Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Staromiejska 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,11 m2. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze budynku. Składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 35,85 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni 2,26 m2.Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/3 o powierzchni 0.0223 ha – obręb Cieplice V, AM - 1 – wynosi 6,16 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00043676/0.

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony jest natomiast na obszarze układu urbanistycznego Cieplic, wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym wszelkie prace na zewnątrz budynku mające wpływ na ww. zabytkowy układ urbanistyczny wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, obiekt również podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 10 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.13 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

Ulica: 
Staromiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
35.85 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 26.08.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Solankowej 21, 21A

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 21Ao ogólnej powierzchni 73,32 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego i komunikacji o łącznej powierzchni użytkowej 62,94 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – komórki i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 10,38 m2, położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu – 1.364/10.000 części. Działka nr 59/4 o powierzchni 0.1921 ha, obręb Cieplice V, AM-5, KW JG1J/00089879/7.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przy ul. Solankowej 21, 21A znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice i położona na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U 3 dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. 

Ulica: 
Solankowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 921 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
62.94 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 07.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności 251 i ul. Łabska

Dzielnica:

Nieruchomość położona w granicach działek nr 14/2, 14/3 i 7/3 o łącznej powierzchni 0.4984 ha, obręb Cieplice VII, AM-5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00030386/6. Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym w zabudowie półzwartej, pełniącym wcześniej funkcję warsztatów szkolnych. Do budynku dobudowane są trzy obiekty niemieszkalne: dwa z nich posiadają jedną kondygnację nadziemną, jeden zaś dwie kondygnacje nadziemne. Ponadto w granicach działki zlokalizowane są dwa wolnostojące, jednokondygnacyjne obiekty niemieszkalne.

Opis i obciążenia: nieruchomość położona w Cieplicach, przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Marcinkowskiego. Ulica Wolności stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta, łączących centrum Jeleniej Góry z Cieplicami i Sobieszowem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, dalej zlokalizowany jest cmentarz komunalny. W odległości około 500 m od skrzyżowania znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych i uzdrowiskowych, natomiast w odległości 1 km – tereny zielone Parku Zdrojowego oraz Termy Cieplickie z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze pozytywnie zaopiniował możliwość obsługi komunikacyjnej nieruchomości przy ul. Wolności 251 poprzez działkę nr 7/3 pod warunkiem zachowania komunikacji – wjazdy i wyjazdy w obręb skrzyżowania ulicy Wolności i Marcinkowskiego na zasadzie prawoskrętu. Również przez teren nieruchomości odbywa się obsługa komunikacyjna nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Wolności 253, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. W związku z powyższym nabywca nieruchomości ustanowi bezterminową i nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 7/3 (bez możliwości postoju), w pasie o szerokości pięciu metrów w zakresie zaznaczonym na mapie, na rzecz właścicieli działki nr 16 położonej przy ul. Wolności 253. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz napowietrznej linii niskiego napięcia ze słupami. Na nieruchomości zlokalizowana jest skrzynka energetyczna, a przy budynku szambo. Działki porośnięte drzewami. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istniejąca na działce zabudowa – od strony drogi publicznej – wskazana jest do zachowania. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę zabudowy, nie spełniającej wskaźników określonych w ustaleniach planu, wykluczając działania powodujące zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony, za wyjątkiem rozbudowy o takie elementy jak balkony, rampy i podjazdy dla niepełnosprawnych, klatki schodowe oraz windy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Karola Marcinkowskiego i Wolności w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 412.XLIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej i rzemiosła. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi publiczne; sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi rowerowe, miejsca postojowe; usługi z zakresu obsługi komunikacji – naprawa pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych oraz salony sprzedaży.  W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną ustalone są odrębne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Ponadto nieruchomość położona jest w granicach obszaru i terenu górniczego złóż wód leczniczych ustanowionych w koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 100/92 z dnia 4.01.1993 r. (z późn. zm.), wydanej na eksploatację wód leczniczych ze złóż położonych w miejscowości Cieplice. Tereny U1 położone są w granicach strefy „C” ochrony uzdrowiskowej. Z tytułu ustanowionej ochrony prawnej ww. terenów plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi na podstawie przepisów odrębnych i opracowanych na ich podstawie dokumentów branżowych.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Ulica: 
Wolności/Łabska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 984 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Sokoliki - działka nr 4/4

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jeleniej Górze przy ul. Sokoliki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/4, obręb Cieplice VIII, AM-2 o powierzchni 0.2229 ha.

Opis:  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w jednostce Cieplice, na zapleczu jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności. Działka o regularnym, czworokątnym kształcie, ograniczona z dwóch stron zabudową mieszkaniową, terenem  Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 od strony południowo-zachodniej, od strony północno-wschodniej ulicą Sokoliki – drogą w części o nawierzchni z kostki betonowej i w części o nawierzchni gruntowej. Jest to grunt nieużytkowany, wzdłuż granic ogrodzony płotem z metalowej siatki wraz z terenem należącym do Miejskiego Przedszkola (przestawienie ogrodzenia nastąpi kosztem i staraniem inwestora). Nieruchomość porośnięta trawą i drzewami. Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 15 – ulica Sokoliki.

Obciążenia: Działka obciążona przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej DN150 oraz siecią gazową DN50.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UO,UT,US,M,ZP.2., dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono – tereny zabudowy usługowej – obiekty usług oświaty, tereny usług turystyki, tereny sportu i rekreacji, tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zieleni urządzonej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe i miejsca postojowe. Nieruchomość położona w obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem z uwagi na jego zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, dla którego dla nowej zabudowy obowiązuje stosowanie technologii zmniejszających szkody i straty powodziowe, tj. brak podpiwniczeń, wyniesienie parterów. Ponadto nieruchomość położona: 1) w strefie „OW” obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne; 2) w obszarze i terenie górniczym wyznaczonym dla złoża wód leczniczych.

 

Termin zagospodarowania:  5 lat.

Ulica: 
Sokoliki
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 229 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.11.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Oskara Langego - działki nr 24/4 i 24/6

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałek nr 24/4 i 24/6 o łącznej powierzchni 0.1896 ha, obręb Cieplice V,AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00094499/7.

Opis i obciążenia: nieruchomość położona w jednostce Cieplice w Jeleniej Górze, w niedalekiej odległości (około 300-400 m) od centrum Cieplic, tj. placu Piastowskiego, w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej, itp. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi jednorodzinna i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Działka graniczy z terenem parkingu ogólnodostępnego zlokalizowanego przy ulicy Sobieszowskiej. Dostęp do nieruchomości drogą jednokierunkową – ulicą Oskara Langego (działka nr 87). Działki obciążone przebiegiem sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2014 r. ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.. Treść służebności ujawniona jest w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Działkę nr 24/6 okala ogrodzenie wykonane z elementów betonowych i siatki, uniemożliwiając dostęp do nieruchomości z ulicy Oskara Langego. W granicach działki nr 24/6 zlokalizowany jest słup oświetleniowy. Na granicy działki nr 24/6 oraz działki nr 48/3 (teren parkingu) przebiega sieć energetyczna oraz sieć gazowa. Na przedmiotowym obszarze przebiegają nowowybudowane sieci: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami doprowadzonymi na teren nieruchomości, służącymi celom dostawy i odbioru ścieków.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Cieplice pomiędzy ulicami: Sobieszowską, Oskara Langego, Jagiellońską i Lubańską w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U/MW.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej; przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, lokale mieszkalne wbudowane w obiekty usługowe, infrastruktura techniczna. Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomości położona w granicach: strefy „B” ochrony uzdrowiskowej, obszaru i terenu górniczego wyznaczonego dla złoża wód leczniczych, strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy obserwacji archeologicznej

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Oskara Langego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 896 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 18.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Dolnośląska - działka nr 20/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Jeleniej Górze przy ul. Dolnośląskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20/5, obręb Cieplice I, AM-3 o powierzchni 14.8647 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00054681/8.

Opis: nieruchomość zlokalizowana w kompleksie użytków rolnych leżących w południowo-zachodniej części obrębu. Nieruchomość położona w niedalekim oddaleniu od wielorodzinnej i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Teren o płaskiej powierzchni, o regularnym kształcie, ograniczony od strony południowo-zachodniej utwardzoną drogą gruntową i krótkim odcinkiem drogi asfaltowej, od północnego-wschodu sąsiaduje z wałem ziemnym, a od zachodu graniczy z rowem i leżącymi za nimi użytkami rolnymi. Południową granicę kompleksu stanowi linia kolejnowa relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Nieruchomość na całości obszaru wykorzystywana rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Energia elektryczna oraz sieć gazowa zlokalizowane w ciągu ulicy Sobieszowskiej. 

Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem rowu, w okolicach którego teren jest nadmiernie podmokły oraz przebiegiem sieci wodociągowej. Ponadto nieruchomość obciążona umową dzierżawy na cele rolne zawartą do dnia 31.12.2017 roku. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem US 1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny sportu i rekreacji. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi z zakresu handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej wartości określonej w art. 10 ust. 2 pkt 8) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gastronomii, ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej, kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Dolnośląska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
148 647 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Ludwika Hirszfelda / 37.2014

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 37.2014

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,  łazienka z wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 37,20 m2

Powierzchnia użytkowa: 60,56m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym; 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, z możliwośćią późniejszego wykupu;

 Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Ludwika Hirszfelda
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
60.56 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Wolności 190

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 o ogólnej powierzchni 16,49 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 13,85 m2 oraz pomieszczenia przynależnego, tj. pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 2,64 m2, położony na podcdaszu budynku. W.c. lokalu suche znajduje się na podwórku w częściach wspólnych nieruchomoścu. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu - 20,67%. Działka nr 98/2 o powierzchni 0.1123 ha, obręb Cieplice VI, AM-2, KW JG1J/00070433/3. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 20.03.2106 r.

Budynek przy ul. Wolności 190 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa tut. Urzędu Miasta w trybie art. 39 pkt 3) i 4) ustawy Prawo budowlane. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: rzut i bryła budynku, forma dachu dwuspadowego z fajcatką, kompozycja i wytsrój elewacji (pasowa dekoracja w tynku), forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych.

Przeznaczenie nieruchomości i spoóśb jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszrze oznaczonym symbolem MU,24, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej. Na terenach M,U dopuszcza się zachowanie obecnej funkcji oraz formy architektoniczno-przestrzennej istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 123 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
13.85 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 29

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 12 o ogólnej powierzchni 51,20 m2, składa się z przedpokoju, w.c., kuchni, jednego pokoju i sieni o powierzchni użytkowej 34,90 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o powierzchni 16,30 m2, położony w suterenie budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu - 5,6%. Działki nr 136/14 i 136/19 o łącznej powierzchni 0.0818 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, KW JG1J/00063712/1. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 27.01.2013 r.

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00063712/1 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 136/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 136/10.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszrze oznaczonym symbolem MW,U.22, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług. Ponadto nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie "OW" obserwacji archeologicznej oraz w obszarze "B" ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenu nieruchomości przy ul. Cieplickiej 29 stanowi przestrzeń publiczną, w której ustrala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
818 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
34.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności - działka nr 5/26

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/26, obręb Cieplice IX, AM-1, o powierzchni 0.0551 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00094480/1.

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony ulicy Wolności, drogą gruntową, stanowiącą działki nr 1/2 i 5/5. Nieruchomość o płaskiej powierzchni i regularnym, czworokątnym kształcie, porośnięta krzewami. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalziowanej w ulicy Wolności. Działka ograniczona z dwóch stron zabudową mieszkalno-gospodarczą, drogą gruntową od strony północno-wschodniej, a od południowego-zachodu sąsiaduje z użytkami rolnymi. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Nieruchomość położona w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

Zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centranej w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: M,U.26, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych - warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży, samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
551 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 04.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice