Goduszyn

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Goduszyńska - dz. nr 20/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 20/3 o powierzchni 0.1418 ha, obręb Goduszyn I, AM-8, księga wieczysta JG1J/00081293/9.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Goduszyńskiej, w strefie pośredniej miasta – obrębie Goduszyn, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz użytków rolnych. Graniczy bezpośrednio z terenem dawnego pochówku.

Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Goduszyńskiej, a następnie przez działkę nr 16, stanowiącą drogę częściowo utwardzoną a częściowo drogę gruntową.

Teren nieruchomości o podłużnym kształcie z lekkim spadkiem, porośnięty 1-3 letnimi drzewami oraz krzewami, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną. Teren wzdłuż granic ogrodzony płotem z metalowej siatki.

 

Obciążenia:

Nieruchomość objęta umową dzierżawy rolnej zawartej na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nabywca przejmie prawa i obowiązki umowy dzierżawy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 262.XXVIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Goduszyńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 418 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 07.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy - stodoła położony w budynku przy ul. Goduszyńskiej 50

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Goduszyńskiej 50w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni o ogólnej powierzchni 266,42 m2, położony na parterze budynku. Składa się z pomieszczenia nr 1 o powierzchni użytkowej 120,57 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch pomieszczeń położonych na poziomie piwnicy i poddasza o łącznej powierzchni 145,85 m2. Działka nr 2/2 o powierzchni 0.1388 ha – obręb Goduszyn-I, AM-4, KW JG1J/00081112/7.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu– wynosi 49,98%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39, pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dwuspadowego dachu, kompozycja i wystrój elewacji (bramy, forma otworów okiennych i drzwiowych). Wymagana utylizacja eternitowego pokrycia dachu oraz postulowane przywrócenie ceramicznego pokrycia dachu – dachówka karpiówka.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Goduszyńskiej 50 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług, Przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

 

Ulica: 
Goduszyńska 50
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 388 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
120.57 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj
Subscribe to RSS - Goduszyn