inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Przyboczna - działki nr 240/16 i 240/21

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 240/16 i 240/21 o łącznej powierzchni 0.1468 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta dz. 240/16 JG1J/00064352/6, księga wieczysta dz. 240/21 JG1J/00064350/2.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr. Teren o mniej regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, częściowo zagospodarowany pod ogródki przydomowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 240/16 i 240/21 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

Na gruncie znajdują się resztki fundamentów i murów po dawnym obiekcie gospodarczym.

Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą), Część działki nr 240/16 położona jest zgodnie z zapisami w/w planu na terenie oznaczonym symbolem 26EE, przeznaczonym pod urządzenia elektroenergetyki (stacje transformatorowe).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Przyboczna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 468 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Orkana 5 - działka nr 179

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Orkana 5 zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i poddasze oraz dwukondygnacyjnym, murowanym obiektem gospodarczym.. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana w ulicy Orkana. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 179 powierzchni 0.0451 ha, obręb 40, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00098195/5.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Władysława Orkana 5 w Jeleniej Górze, w bliskiej odległości od skrzyżowania z ulicą Wolności, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci wodnej i telekomunikacyjnej. Przy budynku zlokalizowana jest studnia. Dostęp do nieruchomości odbywa się z działek drogowych oznaczonych numerami 191 i 176/2.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098195/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Gra sp. z o.o., polegająca:

a) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją , poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na wymienionych działkach , z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione poprzez właściciela bądź użytkownika wieczystego;

b) na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych zakres korzystania z odpowiedniej służebności określają mapy, stanowiące załączniki nr 1(k.447), nr 2 (k.448), do zarządzenia nr 0050.1697.2014.VI Prezydenta Jeleniej Góry z dnia 20.02.2014 roku. Przedmiot wykonywania to działka: nr 204/11 i nr 204/13. Służebność nie obciąża nieruchomości przy ul. Władysława Orkana 5 stanowiącej działkę gruntu nr 179.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra uchwalonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001r. ze zmianami nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MP, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze. Ponadto nieruchomość, od strony południowo-zachodniej, graniczy bezpośrednio z terenem objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 205.XXIII.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry oznaczonym symbolem KD D9, przeznaczonym pod drogę dojazdową o minimalnej szerokości 10 m.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

Ulica: 
Orkana 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
451 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Warszawskiej 65

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 65w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 24,79m2, składa się z pokoju, kuchni o pow. 18,67m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o pow. 6,12m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 813 i 814 o łącznej powierzchni 0.1227 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-11, KW nr JG1J/00091084/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,06%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 65 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Karola Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem M,U 2, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Warszawska 65
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
18.67 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Tkackiej 6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Tkackiej 6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 65,80m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. 51,60m2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 14,20m2 Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 711/2 o powierzchni 0.0663 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-10, KW nr JG1J/00052864/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 14,47%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Tkackiej 6 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – określonym jako tereny na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

 

 

Ulica: 
Tkacka 6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
51.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Transportowa 1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Transportowa 1 zabudowana jest dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym w zabudowie półzwartej. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 104 powierzchni 0.0274 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00021823/6

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie obrzeżnej miasta. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna oraz usługowa. Naprzeciwko tory kolejowe oraz dworzec kolejowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Transportowej o nawierzchni asfaltowej.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i energetycznej.

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość przy ul. Transportowej 1 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

 

Termin zagospodarowania: 5 lat

 

Ulica: 
Transportowa 1
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
274 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ulicy Ludwika Waryńskiego 11w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 146,97 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, werandy, łazienki, dwóch przedpokoi, w.c. i dwóch pomieszczaeń gospodarczych o powierzchni użytkowej wynoszącej 135,73 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj.dwóch piwnic o powierzchni wynoszącej 11,24 m2.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr291/1 o powierzchni 0.1289 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-4, KW nr JG1J/00095663/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic Powstańców Śląskich-Słowiańska-Ziemowita-Wrocławska-Waryńskiego w Jeleniej Górze Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 41/XXXVII/2005 z dnia 08.07.2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Waryńskiego 11
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
135.73 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Przybocznej 8

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Przybocznej 8 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 44,10 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 30,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch piwnic i strychu o powierzchni 13,80 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 213 o powierzchni 0.0575 ha – obręb Jelenia Góra 5, AM - 3 – wynosi 38,96 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00055850/1.

 

Budynek przy ulicy Przybocznej 8 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Przybocznej 8 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem 21M, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Przyboczna 8
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.30 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Powstańców Ślaskich 31.2016

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 31.2016

Struktura lokalu: Lokal socjalny : 2 pokoje, kuchnia, łazienka, w-c wspólne z lok. nr 6 na kl. schodowej;

Powierzchnia mieszkalna: 22,91 m2

Powierzchnia użytkowa: 32,27 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym, brak inst. gazowej.

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej do 50 m kw., deklaracja spłaty zadłużenia ok. 6.000 zł;  

 

Oferta ważna do dnia 31 listopada 2017 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Ulica: 
Powstańców Śląskich 23/5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1pietro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy IIu położony w budynku przy ul. Żołnierskiej 96

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr IIu położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96 w Podgórzynie o ogólnej powierzchni 76,68 m2, składa się z pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 27,91 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. pięć pom. Gospodarczych (w tym jedno w bud. gosp.), o łącznej powierzchni 48,77 m2. Lokal położony jest na parterze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,19%.

Działki nr 42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha, obręb Podgórzyn, AM-1, KW JG1J/00052105/3

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków
przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki.

 

Ulica: 
Żołnierska 96
58-562
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 921 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
27.91 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy Iu położony w budynku przy ul. Żołnierskiej 96

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr Iu położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96 w Podgórzynie o ogólnej powierzchni 457,75 m2, składa się z następujących pomieszczeń: pom. biurowe, pom. sanitarne, pom. techniczne, trzy pompownie i dziesięć zbiorników o łącznej powierzchni użytkowej 279,95 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. pom. Sanitarne, pom. biurowe, korytarz cztery piwnice i cztery pom. gospodarcze zlokalizowane w budynku chlorowni o łącznej powierzchni 177,80 m2, Lokal położony jest na parterze budynku.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 42,91%.

Działki nr 42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha, obręb Podgórzyn, AM-1, KW JG1J/00052105/3

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków
przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki

 

Ulica: 
Żołnierska 96
58-562
Cena: 
43 400.00 pln
Cena m2: 
155.03 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 921 m2
Termin przetargu: 
1. Grudzień 2017
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
279.95 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne