na nabycie udziału w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 822/10.000 części, tj. udziału aktualnie przypadającego Gminie oraz na zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Marysieński Sobieskiej 5 i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Jelenia Góra. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 14 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Marysieńki Sobieskiej
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
24.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nadbrzeżna - dz. nr 12

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 12 o powierzchni 0.1552 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00080951/3.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 552 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nadbrzeżna - dz. nr 8

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 8 o powierzchni 0.1550 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00096703/5.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

Działka nr 8 obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami; w związku z czym na działce ustanowiona została odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.; treść służebności ujawniona została w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości;

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 550 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności - dz. nr 14/1 i 14/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 14/1 i 14/7 o łącznej powierzchni 0.1445 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00096704/2.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

Działka nr 14/1 obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacyjnej k600 oraz cieci wodociągowej wA200;

Działka nr 14/7 obciążona jest przebiegiem sieci wodociągowej w90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks200; w granicach działki położona jest częściowo studnia kanalizacyjna; w związku z powyższym na działce ustanowiona została odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.; treść służebności ujawniona została w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 445 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 66/2 i 66/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działek nr 66/2 i 66/5 o łącznej powierzchni 0.1216 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00060181/8.

 

Opis:

nieruchomość położona w jednostce Cieplice, pomiędzy pasem drogowym ulicy Zjednoczenia Narodowego a korytem rzeki Kamienna, w niedalekiej odległości od skrzyżowania z ulicą Sobieszowską, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Działka zlokalizowana w odległości około jednego kilometra od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, itp. Teren nieruchomości płaski, w roku 2008 został podwyższony poprzez składowanie na nim mas ziemnych (tzw. urobku) pochodzących z koryta rzeki.

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Zjednoczenia Narodowego.

 

Obciążenia:

Niewielka południowo-zachodnia część nieruchomości, granicząca z rzeką, położona jest na terenach oznaczonych symbolem KD/p, stanowiących tereny przestrzeni publicznej przeznaczone pod ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Mając na uwadze ustalenia planu, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej, polegającej na prawie swobodnego dostępu do działek nr 66/2 i 66/5, w pasie gruntu graniczącego z rzeką Kamienna, celem realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek nr 66/2 i 66/5 na rzecz Miasta Jelenia Góra, tj. każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr JG1J/00047728/8.

Nieruchomość częściowo położona jest w zasięgu zalewu Q=0,2% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat) oraz częściowo w zasięgu zalewu Q=1% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat). W przypadku planowania jakichkolwiek inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy uwzględnić obowiązujące nakazy i ograniczenia wynikające z art. 40 i 881 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Do nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zastosowanie mają także art. 27 i art. 29 ww. ustawy.

Fragment sieci wodociągowej wA125 przebiegającej przez nieruchomość został wyłączony z eksploatacji po zrealizowaniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Cieplic lewobrzeżnych od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego”.

Nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej SN 20kV L-141. Linia ta przebiega bezpośrednio nad terenem wskazanym do zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Realizacja obiektu budowlanego wymagać będzie przebudowy ww. linii celem likwidacji kolizji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą
nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.9 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi wbudowane; dopuszcza się lokalizację garaży.

Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej,
w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „B”.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego
58-560
Cena: 
49 000.00 pln
Cena m2: 
40.30 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 216 m2
Termin przetargu: 
22. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice