Czarne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Wrzosowa - dz. 210/4 i 211/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 210/4 i 211/3 o łącznej powierzchni 0.4723 ha, obręb Czarne II, AM-2, księga wieczysta JG1J/00097925/4.

 

Opis:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w jednostce Czarne, w jej południowej części, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dostęp do nieruchomości z ulicy Wrzosowej, a następnie przez działkę nr 211/4, stanowiącej użytek drogowy. Teren nieruchomości o płaskiej powierzchni, porośnięty samosiejkami, miejscami podmokły.

 

Obciążenia:

- Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebiegiem napowietrznych linii energetycznych. W granicach nieruchomości zlokalizowane są rowy melioracyjne, które od lat nie były konserwowane i uległy dekapitalizacji. Pomimo tego nadal odprowadzają wody opadowe i roztopowe z terenów położonych powyżej oraz odwadniają częściowo grunty przyległe. W związku ze złym stanem technicznym rowów nieruchomość jest podmokła. Zatem likwidacja rowów nie jest możliwa bez zapewnienia odpływu wód z terenu przewidzianego pod budowę jak również terenów przyległych. Należy przewidzieć odwodnienie gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, uwzględniającej ewentualną likwidację, przełożenie lub zarurowanie istniejących rowów. Powyższe wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

- Na części działki nr 210/4 znajduje się duże zagłębienie terenu o nieustalonej głębokości wypełnione wodą. Sposób likwidacji przedmiotowego zagłębienia i jego osuszenie wymaga wykonania specjalistycznej opinii.

- Działki nr 210/4 i 211/3 sklasyfikowane są w rejestrze gruntów jako ŁV łąki trwałe – leżą w zasięgu gleb organicznych. Oznacza to, iż grunt stanowi użytki rolne klasy V wytworzone z gleb pochodzenia organicznego (gleby murszowe), na który jest wymagana decyzja administracyjna zezwalająca na wyłączenie tego gruntu z produkcji rolniczej.

- W związku z przebiegiem przez nieruchomość sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz PWiK Wodnik Sp. z o.o. Treść prawa ujawniona została w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Czarnoleskiej, Wrzosowej i Nowej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego uchwałą nr 194.XXII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2012 roku – na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących maksimum 4 lokale mieszkalne; przeznaczeniem uzupełniającym są usługi zajmujące do 30% powierzchni użytkowej budynków.

Niewielka część nieruchomości położona jest w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr 522.LVII,2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 roku, na obszarze oznaczonym symbolem 49.MN, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Wrzosowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 723 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Kalinowej - dz. nr 322/8

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 322/8 o powierzchni 0.1097 ha, obręb Czarne I, AM-4, księga wieczysta JG1J/00089387/1.

 

Opis:

Działki położone na osiedlu Czarne, bezpośrednio przy asfaltowej ulicy Kalinowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnoleską, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, w sąsiedztwie zajazdu „Agroland”. Działki o płaskiej powierzchni lekko opadającej w kierunku zachodnim. Grunty o pełnym uzbrojeniu z dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Obciążenia:

Działka nr 322/8 obciążona jest przebiegiem sieci telekomunikacyjnej podziemnej i napowietrznej wraz ze słupem, sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00089387/1 prowadzonej dla działki nr 322/8 ujawnione jest prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o. - właściciela rurociągów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MNU przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Kalinowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 097 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 23.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Kalinowej - dz. nr 321

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 321 o powierzchni 0.1141 ha, obręb Czarne I, AM-4, księga wieczysta JG1J/00081718/5.

 

Opis:

Działki położone na osiedlu Czarne, bezpośrednio przy asfaltowej ulicy Kalinowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnoleską, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, w sąsiedztwie zajazdu „Agroland”. Działki o płaskiej powierzchni lekko opadającej w kierunku zachodnim. Grunty o pełnym uzbrojeniu z dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Obciążenia:

Działka nr 321 obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ze słupami, napowietrznej linii telekomunikacyjnej ze słupami, sieci gazowej, przyłącza energetycznego, sieci wodnej wA200 i wA250 ze strefą ochronną. W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00081718/5 prowadzonej dla działki nr 321 ujawnione jest prawo odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o. - właściciela rurociągów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Strumykową i Czarnoleską w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MNU przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Kalinowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 141 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 23.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Okrężna - działka nr 274/10

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 274/10 o powierzchni 0.0635 ha, obręb 41, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00084396/2. Nieruchomość położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Okrężnej. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa oraz działki niezabudowane. Dojazd drogą o utwardzonej nawierzchni - ulicą Okrężną, Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, z dostępem do mediów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

Obciążenia: przez nieruchomośc przebiega kanalizacja sanitarna DN200, która w oparciu o opinię Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. została wyłaczona z użytkowania i może być usunięta z gruntu z wyjątkiem odcinka stanowiącego przyłacze kanalizacyjne do budynku nr 15 przy ul. Okrężnej, zlokalizowanego na działkach nr 274/9 i 274/8. Ponadto działka nr 274/10 obciążona jest siecią energetyczną.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych w jednostce Czarne w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Mz, określonym jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

Ulica: 
ul. Okrężna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
635 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 24.08.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Okrężna - działka nr 274/8 i 274/9

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działek nr 274/8 i 274/9 o łączej powierzchni 0.0703 ha, obręb 41, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00084396/2. Nieruchomość położona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Okręznej. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa oraz działki niezabudowane. Dojazd drogą o utwardzonej nawierzchni - ulicą Okrężną. Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, z dostępem do mediów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i i gazu.

Obciążenia: część działek nr 274/9 i 274/8 jest przegrodzona i wykorzystywana przez właściciela nieruchomości przy ul. Okręznej 15 - teren objęty umową dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i przydomowe do dnia 31.12.2013 r. Nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikajace z w/w/ umowy dzierżawy. Przez nieruchomośc przebiega kanalizacja sanitarna DN200, która w oparciu o opinię Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. została wyłaczona z uzytkowania i może być usunięta z gruntu z wyjątkiem odcinka stanowiacego przyłącze kanalizacyjne do budynku nr 15 przy ul. Okrężnej, zlokalizowanego na działkach nr 274/9 i 274/8. Ponadto działka nr 274/9 obciążoa jest przebiegiem sieci wodociagowej, działka nr 274/8 obciązona jest przyłączami: gazowymi, wodnymi, energetycznymi, biegnącymi do budynku nr 15 przy ul. Okręznej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych w jednostce Czarne w Jeleniej Górze" nieruchomośc położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Mz, określonym jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

Ulica: 
ul. Okrężna
58-500
Cena: 
52 000.00 pln
Cena m2: 
73.97 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
703 m2
Termin przetargu: 
6. Lipiec 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Okrężna - działka nr 274/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 274/7 o powierzchni 0.0660 ha, obręb 41, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00084396/2. Nieruchomośc połozona na zapleczu zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Okrężnej. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa oraz działki niezabudowane. Dojazd drogą o utwardzonej nawierzchni - ulicą Okrężną. Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, z dostępem do mediów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

Obciążenia: część działki przegrodzona i wykorzystywana przez właściciela nieruchomości przy ul. Okrężnej 13 - teren objęty umową dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekracyjne i przydomowe do dnia 31.12.2014 r. Nabywca przejmuje prawa i obowiązki wynikajace z w/w/ umowy dzierżawy. Przez nieruchomość przebiega kanalizacja sanitarna DN200, która w oparciu o opinię Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. została wyłaczona z użytkowania i może być usunięta z gruntu z wyjątkiem odcinka stanowiacego przyłącze kanalizacyjne do budynku nr 15 przy ul. Okrężnej, zlokalizowanego na działkach nr 274/9 i 274/8. Ponadto nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci wodociągowej oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku nr 13 przy ul. Okrężnej.

Przeznaczenie i sposób zagospoodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych w jednostce Czarne w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Mz, określonym jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.

 Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

Ulica: 
ul. Okrężna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
660 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Sudecka, działka nr 1/16

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 1/16 o powierzchni 1.8699 ha, obręb Czarne, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00073247/3.

Nieruchomość zlokalizowana w peryferyjnej części miasta, przy drodze szybkiego ruchu w kierunku Karpacza. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, hotel i obiekt restauracyjny. Obciążenia: nieruchomość położona na niewielkim wzniesieniu, porośnięta krzewami, drzewami i samosiejkami. Obciążona przebiegiem sieci gazowej. Wjazd odbywa się z drogi głównej przez ścieżkę rowerową. Obsługa komunikacyjna zapewniona poprzez zjazdy publiczne w miejscach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zasady wyposażania w sieci i urządzenia w infrastrukturę techniczną określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody wskazuje się skałę oznaczoną na rysunku planu.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej, położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: • US3 – tereny sportu i rekreacji, przez które należy rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji, wypoczynkowi, oraz turystyce i krajoznawstwu, w tym stanowiące bazę noclegową i gastronomiczną, wraz z funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej, oraz usługi związane z kulturą i sztuką, nauką oraz obsługą biznesu, • Z,US2 – tereny otwarte z przewagą zieleni niskiej, tereny sportu i rekreacji, w obrębie których obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych i prowadzenia ciągów komunikacji kołowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się

Ulica: 
Sudecka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
18 699 m2
Numer referencyjny: 
Sud2
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Tytuł: 
ul. Sudecka, plot nr 1/16
Tytuł: 
ul. Sudecka, Grundstück Nr. 1/16
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 1/16. Fläche 1,8699 ha, Katasterbezirk Czarne, AM-3, Grundbuch Nr. JG1J/00073247/3.

Ein unbebautes Grundstück am Stadtrand an der Hauptverkehrsstraße Richtung Karpacz. Die Umgebungsbebauung besteht aus einem Hotel und einem Restaurant. In der unmittelbarer Nähe gibt es auch unbebautes Gelände.

Belastungen: Das Grundstück befindet sich auf einem Hügel, der mit Sträuchern und Bäumen bewachsen ist. Durch das Grundstück verläuft ein Gasnetz. Der Zugang von der Hauptverkehrsstraße durch einen Fahrradweg und durch öffentliche Zufahrten, die in dem lokalen Raumordnungsplan vorgesehen wurden. Dieser Plan sieht auch die Bestimmungen vor, nach denen die technische Infrastruktur (Netze und Ausstattung) eingerichtet werden soll. Denkmalgeschützt ist der Felsen, den man auf dem Karte gekennzeichnet hat.


Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: In dem „Lokalen Raumordnungsplan für ehemalige Gebiete der Militäreinheit in der Sudecka-Straße in Jelenia Góra“ gehört die Liegenschaft zum Bereich, der mit folgenden Symbolen bezeichnet wurde:

  • US3 – Sport- und Erholungsgebiete, darunter Gebäude und Sportanlagen, die dem Sport, der Erholung sowie der Touristik, der Landeskunde dienen, mit Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit und anderen ergänzenden Funktionen, die die Grundtätigkeit unterstützen sollen sowie Dienstleistungen, die mit Kultur, Kunst, Bildung und Kommerz zusammenhängen

  • Z, US2 – freie Flächen mit niedrigen Grünanlagen, Sport- und Erholungsgebiete, auf denen ist es nicht erlaubt, Gebäude und Straßen zu bauen.

    Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 1/16 of the acreage 1.8699 ha, in the area of Czarne, AM-1, land register nr JG1J/00073247/3.

The real estate located in the peripheral part of the city, next to the freeway in Karpacz direction. In the neighborhood the undeveloped lands, hotel and a restaurant object are situated. Encumbrances: the property located in the little hill, overgrown by bushes, trees and self-grown greenery. It is encumbered by the passage of gas grid. The entrance is from the main road through a cycle lane. The communication service is provided through public downhill in the placed shown in the local aerial development plan. The rules of facilities in the grid and making into the technical infrastructure the local plan of aerial development describes. To protect in the form of environmental monument, the scope is marked on the drowning.
Land use and developing mode: according to “the Local Plan of aerial development for the territories after a former military unit located next to Sudecka street in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbols: • US3 –sport and recreation territories, which means cubic and ground objects meant to practice sport, recreation, leisure and tourism, as well as touring, including the sleeping and gastronomic base, along with the completing functions allowing the proper organization of the basic activity, and services connected with culture and art, education and business service. • Z,US2 –the open lands with the majority of low greenery, sport and recreation territories, in the area of which the ban on putting up the cubic objects and leading the line of wheel communication is obliged.
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Sudecka, działka nr 1/15

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 1/15 o powierzchni 2.1406 ha, obręb Czarne, AM-1, księga wieczysta nr JG1J/00073248/0.

Nieruchomość zlokalizowana w peryferyjnej części miasta, przy drodze szybkiego ruchu w kierunku Karpacza. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, hotel i obiekt restauracyjny. Obciążenia: nieruchomość położona na niewielkim wzniesieniu, porośnięta krzewami, drzewami i samosiejkami. Wjazd odbywa się z drogi głównej przez ścieżkę rowerową. Obsługa komunikacyjna zapewniona poprzez zjazdy publiczne w miejscach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zasady wyposażania w sieci i urządzenia w infrastrukturę techniczną określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej, położonych przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: • US4 – tereny sportu i rekreacji, przez które należy rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji, wypoczynkowi, oraz turystyce i krajoznawstwu, w tym stanowiące bazę noclegową i gastronomiczną, wraz z funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej, oraz usługi związane z kulturą i sztuką, nauką oraz obsługą biznesu, • Z,US2 – tereny otwarte z przewagą zieleni niskiej, tereny sportu i rekreacji, w obrębie których obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych i prowadzenia ciągów komunikacji kołowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Sudecka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
21 406 m2
Numer referencyjny: 
Sud1
Tytuł: 
ul. Sudecka, plot nr 1/15
Tytuł: 
ul. Sudecka, Grundstück Nr. 1/15
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 1/15. Fläche 2,1406 ha, Katasterbezirk Czarne, AM-1, Grundbuch Nr. JG1J/00073248/0.

Ein unbebautes Grundstück am Stadtrand an der Hauptverkehrsstraße Richtung Karpacz. Die Umgebungsbebauung besteht aus einem Hotel und einem Restaurant. In der unmittelbarer Nähe gibt es auch unbebautes Gelände.

Belastungen: Das Grundstück befindet sich auf einem Hügel, der mit Sträuchern und Bäumen bewachsen ist. Durch das Grundstück verläuft ein Gasnetz. Der Zugang von der Hauptverkehrsstraße durch einen Fahrradweg und durch öffentliche Zufahrten, die in dem lokalen Raumordnungsplan vorgesehen wurden. Dieser Plan sieht auch die Bestimmungen vor, nach denen die technische Infrastruktur (Netze und Ausstattung) eingerichtet werden soll.


Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: In dem „Lokalen Raumordnungsplan für ehemalige Gebiete der Militäreinheit in der Sudecka-Straße in Jelenia Góra“ gehört die Liegenschaft zum Bereich, der mit folgenden Symbolen bezeichnet wurde:

  • US4 – Sport- und Erholungsgebiete, darunter Gebäude und Sportanlagen, die dem Sport, der Erholung sowie der Touristik, der Landeskunde dienen, mit Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit und anderen ergänzenden Funktionen, die die Grundtätigkeit unterstützen sollen sowie Dienstleistungen, die mit Kultur, Kunst, Bildung und Kommerz zusammenhängen

  • Z, US2 – freie Flächen mit niedrigen Grünanlagen, Sport- und Erholungsgebiete, auf denen ist es nicht erlaubt, Gebäude und Straßen zu bauen.

    Termin der Bebauung: 5 Jahre.
     

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 1/15 of the acreage 2.1406 ha, the area of Czarne, AM-1, land register nr JG1J/00073248/0.

The real estate located in the peripheral part of the city, next to the freeway in Karpacz direction. In the neighborhood the undeveloped lands, hotel and a restaurant object are situated. Encumbrances: the property located in the little hill, overgrown by bushes, trees and self-grown greenery. It is encumbered by the passage of gas grid. The entrance is from the main road through a cycle lane. The communication service is provided through public downhill in the placed shown in the local aerial development plan. The rules of facilities in the grid and making into the technical infrastructure the local plan of aerial development describes. To protect in the form of environmental monument, the scope is marked on the drowning.
Land use and developing mode: according to “the Local Plan of aerial development for the territories after a former military unit located next to Sudecka street in Jelenia Góra” the real estate is located on the area marked by symbols: • US4 –sport and recreation territories, which means cubic and ground objects meant to practice sport, recreation, leisure and tourism, as well as touring, including the sleeping and gastronomic base, along with the completing functions allowing the proper organization of the basic activity, and services connected with culture and art, education and business service. • Z,US2 –the open lands with the majority of low greenery, sport and recreation territories, in the area of which the ban on putting up the cubic objects and leading the line of wheel communication is obliged.
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij
Subscribe to RSS - Czarne