inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 81

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 81 o powierzchni 0.0714 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072260/3.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Cena: 
42 000.00 pln
Cena m2: 
58.82 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
714 m2
Termin przetargu: 
27. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 80

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 80 o powierzchni 0.0799 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072247/6.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Cena: 
47 000.00 pln
Cena m2: 
58.82 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
799 m2
Termin przetargu: 
27. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wyzwolenia Narodowego 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Wyzwolenia Narodowego 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 97,33 m2, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki, wc, wiatrołapu, kuchni i strychu. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 231/4 o powierzchni 0,0861 ha, obręb 0040, AM-3, KW JG1J/00081936/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 50,98%.

Budynek przy ul. Wyzwolenia Narodowego 5 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przy ul. Wyzwolenia Narodowego 5 znajduje się na terenie objętym zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem MN, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub niskiej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Wyzwolenia Narodowego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
97.33 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Spółdzielczej 33

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Spółdzielczej 33 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 35,40 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 451 o powierzchni 0,0371 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-5, KW JG1J/00025664/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 3,83%.

Budynek przy ul. Spółdzielczej 33 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Spółdzielczej 33 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 3MW,U, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
35.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 08.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Spółdzielcza - dz. nr 497/1

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/1, obręb Jelenia Góra 3, AM-7 o powierzchni 0.3788 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00099939/9.

Opis:

Nieruchomość położona w strefie przemysłowej miasta, przy ul. Spółdzielczej, przy zjeździe z Trasy Czeskiej, w sąsiedztwie terenu rozdzielni energetycznej, zakładów produkcyjnych i schroniska dla zwierząt. Działka nr 497/1 to teren płaski o regularnym kształcie z bezpośrednim dostępem do pasa drogowego ul. Spółdzielczej, biorącej swój początek przy skrzyżowaniu z Trasą Czeską i kończącą się na skrzyżowaniu z ulicą Lubańską.

Teren z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej przebiegającej wzdłuż ulicy Spółdzielczej.

Obciążenia:
a) działka na całej powierzchni obciążona przebiegiem napowietrznych linii energetycznych wyokiego napięcia 110 kV wraz z dwoma stalowymi słupami, które to obciążenia powodują, iż jest to obszar ograniczonego użytkowania;
b)przez działkę nr 497/1 (przy granicy z działką nr 498) przebiega sieć ciepłownicza. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacja, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 2);
c) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00099939/9 prowadzonej dla działki nr 497/1 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona służebność przesyłu polegająca na prawie do utrzymywania na nieruchomości obciążonej gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ścięgny – Jelenia Góra 1 na rzecz Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z/s w Warszawie (nr wpisu 1) – obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości, a przedmiotem wykonywania służebności są działki nr 505 i 510/1, obręb Jelenia Góra 3;
d) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00099939/9 prowadzonej dla działki nr 497/1 ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacja, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 3) - obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości, a przedmiotem wykonywania służebności jest działka nr 346. Spółka ECO w dniu 17.08.2017 r. wyraziła zgodę na wykreślenie z działu III przedmiotowej służebności (podpis został poświadczony notarialnie).

Zgodnie z opinią WUAiB tut. Urzędu Miasta przedmiotowa działka z uwagi na obciążenia może być wykorzystywana na cele parkingowe, po uzyskaniu zgody zarządcy linii napowietrznych.
Ewentualne zagospodarowanie działki należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Ewentualna przebudowa linii energetycznych w ramach likwidacji kolizji z przyszłym zagospodarowaniem działki pozostaje w gestii inwestora.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze (uchwalonego uchwałą nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011 r.) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U 8, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy produkcyjnej i działalności gospodarczej,
b) tereny zabudowy usługowej w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2 z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych,
c) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych,

oraz przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ogólnodostępne parkingi,
c) zieleń urządzona.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie ustala się.

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 788 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Spółdzielcza - dz. nr 448/4

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 448/4, obręb Jelenia Góra 3, AM-5 o powierzchni 0.3166 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00083918/1.

 

Opis:

Nieruchomość położona w zachodniej części miasta, na obrzeżu wielorodzinnej zabyudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej (osiedle Pomorskie), w pobliżu drogi wylotowej na Sklarską Porębę. Znajduje sie w odległości ponad dwóch kilometrów od centrum miasta. Dostęp do nieruchomości możliwy poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 452 i włącznie i włączenie do ulicy Spółdzielczej przy istniejącym pawilonie usługowym.

Teren nieruchomości płaski, o regularnym kształcie, ograniczony od strony wschodniej zabudową mieszkaniową, od strony wschodniej zabudową mieszkaniową, od strony południowej terenem niezabudowanym, od zachodniej drogą gruntową oraz ulicą Spółdzielczą od strony północnej. Na całości powierzchni stanowi dawne przydomowe ogródki działkowe, porośnięte samowieami drzew i krzewów

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci gazowej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze" – zatwierdzonego Uchwałą nr 255.XXXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2016 roku – w obszarze oznaczonym symbolem 3.MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lu/i usługową, w tym handlową o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Spółdzielcza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 166 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.03.2018r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96w Podgórzynie o ogólnej powierzchni wynoszącej 95,00 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 37,78 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. kuchnia, pokój i łazienkao powierzchni wynoszącej 57,22 m2.Lokal położony na I piętrze budynku. Działki nr42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha – obręb Podgórzyn,AM-2, KW nrJG1J/00052105/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,91%.

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki.

 

Ulica: 
Żołnierska
58-562
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.78 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 27.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności 159 - dz. nr 5

Dzielnica:

OFERTA ZDROJOWEGO TEATRU ANIMACJI

 

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 159, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, o powierzchni 0.1034 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00044866/6.

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 04.06.2091 r.

 

Nieruchomość zabudowana jest całkowicie podpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym Teatru Animacji w Jeleniej Górze o powierzchni użytkowej 728 m2 oraz wiatą magazynową.

Na poszczególnych kondygnacjach budynku znajdują się natępujące pomieszczenia:

  • na poziomie piwnicy: korytarz, klatka schodowa, pomieszczenie techniczne, kotłownia, magazyny rekwizytów;

  • na parterze: korytarz z klatką schodową, 8 pokoi gościnnych (stanowiących 4 mieszkania 2-pokojowe), ogólnodostępna łazienka z w.c., magazyn,

  • na I-szym piętrze: klatka schodowa, korytarze, weranda, magazyny kostiumów, archwia, 5 pokoi gościnnych, ogólnodostępna łazienka, w.c.

Opis:

Nieruchomość położona na zachodnich obrzeżach Jeleniej Góry przy ul. Wolności, łączącej starą część miasta z dzielnicą Cieplice. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zakład Komunikacyjny. Zabudowa zlokalizowana jest w zachodniej części działki; pozostałą część stanowi tereny wokół budynku; w tym: dojazd, parking i część zielona porośnięta drzewami.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18.12.2012 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M, U 39 opisanym jako tereny zabudowy mieskzaniowej i usługowej.


WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ ZE ZDROJOWYM TEATREM ANIMACJI
NR TEL. 75 75 57 690

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 034 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
782.00 m2
Uwagi cena: 
Więcej informacji pod nr tel. 75 75 57 690
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Spółdzielcza 21.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 21.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia,  przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 20,02 m2

Powierzchnia użytkowa: 35,66 m2

Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w zadawalajacym stanie technicznym;

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej z możliwością wykupu.

Oferta ważna do dnia 30 lipca 2018 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Liliowa/Irysowa - dz. nr 240/27

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 240/27 o powierzchni 0,0912 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta JG1J/00064352/6.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr, na zapleczu nieruchomości położonych przy ul. Irysowej 7 i 9 (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi). Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 240/27 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

- Teren o regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, stanowiący ogród przydomowy z nasadzeniami roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych, ogrodzony płotem drewnianym oraz z metalowej siatki, dzierŜawiony przez właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Irysowej 7 i 9. Umowy dzierżaw zawarte są na czas określony tj. odpowiednio do czerwca i maja 2018 r. Nabywca nieruchomości przejmie na siebie prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowych umów dzierżaw.

- Działka nr 240/27 (przy granicy z działką nr 240/20) obciążona jest przebiegiem przewodu wodociągowego wA 100, który zgodnie z informacją PWiK „Wodnik” Spółki z o.o. jest odcinkiem nieczynnym, oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej.

- Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr XXXV/543/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 13M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Irysowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
912 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne