Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Wróblewskiego dz. 59/17

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 59/17 o powierzchni 0.1020 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 59/3 o powierzchni 0.1316 ha, obręb Cieplice X,AM-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00094724/4.

 

Opis: Nieruchomość położona jest w dzielnicy Cieplice, z dala od jednej z głównych ulic Miasta – ul. Wolności, w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie obszar stanowiący odłogowane grunty orne, łąki, pastwiska, tereny częściowo porośnięte drzewami.

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna zlokalizowana w ciągu ulicy Wróblewskiego. Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Dojazd do działki wskazano z ulicy W. Wróblewskiego (urządzonej) następnie przez teren działki nr 59/5 – teren oznaczony w mpzp symbolem 8.KDL – droga publiczna klasy lokalnej oraz przez drogę wewnętrzną tj. 5D.KDW – (działka 59/3).Droga nieurządzona.

Z uwagi na fakt, iż wymieniony tereny drogi wewnętrznej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służy również do komunikacji nieruchomości położonych na południe od działek gminnych, nabywcy zobowiązani zostaną do ustanowienia w przyszłości służebności drogi koniecznej na rzecz ich właścicieli.

 

Obciążenia:

 • w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00094724/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze, dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego dostępu do gazociągu posadowionego na działkach nr 17/1, 17/3, 16/3, 16/5 (które następnie uległy kolejnym podziałom i obecnie stanowią działki nr 59/20 ÷59/26) objętych niniejszą księgą wieczystą to jest prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, przy czym korzystanie ze służebności ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości po 3 metry z każdej strony licząc od osi położonego gazociągu, zgodnie z załącznikiem graficznym -K.15 w KW JG1J/00026592/2, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

 • Teren miejscami podmokły.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze:

 

 • D4.MNe-U (działki nr 59/17), dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej oraz zabudowę usługową – usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

 • 8.KDL (działka nr 59/5) – droga publiczna klasy lokalnej,

 • 5D.KDW (działka 59/3) – drogi wewnętrzne,

 

Nieruchomości położone są w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach Terenu Górniczego „Cieplice” i Obszaru Górniczego „Cieplice” oraz w strefie obserwacji archeologicznej „OW”.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wróblewskiego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 020 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 25.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Wróblewskiego dz. 59/16

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 59/16 o powierzchni 0.1089 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 59/3 o powierzchni 0.1316 ha, obręb Cieplice X,AM-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00094724/4.

 

Opis: Nieruchomość położona jest w dzielnicy Cieplice, z dala od jednej z głównych ulic Miasta – ul. Wolności, w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie obszar stanowiący odłogowane grunty orne, łąki, pastwiska, tereny częściowo porośnięte drzewami.

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna zlokalizowana w ciągu ulicy Wróblewskiego. Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Dojazd do działki wskazano z ulicy W. Wróblewskiego (urządzonej) następnie przez teren działki nr 59/5 – teren oznaczony w mpzp symbolem 8.KDL – droga publiczna klasy lokalnej oraz przez drogę wewnętrzną tj. 5D.KDW – (działka 59/3).Droga nieurządzona.

Z uwagi na fakt, iż wymieniony tereny drogi wewnętrznej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służy również do komunikacji nieruchomości położonych na południe od działek gminnych, nabywcy zobowiązani zostaną do ustanowienia w przyszłości służebności drogi koniecznej na rzecz ich właścicieli.

 

Obciążenia:

 • w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00094724/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze, dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego dostępu do gazociągu posadowionego na działkach nr 17/1, 17/3, 16/3, 16/5 (które następnie uległy kolejnym podziałom i obecnie stanowią działki nr 59/20 ÷59/26) objętych niniejszą księgą wieczystą to jest prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, przy czym korzystanie ze służebności ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości po 3 metry z każdej strony licząc od osi położonego gazociągu, zgodnie z załącznikiem graficznym -K.15 w KW JG1J/00026592/2, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

 • Teren miejscami podmokły.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze:

 

 • D4.MNe-U (działki nr 59/16), dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej oraz zabudowę usługową – usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

 • 8.KDL (działka nr 59/5) – droga publiczna klasy lokalnej,

 • 5D.KDW (działka 59/3) – drogi wewnętrzne,

 

Nieruchomości położone są w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach Terenu Górniczego „Cieplice” i Obszaru Górniczego „Cieplice” oraz w strefie obserwacji archeologicznej „OW”.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wróblewskiego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 089 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 25.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Wróblewskiego dz. 59/15

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 59/15 o powierzchni 0.1070 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 59/3 o powierzchni 0.1316 ha, obręb Cieplice X,AM-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00094724/4.

 

Opis: Nieruchomość położona jest w dzielnicy Cieplice, z dala od jednej z głównych ulic Miasta – ul. Wolności, w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie obszar stanowiący odłogowane grunty orne, łąki, pastwiska, tereny częściowo porośnięte drzewami.

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna zlokalizowana w ciągu ulicy Wróblewskiego. Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Dojazd do działki wskazano z ulicy W. Wróblewskiego (urządzonej) następnie przez teren działki nr 59/5 – teren oznaczony w mpzp symbolem 8.KDL – droga publiczna klasy lokalnej oraz przez drogę wewnętrzną tj. 5D.KDW – (działka 59/3).Droga nieurządzona.

Z uwagi na fakt, iż wymieniony tereny drogi wewnętrznej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służy również do komunikacji nieruchomości położonych na południe od działek gminnych, nabywcy zobowiązani zostaną do ustanowienia w przyszłości służebności drogi koniecznej na rzecz ich właścicieli.

 

Obciążenia:

 • w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00094724/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze, dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego dostępu do gazociągu posadowionego na działkach nr 17/1, 17/3, 16/3, 16/5 (które następnie uległy kolejnym podziałom i obecnie stanowią działki nr 59/20 ÷59/26) objętych niniejszą księgą wieczystą to jest prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, przy czym korzystanie ze służebności ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości po 3 metry z każdej strony licząc od osi położonego gazociągu, zgodnie z załącznikiem graficznym -K.15 w KW JG1J/00026592/2, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

 • Teren miejscami podmokły.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze:

 

 • D4.MNe-U (działki nr 59/15), dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej oraz zabudowę usługową – usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

 • 8.KDL (działka nr 59/5) – droga publiczna klasy lokalnej,

 • 5D.KDW (działka 59/3) – drogi wewnętrzne,

 

Nieruchomości położone są w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach Terenu Górniczego „Cieplice” i Obszaru Górniczego „Cieplice” oraz w strefie obserwacji archeologicznej „OW”.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wróblewskiego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 070 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Wróblewskiego dz. 59/14

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 59/14 o powierzchni 0.0986 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 59/3 o powierzchni 0.1316 ha, obręb Cieplice X,AM-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00094724/4.

 

Opis: Nieruchomość położona jest w dzielnicy Cieplice, z dala od jednej z głównych ulic Miasta – ul. Wolności, w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie obszar stanowiący odłogowane grunty orne, łąki, pastwiska, tereny częściowo porośnięte drzewami.

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna zlokalizowana w ciągu ulicy Wróblewskiego. Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Dojazd do działki wskazano z ulicy W. Wróblewskiego (urządzonej) następnie przez teren działki nr 59/5 – teren oznaczony w mpzp symbolem 8.KDL – droga publiczna klasy lokalnej oraz przez drogę wewnętrzną tj. 5D.KDW – (działka 59/3).Droga nieurządzona.

Z uwagi na fakt, iż wymieniony tereny drogi wewnętrznej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służy również do komunikacji nieruchomości położonych na południe od działek gminnych, nabywcy zobowiązani zostaną do ustanowienia w przyszłości służebności drogi koniecznej na rzecz ich właścicieli.

 

 

Obciążenia:

 • w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00094724/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze, dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego dostępu do gazociągu posadowionego na działkach nr 17/1, 17/3, 16/3, 16/5 (które następnie uległy kolejnym podziałom i obecnie stanowią działki nr 59/20 ÷59/26) objętych niniejszą księgą wieczystą to jest prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, przy czym korzystanie ze służebności ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości po 3 metry z każdej strony licząc od osi położonego gazociągu, zgodnie z załącznikiem graficznym -K.15 w KW JG1J/00026592/2, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

 • Teren miejscami podmokły.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze:

 

 • D4.MNe-U (działki nr 59/14), dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej oraz zabudowę usługową – usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

 • 8.KDL (działka nr 59/5) – droga publiczna klasy lokalnej,

 • 5D.KDW (działka 59/3) – drogi wewnętrzne,

 

Nieruchomości położone są w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach Terenu Górniczego „Cieplice” i Obszaru Górniczego „Cieplice” oraz w strefie obserwacji archeologicznej „OW”.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wróblewskiego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
986 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 21.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Wróblewskiego dz. 59/13

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 59/13 o powierzchni 0.1426 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce nr 59/3 o powierzchni 0.1316 ha, obręb Cieplice X,AM-1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00094724/4.

 

Opis: Nieruchomość położona jest w dzielnicy Cieplice, z dala od jednej z głównych ulic Miasta – ul. Wolności, w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie obszar stanowiący odłogowane grunty orne, łąki, pastwiska, tereny częściowo porośnięte drzewami.

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna zlokalizowana w ciągu ulicy Wróblewskiego. Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Dojazd do działki wskazano z ulicy W. Wróblewskiego (urządzonej) następnie przez teren działki nr 59/5 – teren oznaczony w mpzp symbolem 8.KDL – droga publiczna klasy lokalnej oraz przez drogę wewnętrzną tj. 5D.KDW – (działka 59/3).Droga nieurządzona.

Z uwagi na fakt, iż wymieniony tereny drogi wewnętrznej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego służy również do komunikacji nieruchomości położonych na południe od działek gminnych, nabywcy zobowiązani zostaną do ustanowienia w przyszłości służebności drogi koniecznej na rzecz ich właścicieli.

Obciążenia:

 • w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00094724/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze, dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: bezpłatna i nieograniczona czasem służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego dostępu do gazociągu posadowionego na działkach nr 17/1, 17/3, 16/3, 16/5 (które następnie uległy kolejnym podziałom i obecnie stanowią działki nr 59/20 ÷59/26) objętych niniejszą księgą wieczystą to jest prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, przy czym korzystanie ze służebności ograniczone jest do pasa gruntu o szerokości po 3 metry z każdej strony licząc od osi położonego gazociągu, zgodnie z załącznikiem graficznym -K.15 w KW JG1J/00026592/2, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.

 • Teren miejscami podmokły.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze:

 

 • D4.MNe-U (działki nr 59/13), dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej oraz zabudowę usługową – usługi nieuciążliwe z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

 • 8.KDL (działka nr 59/5) – droga publiczna klasy lokalnej,

 • 5D.KDW (działka 59/3) – drogi wewnętrzne,

 

Nieruchomości położone są w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach Terenu Górniczego „Cieplice” i Obszaru Górniczego „Cieplice” oraz w strefie obserwacji archeologicznej „OW”.

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wróblewskiego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 426 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Wróblewskiego dz. 3/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 3/3 o powierzchni 1.3148 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działkach nr 2/10, 2/11, 3/4, 3/7 o łącznej powierzchni 0.4229 ha, obręb Cieplice X, AM-1, księga wieczysta JG1J/00062722/7.

 

Opis i obciążenia: Działka położona jest w kompleksie nowowydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych pomiędzy ulicami Wróblewskiego i PCK w dzielnicy Cieplice. Działka w większości stanowi odłogowane użytki zielone. Część jej powierzchni znajdującą się na skalistych wzgórzach porastają drzewostany liściaste (starodrzew).

 

Przez teren działki nr 3/3 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia (plan wyznacza granice pasa technologicznego od linii energetycznej – po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej). Na działce znajduje się strefa koncentracji powierzchni biologicznie czynnej.

 

Grunt o niepełnym uzbrojeniu. Dostęp do energii elektrycznej z linii średniego napięcia oraz wody i kanalizacji znajdujących się w ciągu ulicy Wróblewskiego. Brak gazu. Zgodnie z informacją Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu Oddział w Zgorzelcu przyłączenie będzie możliwe do istniejących gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych w ulicy PCK i ul. Rubinowej. Przed realizacją przyłączenia Inwestor winien wystąpić o warunki przyłączenia do sieci gazowej.

 

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00062722/7 ujawnione są ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe oraz służebność przesyłu), które nie dotyczą zbywanych działek.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze 1) B6.Mne, B10.Mne – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej, 2) B9.ZL, B11.ZL – las, 3) B8.KDW, B12.KDW (działki nr 2/10, 2/11, 2/13, 3/4, 3/7) – tereny dróg wewnętrznych.

 

Teren położony w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej i strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Wróblewskiego
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
13 148 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Rejon ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami, działka nr 41/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 41/1 o powierzchni 0.8092 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 37/3 o powierzchni 0.1189 ha, obręb Cieplice VII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00094725/1.

 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Ludwika Hirszwelda i ulicy Nad Stawami. Nieruchomość zlokalizowana w Jeleniej Górze, jednostce Cieplice, w jej wschodniej części, w odległości ponad 1 km od ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta łączącej Śródmieście z Cieplicami i dalej Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa.

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Hirszfelda- oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/2 i 37/4. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obecnie dojazd do przedmiotowego terenu jest utrudniony ze względu na brak drogi spełniającej parametry drogi dojazdowej (dojazd odbywa się z drogi gruntowej).

 

Obciążenia: 

przez działki nr 37/3 i 41/1 przebiega rów melioracyjny.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomości położone w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” uchwalonego Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku.

 

Działka nr 41/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A7.MNi, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustalono: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie szeregowym – intensywna; przeznaczeniem towarzyszącym są wydzielone lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Działka nr 37/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A6.KDW – droga wewnętrzna.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Hirszwelda/Nad Stawami
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
8 092 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami, działka nr 36/1 i 36/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 36/1 i 36/2 o łącznej powierzchni 0.1074 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 37/1 o powierzchni 0.1074 ha, obręb Cieplice VII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00094725/1.

 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Ludwika Hirszwelda i ulicy Nad Stawami. Nieruchomość zlokalizowana w Jeleniej Górze, jednostce Cieplice, w jej wschodniej części, w odległości ponad 1 km od ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta łączącej Śródmieście z Cieplicami i dalej Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Hirszfelda- oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/2 i 37/4. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obecnie dojazd do przedmiotowego terenu jest utrudniony ze względu na brak drogi spełniającej parametry drogi dojazdowej (dojazd odbywa się z drogi gruntowej).

 

Obciążenia: 

przez działki nr 36/2 i 36/1 przebiegają sieci wodociągowe;

przez działkę nr 36/1 przebiega sieć gazowa;

przez działki nr 36/1, 37/1 przebiega rów melioracyjny.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomości położone w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” uchwalonego Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Działka nr 36/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A3.MNe, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym – ekstensywna; przeznaczeniem towarzyszącym są: wydzielone lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Działka nr 36/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A1.ZP – zieleń urządzona.

Działka nr 37/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A4.KDW - drogi wewnętrzne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Ulica: 
Ludwika Hirszwelda/Nad Stawami
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 431 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 16.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Cieplicka - działka nr 118/6

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118/6, obręb Cieplice IV, AM-3, o powierzchni 0.0899. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00043679/1.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w strefie śródmiejskiej obrębu, na zapleczu nieruchomości położonych przy ulicy Cieplickiej 45,47. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Działka położona w niedalekim oddaleniu (około 500 m) od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu, którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej itp. Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi publicznej – ulicy Cieplickiej, a następnie przez wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny, stanowiący działkę nr 119/7 (droga gruntowa). Teren działki płaski o regularnym kształcie, ograniczony zabudową mieszkaniową, ogródkami działkowymi i terenami niezabudowanymi. Działka leży na tarasie zalewowym przepływającej obok rzeki Kamienna. Zgodnie ze Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym w 2006 roku oraz mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego opublikowanymi w 2013 roku na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, działka znajduje się w obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%). Całość powierzchni nieruchomości stanowią przydomowe ogródki działkowe z grządkami warzywnymi i krzewami owocowymi. Teren ogródków ogrodzony jest płotami z metalowej siatki. Działka nr 118/6 objęta jest umowami dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy - rekreacyjny, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z §4 pkt 2 umów dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do pozostawienia gruntu w stanie wolnym, w przeciwnym wypadku Wydzierżawiającemu służy prawo przywrócenia gruntu do stanu wolnego od obciążeń na koszt i ryzyko Dzierżawcy. Nowi właściciele nieruchomości przejmą prawa i obowiązki wynikające z ww. umów. Infrastruktura techniczna zlokalizowana jest na terenie pobliskiej zabudowy. Przez działki przebiega sieć kanalizacyjna k200, nie będąca własnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. Najprawdopodobniej kanalizacja służy do odprowadzania wód opadowych i przelewów z szamb dla budynków nr 47 i 49a przy ulicy Cieplickiej.

Zgodnie z „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” uchwalonym Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 07.10.2008 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: MN,MW,U.19, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ponadto nieruchomość położona jest w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego oraz w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych; dopuszcza się lokalizację garaży.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Cena: 
38 000.00 pln
Cena m2: 
42.27 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
899 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplicka 27

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 27 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 94,02 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., korytarza i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 86,00 m2oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 8,02 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 136/20 o powierzchni 0.1776 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 6,53%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00092132/3.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 27 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku, tj. bryła i rzut ,forma dachu mansardowego z facjatkami pokryty łupkiem, kompozycja i wystrój elewacji: elewacje dzielone profilowanymi gzymsami, przyziemie boniowane, okna w profilowanych obramieniach zwieńczone gzymsowymi nadokiennikami, dwukondygnacyjna snycersko opracowana weranda. Zachowaniu podlega stolarka okienna i drzwiowa.

 

Obciążenie:

Przez pomieszczenie gospodarcze przechodzą dwa przewody kominowe w obudowie dwupłaszczyznowej, jeden spalinowy i jeden wentylacyjny. Przewody kominowe wykonane są zgodnie z projektem i opinią kominiarską, nie można ich przestawiać ani dementować.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 22 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 776 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
86.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice