Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami, działka nr 41/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 41/1 o powierzchni 0.8092 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 37/3 o powierzchni 0.1189 ha, obręb Cieplice VII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00094725/1.

 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Ludwika Hirszwelda i ulicy Nad Stawami. Nieruchomość zlokalizowana w Jeleniej Górze, jednostce Cieplice, w jej wschodniej części, w odległości ponad 1 km od ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta łączącej Śródmieście z Cieplicami i dalej Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa.

 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Hirszfelda- oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/2 i 37/4. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obecnie dojazd do przedmiotowego terenu jest utrudniony ze względu na brak drogi spełniającej parametry drogi dojazdowej (dojazd odbywa się z drogi gruntowej).

 

Obciążenia: 

przez działki nr 37/3 i 41/1 przebiega rów melioracyjny.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomości położone w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” uchwalonego Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku.

 

Działka nr 41/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A7.MNi, dla którego jako przeznaczanie podstawowe ustalono: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie szeregowym – intensywna; przeznaczeniem towarzyszącym są wydzielone lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Działka nr 37/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A6.KDW – droga wewnętrzna.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Hirszwelda/Nad Stawami
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
8 092 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Ludwika Hirszfelda/Nad Stawami, działka nr 36/1 i 36/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 36/1 i 36/2 o łącznej powierzchni 0.1074 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/5 części w działce nr 37/1 o powierzchni 0.1074 ha, obręb Cieplice VII, AM-4, księga wieczysta JG1J/00094725/1.

 

Opis: nieruchomość położona w rejonie ulicy Ludwika Hirszwelda i ulicy Nad Stawami. Nieruchomość zlokalizowana w Jeleniej Górze, jednostce Cieplice, w jej wschodniej części, w odległości ponad 1 km od ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta łączącej Śródmieście z Cieplicami i dalej Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Ludwika Hirszfelda- oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 17/2 i 37/4. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów obecnie dojazd do przedmiotowego terenu jest utrudniony ze względu na brak drogi spełniającej parametry drogi dojazdowej (dojazd odbywa się z drogi gruntowej).

 

Obciążenia: 

przez działki nr 36/2 i 36/1 przebiegają sieci wodociągowe;

przez działkę nr 36/1 przebiega sieć gazowa;

przez działki nr 36/1, 37/1 przebiega rów melioracyjny.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomości położone w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze” uchwalonego Uchwałą nr 326.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku.

Działka nr 36/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A3.MNe, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym – ekstensywna; przeznaczeniem towarzyszącym są: wydzielone lokale usługowe w zabudowie mieszkaniowej, obiekty małej architektury, budynki gospodarcze, miejsca do parkowania i garaże, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Działka nr 36/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A1.ZP – zieleń urządzona.

Działka nr 37/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A4.KDW - drogi wewnętrzne.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Ulica: 
Ludwika Hirszwelda/Nad Stawami
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 431 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 16.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Cieplicka - działka nr 118/6

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118/6, obręb Cieplice IV, AM-3, o powierzchni 0.0899. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00043679/1.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w strefie śródmiejskiej obrębu, na zapleczu nieruchomości położonych przy ulicy Cieplickiej 45,47. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Działka położona w niedalekim oddaleniu (około 500 m) od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu, którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej itp. Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi publicznej – ulicy Cieplickiej, a następnie przez wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny, stanowiący działkę nr 119/7 (droga gruntowa). Teren działki płaski o regularnym kształcie, ograniczony zabudową mieszkaniową, ogródkami działkowymi i terenami niezabudowanymi. Działka leży na tarasie zalewowym przepływającej obok rzeki Kamienna. Zgodnie ze Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym w 2006 roku oraz mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego opublikowanymi w 2013 roku na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, działka znajduje się w obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%). Całość powierzchni nieruchomości stanowią przydomowe ogródki działkowe z grządkami warzywnymi i krzewami owocowymi. Teren ogródków ogrodzony jest płotami z metalowej siatki. Działka nr 118/6 objęta jest umowami dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy - rekreacyjny, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z §4 pkt 2 umów dzierżawy z chwilą rozwiązania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do pozostawienia gruntu w stanie wolnym, w przeciwnym wypadku Wydzierżawiającemu służy prawo przywrócenia gruntu do stanu wolnego od obciążeń na koszt i ryzyko Dzierżawcy. Nowi właściciele nieruchomości przejmą prawa i obowiązki wynikające z ww. umów. Infrastruktura techniczna zlokalizowana jest na terenie pobliskiej zabudowy. Przez działki przebiega sieć kanalizacyjna k200, nie będąca własnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. Najprawdopodobniej kanalizacja służy do odprowadzania wód opadowych i przelewów z szamb dla budynków nr 47 i 49a przy ulicy Cieplickiej.

Zgodnie z „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” uchwalonym Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 07.10.2008 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: MN,MW,U.19, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ponadto nieruchomość położona jest w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego oraz w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych; dopuszcza się lokalizację garaży.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
899 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplicka 27

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 27 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 94,02 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., korytarza i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 86,00 m2oraz pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 8,02 m2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 136/20 o powierzchni 0.1776 ha – obręb Cieplice IV, AM-3 – wynosi 6,53%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00092132/3.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 27 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku, tj. bryła i rzut ,forma dachu mansardowego z facjatkami pokryty łupkiem, kompozycja i wystrój elewacji: elewacje dzielone profilowanymi gzymsami, przyziemie boniowane, okna w profilowanych obramieniach zwieńczone gzymsowymi nadokiennikami, dwukondygnacyjna snycersko opracowana weranda. Zachowaniu podlega stolarka okienna i drzwiowa.

 

Obciążenie:

Przez pomieszczenie gospodarcze przechodzą dwa przewody kominowe w obudowie dwupłaszczyznowej, jeden spalinowy i jeden wentylacyjny. Przewody kominowe wykonane są zgodnie z projektem i opinią kominiarską, nie można ich przestawiać ani dementować.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 22 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 776 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
86.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Staromiejska 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,11 m2. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 35,85 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 2,26 m2.Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/3 o powierzchni 0.0223 ha – obręb Cieplice V, AM - 1 – wynosi 6,16 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00043676/0.

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony jest natomiast na obszarze układu urbanistycznego Cieplic, wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym wszelkie prace na zewnątrz budynku mające wpływ na ww. zabytkowy układ urbanistyczny wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, obiekt również podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 10 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.13 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

Ulica: 
Staromiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
35.85 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 26.08.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Solankowej 21, 21A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 21Ao ogólnej powierzchni 73,32 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego i komunikacji o łącznej powierzchni użytkowej 62,94 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 10,38 m2, położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 1.364/10.000 części. Działka nr 59/4 o powierzchni 0.1921 ha, obręb Cieplice V, AM-5, KW JG1J/00089879/7.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Solankowej 21, 21A znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 3 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. 

Ulica: 
Solankowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 921 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
62.94 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 07.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności 251 i ul. Łabska

Dzielnica:

Nieruchomość położona w granicach działek nr 14/2, 14/3 i 7/3 o łącznej powierzchni 0.4984 ha, obręb Cieplice VII, AM-5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00030386/6. Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym w zabudowie półzwartej, pełniącym wcześniej funkcję warsztatów szkolnych. Do budynku dobudowane są trzy obiekty niemieszkalne: dwa z nich posiadają jedną kondygnację nadziemną, jeden zaś dwie kondygnacje nadziemne. Ponadto w granicach działki zlokalizowane są dwa wolnostojące, jednokondygnacyjne obiekty niemieszkalne.

Opis i obciążenia: nieruchomość położona w Cieplicach, przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Marcinkowskiego. Ulica Wolności stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, łączących centrum Jeleniej Góry z Cieplicami i Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, dalej zlokalizowany jest cmentarz komunalny. W odległości około 500 m od skrzyżowania znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych i uzdrowiskowych, natomiast w odległości 1 km – tereny zielone Parku Zdrojowego oraz Termy Cieplickie z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze pozytywnie zaopiniował możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości przy ul. Wolności 251 poprzez działkę nr 7/3 pod warunkiem zachowania komunikacji – wjazdy i wyjazdy w obręb skrzyżowania ulicy Wolności i Marcinkowskiego na zasadzie prawoskrętu. Również przez teren nieruchomości odbywa się obsługa komunikacyjna nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Wolności 253, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. W związku z powyższym nabywca nieruchomości ustanowi bezterminową i nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 7/3 (bez możliwości postoju), w pasie o szerokości pięciu metrów w zakresie zaznaczonym na mapie, na rzecz właścicieli działki nr 16 położonej przy ul. Wolności 253. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz napowietrznej linii niskiego napięcia ze słupami. Na nieruchomości zlokalizowana jest skrzynka energetyczna, a przy budynku szambo. Działki porośnięte drzewami. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istniejąca na działce zabudowa – od strony drogi publicznej – wskazana jest do zachowania. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę zabudowy, nie spełniającej wskaźników określonych w ustaleniach planu, wykluczając działania powodujące zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony, za wyjątkiem rozbudowy o takie elementy jak balkony, rampy i podjazdy dla niepełnosprawnych, klatki schodowe oraz windy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 412.XLIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej i rzemiosła. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi publiczne; sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi rowerowe, miejsca postojowe; usługi z zakresu obsługi komunikacji – naprawa pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych oraz salony sprzedaży.  W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustalone są odrębne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Ponadto nieruchomość położona jest w granicach obszaru i terenu górniczego złóż wód leczniczych ustanowionych w koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 100/92 z dnia 4.01.1993 r. (z późn. zm.), wydanej na eksploatację wód leczniczych ze złóż położonych w miejscowości Cieplice. Tereny U1 położone są w granicach strefy „C” ochrony uzdrowiskowej. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepisów odrębnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów branżowych.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Ulica: 
Wolności/Łabska
58-500
Cena: 
307 500.00 pln
Cena m2: 
61.70 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 984 m2
Termin przetargu: 
24. Styczeń 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Sokoliki - działka nr 4/4

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jeleniej Górze przy ul. Sokoliki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/4, obręb Cieplice VIII, AM-2 o powierzchni 0.2229 ha.

Opis:  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w jednostce Cieplice, na zapleczu jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności. Działka o regularnym, czworokątnym kształcie, ograniczona z dwóch stron zabudową mieszkaniową, terenem  Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 od strony południowo-zachodniej, od strony północno-wschodniej ulicą Sokoliki – drogą w części o nawierzchni z kostki betonowej i w części o nawierzchni gruntowej. Jest to grunt nieużytkowany, wzdłuż granic ogrodzony płotem z metalowej siatki wraz z terenem należącym do Miejskiego Przedszkola (przestawienie ogrodzenia nastąpi kosztem i staraniem inwestora). Nieruchomość porośnięta trawą i drzewami. Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 15 – ulica Sokoliki.

Obciążenia: Działka obciążona przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej DN150 oraz siecią gazową DN50.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UO,UT,US,M,ZP.2., dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono – tereny zabudowy usługowej – obiekty usług oświaty, tereny usług turystyki, tereny sportu i rekreacji, tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zieleni urządzonej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe i miejsca postojowe. Nieruchomość położona w obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem z uwagi na jego zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, dla którego dla nowej zabudowy obowiązuje stosowanie technologii zmniejszających szkody i straty powodziowe, tj. brak podpiwniczeń, wyniesienie parterów. Ponadto nieruchomość położona: 1) w strefie „OW” obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne; 2) w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym dla złoża wód leczniczych.

 

Termin zagospodarowania:  5 lat.

Ulica: 
Sokoliki
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 229 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Oskara Langego - działki nr 24/4 i 24/6

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałek nr 24/4 i 24/6 o łącznej powierzchni 0.1896 ha, obręb Cieplice V,AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00094499/7.

Opis i obciążenia: nieruchomość położona w jednostce Cieplice w Jeleniej Górze, w niedalekiej odległości (około 300-400 m) od centrum Cieplic, tj. placu Piastowskiego, w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, itp. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi jednorodzinna i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Działka graniczy z terenem parkingu ogólnodostępnego zlokalizowanego przy ulicy Sobieszowskiej. Dostęp do nieruchomości drogą jednokierunkową – ulicą Oskara Langego (działka nr 87). Działki obciążone przebiegiem sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2014 r. ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.. Treść służebności ujawniona jest w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Działkę nr 24/6 okala ogrodzenie wykonane z elementów betonowych i siatki, uniemożliwiając dostęp do nieruchomości z ulicy Oskara Langego. W granicach działki nr 24/6 zlokalizowany jest słup oświetleniowy. Na granicy działki nr 24/6 oraz działki nr 48/3 (teren parkingu) przebiega sieć energetyczna oraz sieć gazowa. Na przedmiotowym obszarze przebiegają nowowybudowane sieci: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami doprowadzonymi na teren nieruchomości, służącymi celom dostawy i odbioru ścieków.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U/MW.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, lokale mieszkalne wbudowane w obiekty usługowe, infrastruktura techniczna. Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomości położona w granicach: strefy „B” ochrony uzdrowiskowej, obszaru i terenu górniczego wyznaczonego dla złoża wód leczniczych, strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy obserwacji archeologicznej

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Oskara Langego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 896 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 18.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Dolnośląska - działka nr 20/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jeleniej Górze przy ul. Dolnośląskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/5, obręb Cieplice I, AM-3 o powierzchni 14.8647 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00054681/8.

Opis: nieruchomość zlokalizowana w kompleksie użytków rolnych leżących w południowo-zachodniej części obrębu. Nieruchomość położona w niedalekim oddaleniu od wielorodzinnej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Teren o płaskiej powierzchni, o regularnym kształcie, ograniczony od strony południowo-zachodniej utwardzoną drogą gruntową i krótkim odcinkiem drogi asfaltowej, od północnego-wschodu sąsiaduje z wałem ziemnym, a od zachodu graniczy z rowem i leżącymi za nimi użytkami rolnymi. Południową granicę kompleksu stanowi linia kolejnowa relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Nieruchomość na całości obszaru wykorzystywana rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna oraz sieć gazowa zlokalizowane w ciągu ulicy Sobieszowskiej. 

Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem rowu, w okolicach którego teren jest nadmiernie podmokły oraz przebiegiem sieci wodociągowej. Ponadto nieruchomość obciążona umową dzierżawy na cele rolne zawartą do dnia 31.12.2017 roku. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem US 1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny sportu i rekreacji. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi z zakresu handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej wartości określonej w art. 10 ust. 2 pkt 8) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gastronomii, ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Dolnośląska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
148 647 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice