Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 85/1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 85/1 o powierzchni 0.0999 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00098544/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona w jednostce Cieplice, w odległości około jednego kilometra od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej. Od strony północnej przylega bezpośrednio do pasa drogowego – ulicy Zjednoczenia Narodowego, z pozostałych stron graniczy z jednorodzinną i wielorodzinną zabudową mieszkaniową oraz terenem niezabudowanym położonym wzdłuż rzeki Kamienna.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem przykanalika biegnącego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 86. Zgodnie z ustaleniami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów kanał ten nie jest wykorzystywany i może być usunięty. Ponadto nieruchomość jest obciążona:

- nieczynną siecią wodociągową w80 oraz siecią kanalizacji sanitarnej ks250, które obsługiwały zlikwidowaną oczyszczalnię ścieków;

nieeksploatowanymi sieciami kanalizacji K200 i Kd300;

- odcinkiem czynnej sieci wodociągowej w80, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o., objętej służebnością przesyłu czynnego przyłącza wodociągowego w40, biegnącego do budynku nr 48 przy ulicy Zjednoczenia Narodowego;

- podziemną i napowietrzną linią energetyczną;

- w granicach działki zlokalizowane są studzienki kanalizacyjne oraz słup energetyczny.

Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098544/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze o następującej treści: prawo odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebność przesyłu, polegającej na:

a) znoszeniu istnienia na działce 85/1, w granicach tzw. powierzchni strefy służebności przesyłu, urządzeń przesyłowych w postaci - na działce nr 85/1- rurociągu sieci wodociągowej fi 80 w strefie służebności przesyłu o powierzchni 0,24 m2 , obliczonej jako iloczyn szerokości rzutu poziomego tego przewodu (0,08m) i jego długości (3m),

b) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem, przy czym warunki techniczne wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z aktualnym właścicielem nieruchomości obciążonej,

c) ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez zakazanie:

- wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na urządzeniach przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia urządzeń przesyłowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia prac ziemnych zmieniających istotne ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu urządzeń przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia działań mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny i sposób działania urządzeń przesyłowych, bądź prowadzących do ich uszkodzenia.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.8, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „B”.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
999 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wolności 7.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 7.2017

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 68,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 90,57 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, wymaga  robót remontowych;

Zadłużenie: nie wystepuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 2 pokoi, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 31 marca 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 27

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 27 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 45,24 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku z wejściiem do lokalu bezpośrednio z podwórza na lewo wspólnego korytarza. Składa się z dwóch pomieszczeń usługowych. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 136/20 o powierzchni 0.1776 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 3,14%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00092132/3.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 27 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 22 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

 

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
170.20 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Cieplickiej 38

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 38w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,17 m2, składa się z pokoju, kuchni, spiżarkiiprzedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 31,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj.pomieszczenia gospodarczego o powierzchni wynoszącej 7,05 m2.W.c. suche poza budynkiem. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr186/1 o powierzchni 0.0447 ha – obręb Cieplice+IV, AM-5, KW nr JG1J/00057251/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 16,25%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do biektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze nieruchomość przy ul. Cieplickiej nr 38 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U15 – określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i tereny usług z ogólnodostępnymi parkingami jako przeznaczenie uzupełniające.

 

Ulica: 
Cieplicka 38
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
31.12 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 w bundynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 40

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 40w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 45,48m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc  o powierzchni użytkowej 37,81 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 7,67m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku.

Działka 90/2o powierzchni 0.0765 ha – obręb Cieplice IV, AM-3, KW nr JG1J/00087598/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 19,42%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Zjednoczenia Narodowego 40 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, 6 - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego 40
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.81 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Tabaki 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Tabaki 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 54,10m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc o pow. 44,60m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i komórki o łącznej powierzchni 9,50m2. Lokal położony jest na parterze budynku.

Działka 23/3o powierzchni 0.0827 ha – obręb Cieplice V, AM-3, KW nr JG1J/00042502/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,40%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie : Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku : bryła i rzut, forma dwuspadowego dachu, kompozycja i wystrój elewacji (profilowany gzyms wieńczący, gzyms działowy) , forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów oraz stolarki bramy wjazdowej wymienionej bez zezwolenia konserwatora zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wojciecha Tabaki 2 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Tabaki 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
44.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. Książęca 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Książęca 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 36,00 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr40 o powierzchni 0.0200 ha – obręb Cieplice-I, KW nr JG1J/00026418/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,38%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Książęcej 2 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW 1 określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jako przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudowane.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Książęca 6
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
36.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 12.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Juszczaka 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Juszczaka 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 30,90 m2, składa się z pokoju, kuchni iprzedpokoju. W.c. samodzielne poza lokalem w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 215/3 o powierzchni 0.0583 ha – obręb Cieplice-IV, AM-5, KW nr JG1J/00034744/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,40%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW, U11, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i tereny usług.

 

Ulica: 
Juszczaka 4
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Wolności 244

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Wolności 244w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 40,75 m2, składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej wynoszącej 36,06 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicyo powierzchni wynoszącej 4,69 m2. W.c. wspólne na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr61/6 o powierzchni 0.0517 ha – obręb Cieplice-V, AM-5, KW nr JG1J/00057245/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 9,38%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW, U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Wolności 244
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
36.06 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Lubańskiej - działki nr 14/3 i 14/4

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 14/3 i 14/4 o łącznej powierzchni 1.5518 ha, obręb Cieplice II, AM-8, księga wieczysta JG1J/00069930/7 i JG1J/00080399/5.

 

Opis:

nieruchomość położona na północnym obrzeżu dzielnicy Cieplice przy ulicy Lubańskiej stanowiącej drogę wyjazdową z tej części miasta w kierunku Zgorzelca, Szklarskiej Poręby i śródmieścia Jeleniej Góry, w kierunku drogi krajowej nr 3.

Działka zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Lubańskiej. Naprzeciwko działek położone jest niewielkie osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i leżące obok niego jedno z targowisk miejskich. Od strony południowej działki sąsiadują ze składem opału. Po drugiej stronie ulicy Lubańskiej znajduje się stadion sportowy. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości leży stacja kolejowa Jelenia Góra – Cieplice, ulica Sobieszowska biegnąca w kierunku południowej części miasta.

Działka o płaskiej powierzchni, o mniej regularnym kształcie, ograniczona jest od frontu i od strony północno-wschodniej ulicami asfaltowymi. Grunt nieużytkowany na większości obszaru porośnięty jest drzewostanem iglasto-liściastym.

 

Obciążenia:

Przez działki nr 14/3 i 14/4 w pasie gruntu przy granicy z drogą publiczną ulicą Lubańską przebiega sieć telefoniczna ze studzienką oraz sześć kabli energetycznych. Na terenie działki nr 14/3 przy drodze zlokalizowany jest hydrant, natomiast na działce nr 14/4 słup od którego przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto działki obciążone przebiegiem rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe oraz roztopowe z terenów położonych przy ulicy Lubańskiej i Książęcej. Likwidacja rowu nie jest możliwa bez zapewnienia odpływu ww. wód. W związku z tym należy przewidzieć odwodnienie tych gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej uwzględniającej ewentualne przełożenie czy też zarurowanie istniejącego rowu. Zarurowanie lub przełożenie przedmiotowego rowu wymaga sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przez grunt oznaczony jako działka 14/3 przebiega sieć ciepłownicza. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00069930/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/3 wpisane jest ograniczenie prawo rzeczowe tj.:

nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, polegająca:

a) na znoszeniu istnienia sieci ciepłowniczej dn 350, 150, 100, 80, 50, 32,

b) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego na obciążonych tą służebnością działkach gruntu: nr 14/2 am-8, obręb 0002, Cieplice II, nr 14/3 am-8, obręb 0002 , Cieplice II, nr 14/51 am-2, obręb 0004, Cieplice IV, nr 7 am-4, obręb 0004, Cieplice IV, nr 26/9 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 43/2 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 59/1 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 61/1 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 112/4 am-3, obręb 0005, Cieplice V, z zastrzeżeniem, iż korzystający ze służebności każdorazowo w przypadku wejścia na ww. grunty przywróci je do stanu poprzedniego; zakres korzystania ze służebności określają mapy stanowiące załącznik do protokołu nr 2/2011 (k. 22-25 w kw jg1j/00080403/7), na rzecz ECO JELENIA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jeleniej Górze, regon: 230415510, i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Przedmiot wykonywania działka gruntu Nr 14/3 Am-8, Obręb 0002, Cieplice II.

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00080399/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/4 inny wpis tj. służebność przesyłu: bezterminowa i bezpłatna służebność przesyłu na działce numer 18/2 polegająca na prawie korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanego na tym gruncie przyłącza ciepłowniczego w pasie gruntu o szerokości 3,0 m po 1,5 m z każdej strony, licząc od osi przyłącza, o łącznej powierzchni służebności 108 m2. Na rzecz spółki pod firmą przedsiębiorstwo energetyki cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze i każdoczesnego jej następcy prawnego. Przedmiotowe obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

 

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie ze „zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza – Lubańska w Jeleniej Górze” uchwaloną Uchwałą nr 157.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U,ZP 2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej z zakresu handlu detalicznego, działalności biurowej, administracji i zarządzania, turystyki, gastronomii, działalności wydawniczej, działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalności związanej z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, telekomunikacji, informatyki, finansów i ubezpieczeń, obsługi nieruchomości, działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i podatkowej, projektowania i pracy twórczej, działalności związanej z reklamą, edukacji, opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, stacji paliw, drobnych usług rzemieślniczych z wyłączeniem napraw samochodów; tereny zieleni urządzonej. Przeznaczeniem uzupełniającym są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Tereny U,ZP 2 położone są w strefie OW obserwacji archeologicznej oraz w granicach układu urbanistycznego miasta wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Lubańska
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
15 518 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice