Sobieszów

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 183

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 183 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 47,20 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z: biura, przedsionka i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 361 o powierzchni 0.1116 ha – obręb Sobieszów II, AM-15 – wynosi 8,00%. KW nr JG1J/00018501/9

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, lecz położony na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1811/610/J z dnia 26.02.1980 r. Przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446), ponieważ ww. nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U,MN,MW/ZP,KS1.4 – tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Cieplicka
58-560
Cena: 
34 700.00 pln
Cena m2: 
735.17 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
7. Grudzień 2017
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
47.20 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 199

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 199w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 40,61 m2, składa się z pokoju, kuchni, korytarzai łazienkiz w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 34,35 m2 oraz pomieszczenia przynależnia tj. komórkao powierzchni wynoszącej 6,26 m2.Lokal położony na parterze budynku. Działki nr370/3 o łącznej powierzchni 0.0340 ha – obręb Sobieszów II,AM-15, KW nrJG1J/00078174/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,46%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN,UT,MW/U 1.8 – tereny zabudowy usług turystycznych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
34.35 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Chałubińskiego - dz. nr 521

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicachdziałki nr 521 o powierzchni 0.0307 ha, obręb Sobieszów II,AM-19, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00083861/6.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej jednostki Sobieszów, w odległości około 100 m od ulicy Cieplickiej wzdłuż, której znajdują się obiekty użyteczności publicznej, handlowe komunikacji miejskiej, itp. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej .

Działka o płaskiej powierzchni i kształcie mniej regularnego czworokąta. Teren nieruchomości w całości obszaru o nawierzchni asfaltowej, wykorzystywany jako osiedlowy plac postojowy. Z dwóch stron ograniczony pasami drogowymi ulic: Chałubińskiego i Sabały, z pozostałych stron terenem niezabudowanym oraz terenem zabudowanym budynkiem usługowym.

Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W dziale III księgi wieczystej, prowadzonej m.in. dla przedmiotowej działki, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, tj. służebność drogi koniecznej polegające na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 219 i 221 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 207. Służebność ta nie obiciąża zbywanej nieruchomośco.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

W "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów obiektów obsługi komunikacji mogą obejmować wyłącznie: stacje obsługi samochodów i motocykli do 2 stanowisk obsługi, myjnie, stacje kontroli pojazdów oraz tereny wydzielonych parkingów samochodów osobowych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Chałubińskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
307 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 13.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku nr 142 przy ul. Cieplickiej

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 142w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 58,00 m2, składa się z trzechpokoi (dwa pokoje na poiomie poddasza), kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 53,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. stryszek i piwnicao powierzchni wynoszącej 4,20 m2.Lokal położony częściow na poziomie I piętra i poddasza budynku. Działka nr191/1 o powierzchni 0.2578 ha – obręb Sobieszów-II, AM-9, KW nr JG1J/00059321/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,11%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.)

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 142 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, UT, MW/U 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny usług turystycznych.

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
53.80 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 9 przy ul. Młyńskiej

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2położony w budynku przy ulicy Młyńskiej 9 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 80,59 m2, składa się z dwóch pokoi, w.c. położonych na parterze oraz pięciu pokoi i łazienki z w.c. położonych na poziomie poddasza. Lokal położony na I i II kondygnacji nadziemnej budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 73 o powierzchni 0.0853 ha – obręb Sobieszów I, AM-2 – wynosi 57,29%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00015531/7.

 

Budynek przy ulicy Młyńskiej 9 położony jest na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1811/610/J z dnia 26 lutego 1980 roku. przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2014 r., poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U.1.20, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług turystycznych. Przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury technicznej. 

 

Ulica: 
Młyńska
58-570
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
80.59 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Cieplickiej 235

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Cieplickiej 235 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 425,23 m2 wraz z udziałem wynoszącym 65,19% w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1/3 o powierzchni 0.2490 ha, obręb Sobieszów I, AM-1 KW JG1J/00097597/5, składa się z następujących pomieszczeń:

  • czterech pomieszczeń, korytarza i klatki schodowej o łącznej powierzchni 109,27 m2 zlokalizowanych na parterze budynku,

  • dziewięciu pomieszczeń, trzech korytarzy, dwóch pomieszczeń socjalnych, dwóch w.c. i klatki schodowej o łącznej powierzchni 155,92 m2 zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku,

  • ośmiu pomieszczeń, korytarza, dwóch pomieszczeń socjalnych, dwóch w.c. i klatki schodowej o łącznej powierzchni 154,80 m2 zlokalizowanych na drugim piętrze budynku,

  • jednego pomieszczenia o powierzchni 5,21 m2 zlokalizowanego na czwartej kondygnacji w wieży – wejście odbywa się z dachu.

 Lokal posiada taras i balkon.

 

Budynek przy ul. Cieplickiej 235 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa tut. Urzędu Miasta w trybie art. 39 pkt 3 i 4 ustawy prawo budowlane. Do zachowania zwarta bryła trzykondygnacyjnego budynku z bocznym ryzalitem wieżowym, płaski dach, układ i wykrój okien, opaskowe obramienia okien, pseudoryzalit z balkonem, zwieńczony pełną attyką, flankowaną sterczynami w formie wieżyczek, profilowany gzyms wieńczący, podziały gzymsowe elewacji (podokienny i działowy).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 235 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 218.XXIV.2012 z dnia 27 marca 2012 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry i położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/MW,MN,KS,P 9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej, jako przeznaczenie uzupełniające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny obiektów obsługi komunikacji, tereny obiektów produkcyjnych i działalności gospodarczej.

 

 

 

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
425.23 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 w bundynku przy ul. Cieplickiej 207

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 207w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 134,57 m2, składa się z pięciu pokoi, kuchni, w.c.iprzedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 99,13 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórkiipom. gosp.o powierzchni wynoszącej 35,44 m2.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr380 o powierzchni 0.0835 ha – obręb Sobieszów-II, AM-15, KW nr JG1J/00097414/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 37,98%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.)

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 207 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem U, MN, MW/ZP, KS 1.8 - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Cieplicka 207
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
99.13 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 20.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Bronisława Czecha 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Bronisława Czecha 2w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 24,20 m2, składa się z jednego pokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 17,20 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicyo powierzchni wynoszącej 7,00 m2. W.c. w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr410 o powierzchni 0.0841 ha – obręb Sobieszów-I, AM-2, KW nr JG1J/00034200/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,28%.

 

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze (art. 36, ust.1 pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.)).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MN, UT, ZP- określonym jako tereny na, których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych.

 

Ulica: 
Bronisława Czecha 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
17.20 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 04.01.2017
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 w bundynku przy ul. Młyńskiej 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Młyńskiej 14 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 26,01 m2. Składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i w.c. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku. Działka nr 245 o powierzchni 0.0710 ha – obręb Sobieszów I, AM-5, KW nr JG1J/00018958/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,44%.

 

 

Budynek przy ulicy Młyńskiej 14 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położone na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji, polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Sobieszów – przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN,UT,MW/U gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usług turystycznych.

 

Ulica: 
Młyńska 14
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
26.01 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 04.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Krakowska - dz. nr 146

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 146 o powierzchni 0.4514 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072190/1, wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 148 o powierzchni 0.0780 ha (księga wieczysta: JG1J/00072187/7) oraz udziałem wynoszącym 1/2 części w działce nr 149/1 o powierzchni 0.0100 ha ( księga wieczysta: JG1J/00072191/8).

 

Opis:

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w kompleksie działek na terenie nowo realizowanego osiedla mieszkaniowego leżącego pomiędzy ulicami Krakowską a Nowowiejską, poniżej Wzgórza Paulinum. Nieruchomości położone we wschodniej części miasta, leżącej ponad dwa kilometry od centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, od strony południowo-wschodniej, przebieg Aleja Solidarności – obwodnica miasta, łącząca ulicę Wincentego Pola z ulicą Sudecką.

Dostęp do bieruchomości drogami gruntowymi.

Teren nieruchomości o regularnym kształcie i niepełnym uzbrojeniu. Podstawowa infrastruktura techniczana(woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz) zlokalizowana wzdłuż dróg dojazdowych położonego poniżej osiedla mieszkaniowego.

 

Obciążenie:

Południowo-wschodni fragment działki nr 149/2 obciążony jest napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej-Nowowiejskiej w Jeleniej Górze” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 48U, przeznaczonym pod usługi komercyjne i publiczne; preferowane usługi komercyjne: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i inne komercyjne z możliwością lokalizowania usług publicznych; jako dopuszczalne przeznaczenie ustala się: mieszkalnictwo wbudowane lub towarzyszące usługom (do 50% powierzchni), zieleń parkowa urządzona i tereny sportu, sieci urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia komunikacji(parkingi, garaże, drogi dojazdowe) niezbędne dla obsługi terenów usługowych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Krakowska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 514 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Sobieszów