Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 1 położony w buydynku przy ul. Wodnej 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wodnej 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 67,21 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: kuchni i dwóch pokoi o powierzchni użytkowej 52,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. w.c., piwnicy i komórki o łącznej powierzchni 15,01 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 26/24 o powierzchni 0.0575 ha – obręb Cieplice V, AM-5 – wynosi 15,86%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00062184/3.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w budynku lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: rzut, bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji z pseudoryzalitem klatki schodowej, form i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych (charakterystyczne gzymsy nadokienne i nad drzwiami wejściowymi. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów stolarki okiennej z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy), ujednolicenie kolorystyki stolarki okiennej (wymagany kolor biały).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Wodnej 5 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Wodna 5
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
575 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
52.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 07.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. PCK dz. 18/12

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 18/12 o powierzchni 0.0701 ha, wraz udziałem wynoszącym ¼ części w działkach nr 18/3 i nr 18/10 o łącznej powierzchni 0.0766 ha, obręb Cieplice X,AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00062722/7

 

Opis:

Działka położona jest w dzielnicy Cieplice, przy ul. PCK, z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności. Nieruchomość położona w kompleks działek położonych w niedalekiej odległości od parafii PW. Matki Bożej Miłosierdzia, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, granice kompleksu z trzech stron stanowią drogi gruntowe.

Dojazd do działek budowlanych od 18/4-18/13 wskazano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów dróg publicznych klasy lokalnej 4.KDL (działka 18/2 - obecnie droga gruntowa), 6.KDL (część działki 20/2 – obecnie użytki rolne, dz.17/1, 24, 2/7 – obecnie droga gruntowa) oraz przez działkę 18/3 (ciąg pieszo – jezdny).

Sieć gazowa i kanalizacji wodnej zlokalizowane w pasie drogowym ulicy PCK. Energia elektryczna dostępna z napowietrznej linii średniego napięcia. Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej. (Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o.o. z/s w Jeleniej Górze poinformowało, iż zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji w latach 2015-2016 planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ulicy PCK do ulicy Turkusowej).

 

Obciążenia:

Przez działki nr 18/3, 18/10 oraz na granicy działek 18/7 i 18/11 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia – plan skazuje granicę pasa technologicznego od linii energetycznej (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej);

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r, nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem B1.MNe, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej; przeznaczeniem uzupełniającym są: wydzielane lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Pck
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
701 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 01.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w buydynku przy Placu Piastowskim 23

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy Placu Piastowskim 23 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 17,00 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: pokoju i kuchni. W.c. lokalu wspólne na korytarzu w częściach wspólnych budynku. Działki nr 8/1, 8/2 i 8/10 o łącznej powierzchni 0.0580 ha – obręb Cieplice-V, AM-4, KW nr JG1J/00063594/7.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,68%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: dwukondygnacyjna bryła budynku z oficyną w głębi posesji, dwuspadowy dach naczółkowy z facjatkami, profilowany gzyms wieńczący, faktura tynku, konstrukcja ryglowa piętra, układ wykrój okien i drzwi, kamienny portal z nadwieszonym łukiem.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy Placu Piastowski 23 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.10, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Piastowski 23
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
17.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 31.08.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Krynicznej 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Krynicznej 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 69,11 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: trzech pokoi, dwóch przedpokoi, łazienki z w.c., kotłowni, kuchni i pomieszczenia gospodarczego. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/2 o powierzchni 0.0259 ha – obręb Cieplice - V, AM-1, KW nr JG1J/00030702/8.

Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do 30.10.2097 roku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,33%.

 

Budynek położony jest na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra – Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1446 ze zm.).

 

Obciążenie:

W dziale III i IV Księgi Wieczystej występuje wpis: „Wszelkie ciężary ustanowione na lokalach obciążają przynależne do nich udziały we wspólności budynku i w prawie użytkowania wieczystego na podstawie § 5 pkt. 3 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 22)”.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Krynicznej 4 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.13, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Kryniczna 4
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
259 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
69.11 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 09.09.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Zjednoczenia Narodowego 13/ Rejon ul. Sprzymierzonych

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13, zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o trzech kondygnacjach nadziemnych, pełniącym wcześniej funkcję oświatową (przedszkole); do budynku dobudowany jest jednokondygnacyjny obiekt niemieszkalny, w granicach działek nr 5/11, 6/1, 5/15 i 5/8 o łącznej powierzchni 0.5491 ha, Cieplice-V, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00073283/7.

 

Budynek nr 13 przy ul. Zjednoczenia Narodowego wraz z budynkiem nr 15 obecnego przedszkola oraz budynkiem kaplicy jest dawną fundacją p.w. Św. Jadwigi. Zespół budowlany powinien zostać zachowany w całości, jako jeden z bardziej wartościowych pod względem historycznym i architektonicznym na terenie Cieplic, a jego poszczególne elementy powinny zostać poddane remontom. Ogrodzenie nieruchomości od strony budynku przedszkola możliwe tylko przy użyciu komponowanych elementów architektury ogrodowej i roślinności. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast wszelkie prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału, Urbanistyki, Architektury i Budownictwa tut. Urzędu Miasta w trybie art. 39 pkt 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.

 

Opis:

Nieruchomość położona w Cieplicach, w rejonie ulic: Zjednoczenia Narodowego 13 i Sprzymierzonych. Najbliższe sąsiedztwo stanowią budynki Miejskiego Przedszkola nr 10. W odległości około 500 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych i uzdrowiskowych, natomiast w odległości 1 km – tereny zielone Parku Zdrojowego oraz Termy Cieplickie z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z drogi publicznej – ulicy Sprzymierzonych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U/MW,MN.7 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy usługowej, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Przeznaczeniem uzupełniającym są istniejące i projektowane mieszkania wbudowane w obiekty usługowe, ogólnodostępne parkingi. Ponadto nieruchomość położone w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenu nieruchomości przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13 stanowi przestrzeń publiczną.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego 13
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
5 491 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
597.16 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 03.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Solankowej 21, 21A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 21A o ogólnej powierzchni 24,02 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 17,57 m2 oraz pomieszczenia przynależnegotj.pomieszczenia gospodarczegoo powierzchni 10,38 m2. Lokal położony na parterze budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 447/10.000 części. Działka nr 59/4 o powierzchni 0.1921 ha, obręb Cieplice V, AM-5, KW JG1J/00089879/7.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 

nieruchomość przy ul. Solankowej 21, 21A znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 3 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. 

 

 

Ulica: 
Solankowa 21
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 921 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
17.57 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 07.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. PCK dz. 18/11

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 18/11 o powierzchni 0.0928 ha, wraz udziałem wynoszącym ¼ części w działkach nr 18/3 i nr 18/10 o łącznej powierzchni 0.0766 ha, obręb Cieplice X,AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00062722/7

 

Opis:

Działka położona jest w dzielnicy Cieplice, przy ul. PCK, z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności. Nieruchomość położona w kompleks działek położonych w niedalekiej odległości od parafii PW. Matki Bożej Miłosierdzia, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, granice kompleksu z trzech stron stanowią drogi gruntowe.

Dojazd do działek budowlanych od 18/4-18/13 wskazano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów dróg publicznych klasy lokalnej 4.KDL (działka 18/2 - obecnie droga gruntowa), 6.KDL (część działki 20/2 – obecnie użytki rolne, dz.17/1, 24, 2/7 – obecnie droga gruntowa) oraz przez działkę 18/3 (ciąg pieszo – jezdny).

Sieć gazowa i kanalizacji wodnej zlokalizowane w pasie drogowym ulicy PCK. Energia elektryczna dostępna z napowietrznej linii średniego napięcia. Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej. (Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o.o. z/s w Jeleniej Górze poinformowało, iż zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji w latach 2015-2016 planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ulicy PCK do ulicy Turkusowej).

 

Obciążenia:

Przez działki nr 18/3, 18/10 oraz na granicy działek 18/7 i 18/11 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia – plan skazuje granicę pasa technologicznego od linii energetycznej (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej);

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r, nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem B1.MNe, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej; przeznaczeniem uzupełniającym są: wydzielane lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
ul. PCK
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
928 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. PCK dz. 18/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 18/7 o powierzchni 0.0846 ha, wraz udziałem wynoszącym ¼ części w działkach nr 18/3 i nr 18/10 o łącznej powierzchni 0.0766 ha, obręb Cieplice X,AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00062722/7

 

Opis:

Działka położonajest w dzielnicy Cieplice, przy ul. PCK, z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności. Nieruchomość położona w kompleks działek położonych w niedalekiej odległości od parafii PW. Matki Bożej Miłosierdzia, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, granice kompleksu z trzech stron stanowią drogi gruntowe.

Dojazd do działek budowlanych od 18/4-18/13 wskazano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z terenów dróg publicznych klasy lokalnej 4.KDL (działka 18/2 - obecnie droga gruntowa), 6.KDL (część działki 20/2 – obecnie użytki rolne, dz.17/1, 24, 2/7 – obecnie droga gruntowa) oraz przez działkę 18/3 (ciąg pieszo – jezdny).

Sieć gazowa i kanalizacji wodnej zlokalizowane w pasie drogowym ulicy PCK. Energia elektryczna dostępna z napowietrznej linii średniego napięcia. Brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej. (Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o.o. z/s w Jeleniej Górze poinformowało, iż zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji w latach 2015-2016 planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ulicy PCK do ulicy Turkusowej).

 

Obciążenia:

Przez działki nr 18/3, 18/10 oraz na granicy działek 18/7 i 18/11 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia – plan skazuje granicę pasa technologicznego od linii energetycznej (po 8 m w każdą stronę od osi linii energetycznej);

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r, nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem B1.MNe, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym – ekstensywnej; przeznaczeniem uzupełniającym są: wydzielane lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
ul. PCK
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
846 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 21.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Podgórzyńska 6A

Dzielnica:

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojacym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem niemieszkalnym, pełniącym wcześniej funkcję ośrodka wczasowego, oraz dwoma budynkami letniskowymi, położona w granicach działki nr 10/1 o powierzchni 0.8015 ha (obręb Cieplice III, AM-2), dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00061537/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 10/6 o powierzchni 0.0842 ha (obręb Cieplice III, AM-2), dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00094318/5.

 

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków jako integralna część zespołu pensjonatowo-parkowego, parku krajobrazowego, decyzją nr A/1008 z dnia 16 maja 2007 roku.

Zalecenia konserwatorskie: wszelkie roboty budowlane, rozbiórkowe, montaż instalacji, w tym podziemnych, montaż reklam wymaga uzyskania decyzji pozwolenia konserwatora zabytków. Pozwolenia konserwatora zabytków wymaga również usunięcie drzew, krzewów, prace pielęgnacyjne przy zieleni, nowe nasadzenia. Ze względu na zabytkowy charakter parku obowiązują ograniczenia w budowie nowych budynków i rozbudowy oraz nadbudowy istniejącego współczesnego obiektu „Dąbrówka”. Ochronie podlega układ przestrzenny parku (aleje i ścieżki) wraz z drzewostanem i krzewami.

W świetle art. 68. ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. W omawianej sytuacji cena sprzedaży gruntu uzyskana w drodze przetargu podlegać będzie obniżeniu o 50%. Budynek nr 6A przy ulicy Podgórzyńskiej jest obiektem współczesnym i nie jest objęty bonifikatą. Udział gruntu w cenie nieruchomości stanowi 67,21%.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana w peryferyjnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Dziecka „Dąbrówka” i budynku mieszkalnego oraz Gminy Podgórzyn, w rejonie suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Cieplice”. Dostęp do komunikacji miejskiej utrudniony.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Podgórzyńskiej, a następnie poprzez działkę nr 26, stanowiącą użytek drogowy, dalej przez działkę nr 450/17, położoną w Podgórzynie i stanowiącą własność Skarbu Państwa. W dniu 8 września br. Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Jelenia Góra prawa własności działki nr 450/17 z przeznaczeniem na drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ulicy Podgórzyńskiej 6, 6A i 6B. Działka nr 10/6 wydzielona została do obsługi komunikacyjnej sąsiednich nieruchomości – stanowi drogę wewnętrzną.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci wodnej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji lokalnej. Na granicy działki nr 10/1 zlokalizowany jest słup energetyczny, od którego przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. W granicach działki znajduje się lampa oświetleniowa. Teren nieruchomości porośnięty licznym drzewostanem. Na nieruchomości znajdują się niewielkie wychodnie skalne. Od strony północnej i wschodniej działka ogrodzona metalową siatką na podmurówce.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze” zatwierdzonego Uchwałą nr 27.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012 r., na obszarze oznaczonym symbolem U/ZP.12, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zieleni urządzonej oraz tereny infrastruktury technicznej.

Poprzez zabudowę usługową należy rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu: gastronomii, usług turystyki, sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej, kultury i rozrywki i ochrony zdrowia.

Nieruchomość położona w granicach stref ochrony uzdrowiskowych „A” i „B”. Drzewa uznane za pomnik przyrody i szczególnie wartościowe drzewapomnikowe oraz szpalery drzew oznaczono na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
ul. Podgórzyńska 6A
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
8 015 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
752.38 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 28.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Podgórzyńska dz. 10/8

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Podgórzyńskiej zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, pełniącym wcześniej funkcję warsztatów szkolnych, oraz dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami niemieszkalnym (stan techniczny budynku mieszkalnego wymaga interwencji, grozi zawaleniem), w granicach działki nr 10/8 o powierzchni 0.4076 ha (obręb Cieplice III, AM-2), dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00031630/9, wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 10/6 o powierzchni 0.0842 ha (obręb Cieplice III, AM-2), dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00094318/5 oraz 1/3 części w działce nr 10/7 o powierzchni 0.0383 ha (obręb Cieplice III, AM-2), dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00094318/5.

Nieruchomość przy ul. Podgórzyńskiej wpisana jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 maja 2007 roku pod numerem A/1008 jako integralna część zespołu pensjonatowo-parkowego, parku krajobrazowego.

Zalecenia konserwatorskie: wszelkie roboty budowlane na tym terenie, rozbiórkowe, montaż instalacji, w tym podziemnych, montaż reklam wymaga uzyskania decyzji pozwolenia konserwatora zabytków. Pozwolenia konserwatora zabytków wymaga również usunięcie drzew, krzewów, prace pielęgnacyjne przy zieleni, nowe nasadzenia. Ze względu na zabytkowy charakter parku obowiązują ograniczenia w budowie nowych budynków i budowli. Ochronie podlega układ przestrzenny parku (aleje i ścieżki) wraz z drzewostanem i krzewami. Zlokalizowany na nieruchomości budynek jest częścią integralną ww. zespołu wpisanego do rejestru zabytków. Budynek do bezwzględnego zachowania. Wszelkie prace budowlane przy budynku, prace konserwatorskie, renowacyjne, montaż urządzeń technicznych, reklam oraz prowadzenie innych prac przy zabytku wymaga uzyskania decyzji pozwolenia konserwatora zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlega oryginalna bryła budynku, jego rzut, forma zadaszenia z facjatkami i lukarnami powiekowymi, ceramiczne pokrycie dachówką karpiówką, kompozycja i wystrój elewacji z wykuszem, balkonem, konstrukcją ryglową, kamienną podmurówką; zachowaniu podlega forma otworów okiennych i drzwiowych, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Wymagany remont elewacji z rewaloryzacją kompozycji i wystroju, w szczególności elewacji północno-wschodniej, do której przylegały współczesne przybudówki. Zachowaniu podlega oryginalny układ przestrzenny wnętrz, wystrój i wyposażenie. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, wymaga pilnego remontu zabezpieczającego (rozebrać przechylony trzon kominowy ponad połacią dachu, naprawić uszkodzone i wymienić zniszczone elementy konstrukcji więźby dachowej wraz z konstrukcją facjatki i lukarny powiekowej, uzupełnić lub wymienić pokrycie dachowe, zamontować rynny i rury spustowe, zamontować stolarkę okienną w oknach jej pozbawionych, uzupełnić brakujące oszklenie solarki okiennej).

 

Opis:

nieruchomość zlokalizowana w peryferyjnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Dziecka „Dąbrówka” i budynku mieszkalnego oraz Gminy Podgórzyn, w rejonie suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Cieplice”. Dostęp do komunikacji miejskiej utrudniony.
Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Podgórzyńskiej, a następnie poprzez działkę nr 26, stanowiącą użytek drogowy, dalej przez działkę nr 450/17, położoną w Podgórzynie i stanowiącą własność Skarbu Państwa. W dniu 8 września br. Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Jelenia Góra prawa własności działki nr 450/17 z przeznaczeniem na drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy ulicy Podgórzyńskiej 6, 6A i 6B. Działki nr 10/6 i 10/7 wydzielone zostały do obsługi komunikacyjnej sąsiednich nieruchomości – stanowią drogę wewnętrzną.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci wodnej, gazowej, kanalizacyjnej z kanałami i szambem, podziemną linią energetyczną niskiego napięcia, napowietrzną linią wysokiego napięcia ze słupem. Ponadto przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna od lampy oświetleniowej zlokalizowanej poza działką nr 10/8. Teren nieruchomości porośnięty licznym drzewostanem. Na nieruchomości znajdują się niewielkie wychodnie skalne. Od strony północnej i zachodniej działka ogrodzona metalową siatką na podmurówce.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze” zatwierdzonego Uchwałą nr 27.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012 r., na obszarze oznaczonym symbolem U/ZP.11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zieleni urządzonej oraz tereny infrastruktury technicznej.

Poprzez zabudowę usługową należy rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu: gastronomii, usług turystyki, sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej, kultury i rozrywki i ochrony zdrowia. Dopuszcza się zachowanie istniejącego przeznaczenia obejmującego usługi publiczne i zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość położona w granicach stref ochrony uzdrowiskowych „A” i „B”. Drzewa uznane za pomnik przyrody i szczególnie wartościowe drzewa pomnikowe oraz szpalery drzew oznaczono na rysunku wyżej powołanego planu.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
ul. Podgórzyńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 076 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice