inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Panieńska - dz. nr 752/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 752/1 o powierzchni 0.0665 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077039/3.

 

Opis:

Działka nr 752/1 o regularnym, czworokątnym kształcie, położona jest na niewielkim zboczu o wystawie północno-wschodniej. Ograniczona zabudową mieszkaniową, ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz terenami niezabudowanymi. Teren zielony, niezagospodarowany, miejscami porośnięty krzewami. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działki obciążone przebiegiem sieci telekomunikacyjnej wraz ze studzienkami. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Panieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
665 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 28.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Panieńska - dz. nr 756/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 756/2 o powierzchni 0.0614 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077037/6.

 

Opis:

Działka nr 752/1 o regularnym, czworokątnym kształcie, położona jest na niewielkim zboczu o wystawie północno-wschodniej. Ograniczona zabudową mieszkaniową, ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz terenami niezabudowanymi. Teren zielony, niezagospodarowany, miejscami porośnięty krzewami. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działki obciążone przebiegiem sieci telekomunikacyjnej wraz ze studzienkami. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Panieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
614 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Zachodniej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze w budynku przy ulicy Zachodniej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 82,76 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i pomieszczenia pomocniczego o powierzchni użytkowej 66,27 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwie piwnice i strych o łącznej powierzchni16,49 m2. Działki nr155 i 154/3 o łącznej powierzchni 0.0960 ha – obręb 32, AM-3, KW nr JG1J/00025869/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,32%.

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Zachodniej 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

Ulica: 
Zachodnia
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
66.27 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Przyboczna - działki nr 240/16 i 240/21

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 240/16 i 240/21 o łącznej powierzchni 0.1468 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta dz. 240/16 JG1J/00064352/6, księga wieczysta dz. 240/21 JG1J/00064350/2.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr. Teren o mniej regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, częściowo zagospodarowany pod ogródki przydomowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 240/16 i 240/21 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

Na gruncie znajdują się resztki fundamentów i murów po dawnym obiekcie gospodarczym.

Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą), Część działki nr 240/16 położona jest zgodnie z zapisami w/w planu na terenie oznaczonym symbolem 26EE, przeznaczonym pod urządzenia elektroenergetyki (stacje transformatorowe).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Przyboczna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 468 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Orkana 5 - działka nr 179

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Orkana 5 zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i poddasze oraz dwukondygnacyjnym, murowanym obiektem gospodarczym.. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana w ulicy Orkana. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 179 powierzchni 0.0451 ha, obręb 40, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00098195/5.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Władysława Orkana 5 w Jeleniej Górze, w bliskiej odległości od skrzyżowania z ulicą Wolności, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci wodnej i telekomunikacyjnej. Przy budynku zlokalizowana jest studnia. Dostęp do nieruchomości odbywa się z działek drogowych oznaczonych numerami 191 i 176/2.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098195/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Gra sp. z o.o., polegająca:

a) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją , poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na wymienionych działkach , z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione poprzez właściciela bądź użytkownika wieczystego;

b) na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych zakres korzystania z odpowiedniej służebności określają mapy, stanowiące załączniki nr 1(k.447), nr 2 (k.448), do zarządzenia nr 0050.1697.2014.VI Prezydenta Jeleniej Góry z dnia 20.02.2014 roku. Przedmiot wykonywania to działka: nr 204/11 i nr 204/13. Służebność nie obciąża nieruchomości przy ul. Władysława Orkana 5 stanowiącej działkę gruntu nr 179.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra uchwalonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001r. ze zmianami nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MP, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze. Ponadto nieruchomość, od strony południowo-zachodniej, graniczy bezpośrednio z terenem objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 205.XXIII.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry oznaczonym symbolem KD D9, przeznaczonym pod drogę dojazdową o minimalnej szerokości 10 m.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

Ulica: 
Orkana 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
451 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Warszawskiej 65

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 65w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 24,79m2, składa się z pokoju, kuchni o pow. 18,67m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o pow. 6,12m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 813 i 814 o łącznej powierzchni 0.1227 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-11, KW nr JG1J/00091084/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,06%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 65 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Karola Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem M,U 2, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Warszawska 65
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
18.67 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Tkackiej 6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Tkackiej 6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 65,80m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. 51,60m2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 14,20m2 Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 711/2 o powierzchni 0.0663 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-10, KW nr JG1J/00052864/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 14,47%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Tkackiej 6 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – określonym jako tereny na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

 

 

Ulica: 
Tkacka 6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
51.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Transportowa 1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Transportowa 1 zabudowana jest dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym w zabudowie półzwartej. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 104 powierzchni 0.0274 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00021823/6

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie obrzeżnej miasta. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna oraz usługowa. Naprzeciwko tory kolejowe oraz dworzec kolejowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Transportowej o nawierzchni asfaltowej.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i energetycznej.

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość przy ul. Transportowej 1 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

 

Termin zagospodarowania: 5 lat

 

Ulica: 
Transportowa 1
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
274 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. Waryńskiego 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ulicy Ludwika Waryńskiego 11w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 146,97 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, werandy, łazienki, dwóch przedpokoi, w.c. i dwóch pomieszczaeń gospodarczych o powierzchni użytkowej wynoszącej 135,73 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj.dwóch piwnic o powierzchni wynoszącej 11,24 m2.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr291/1 o powierzchni 0.1289 ha – obręb Jelenia Góra 2, AM-4, KW nr JG1J/00095663/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ulic Powstańców Śląskich-Słowiańska-Ziemowita-Wrocławska-Waryńskiego w Jeleniej Górze Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 41/XXXVII/2005 z dnia 08.07.2005 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 5MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Waryńskiego 11
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
135.73 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Przybocznej 8

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Przybocznej 8 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 44,10 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 30,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch piwnic i strychu o powierzchni 13,80 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 213 o powierzchni 0.0575 ha – obręb Jelenia Góra 5, AM - 3 – wynosi 38,96 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00055850/1.

 

Budynek przy ulicy Przybocznej 8 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Przybocznej 8 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem 21M, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Przyboczna 8
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.30 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne